Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

( § 50a OZ )

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že tento článok sa bude týkať občianskoprávnej úpravy zmluvy x o uzavretí budúcej zmluvy ( pactum de contrahendo ) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

.Zmluva o budúcej zmluve je dohoda, že zmluvné strany medzi sebou uzatvoria zmluvu ľubovoľného typu i teda i  nepomenovanú zmluvu. Zmluva o budúcej zmluve sa dá uzatvoriť ohľadne ktoríkoľvek zmluvy. Obchodný zákonník má samostatnú úpravu zmluvy o budúcej zmluve

Zmluvný typ musí obsahovať základné náležitosti zmluvy, ktorú sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť. Zároveň musí obsahovať dohodu o čase kedy sa budúca zmluva má uzatvoriť. Tento čas môže byť určený konkrétnym dátumom, alebo tiež udalosťou, ktorá má nastať v budúcnosti. V takomto prípade sa bude na tento úkon hľadieť ako keby závisel od splnenia budúcej podmienky. Keďže však strany by mali pri uzatváraní zmlúv vyhnúť všetkému , čo my mohlo spôsobiť vznik rozporov odporúčam určiť okamih uzatvorenia zmluvy konkrétnym časovým okamihom a prípadne si dohodnúť dôvody odstúpenia od takejto zmluvy.

Pokiaľ strana odmietne uzatvoriť zmluvu v čase kedy je podľa zmluvy povinná svoju povinnosť splniť môže sa dotknutá strana domáhať nahradenia prejavu vôle nečinnej zmluvnej strany žalobou na súde.

Toto právo môže byť uplatnené ma súde v prekluzívnej lehote jedného roka odo dňa uzatvorenia zmluvy. Žaloba v tomto prípade popri všeobecných náležitostiach musí v petite obsahovať znenie zmluvy . Navrhované znenie zmluvy môže tvoriť prílohu žaloby. Súd do výroku rozhodnutia zahrnie znenie zmluvy, ktorá má byť uzavretá. , prípadne takáto zmluva bude prílohou rozhodnutia, čím sa stane súčasťou rozsudku.

Z tejto povinnosti jestvuje zákonná výnimka a to v prípade ak sa pomery účastníkov natoľko zmenili, že nie je možné spravodlivo požadovať, aby bola zmluva uzatvorená. Toto môže byť často sporné a preto je mimoriadne dôležité, aby takéto skutočnosti boli v zmluve výslovne uvedené ( napríklad zmena cenovej hladiny , vážna choroba a podobne )

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na fakt, že je rozdiel medzi tým, keď sa strany výslovne dohodnú, že do určitého času uzatvoria zmluvu konkrétneho znenia , alebo či sa zmluvné strany dohodnú, že jedna zmluvná strana v určenej lehote zašle druhej zmluvnej strane návrh konkrétneho znenia a táto je ho povinná v konkrétnej lehote prijať. Takýto záväzok napriek svojej podobnosti nie je zmluvou o budúcej zmluvy a súd v prípade porušenia takejto zmluvy nemôže prejav vôle druhej zmluvnej strany nahradiť.

Judikatúra

Dohoda o uzavretí budúcej zmluvy (pactum de contrahendo) zakladá medzi zmluvnými subjektmi zmluvnú (kontraktačnú) povinnosť, a to spravidla na obidvoch stranách zmluvných subjektov; nemožno však vylúčiť povinnosť len na strane jedného zmluvného subjektu.

Dohoda o budúcej kúpnej zmluve musí mať obsahové a formálne náležitosti, ktoré má mať uzavieraná kúpna zmluva; keď pôjde o predaj nehnuteľnosti, dohoda už musí po obsahovej a formálnej stránke celkom vyhovovať nielen príslušným ustanoveniam Občianskeho zákonníka, ale aj katastrálnym predpisom.

Kúpna cena musí byť vymedzená uvedením peňažnej sumy alebo iným spôsobom, ktorým ju možno nepochybne určiť.

    Ak má byť rozsudkom súdu nahradené vyhlásenie vôle niektorého z účastníkov zmluvy o kúpe nehnuteľnosti, musí byť obsah tejto zmluvy uvedený vo výroku rozsudku, prípadne musí byť vo výroku rozsudku uvedený odkaz na obsah pripojeného písomného vyhotovenia kúpnej zmluvy, ktorá sa tak stáva súčasťou výroku rozsudku.

    Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn.2 Cdo 274/2004

Ustanovenie § 50a OZ neprekáža tomu, aby zámer uzavrieť v budúcnosti zmluvu bol vyjadrený tak, že jedna zo zmluvných strán sa zaväzuje predložiť druhej zmluvnej strane v dohodnutej lehote návrh zmluvy dohodnutého obsahu a druhá zmluvná strana sa zaväzuje tento návrh v dohodnutej lehote prijať. V takomto prípade však zmluvnej strane, ktorá sa zaviazala predložiť návrh zmluvy podľa § 161 ods. 3 OSP, nemožno súdnym rozhodnutím uložiť povinnosť, aby prijala návrh zmluvy predložený druhou zmluvnou stranou.

R 48/1998 (NS ČR)

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť