Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o pôžičke § 659 Občianskeho zákonníka – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o pôžičke § 659 Občianskeho zákonníka

Zmluva o pôžičke § 659 Občianskeho zákonníka

Náležitosti zmluvy o pôžičke sú okrem označenia zmluvných strán

 1. Dohoda o prenechaní veci určenej podľa druhu
 2. Povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu
 3. Určení času vrátenia

Ide o reálny kontrakt to znamená, že zmluva vznikne až reálnym odovzdaním druhovo určenej veci. Je potrebné si uvedomiť, že zmluvou o pôžičke prechádza vlastnícke právo k požičanej veci na dlžníka. Preto je potrebné , aby veriteľ mal vlastnícke právo k požičanej druhovo určenej veci. Pojem vec je definovaný v § 119 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.. Ak by bol dlžník povinný vrátiť tú istú vec išlo by o zmluvu výpožičke § 659 OZ , ak by mal povinnosť vrátiť inú konkrétnu vec šlo by o zmluvu zámennú § 611.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že vecou druhovo určenou je právo rozumie aj peniaze teda obeživo. Samozrejme na prekážku nie je ani poskytnutie finančných prostriedkov bezhotovostne. Najčastejším predmetom zmluvy o pôžičke sú práve peňažné prostriedky.

Zmluva nevyžaduje písomnú formu

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť, že zmluvu o pôžičke je potrebné odlíšiť od zmluvy o úvere upravenú v § 497-507 Obchodného zákonníka tak od zmluvy o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z.

O tomto podrobnejšie v súvisiacom článku

Odporúčam súvisiaci vzor návrhu na platobný rozkaz, ktorý práve rieši vymáhanie dlhu z nezaplatenej pôžičky

VZOR

Zmluva o pôžičke v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka

 

 

Meno a prievzvisko: Ján Veriteľ

Bytom : Kvetná 25, 949 01 Nitra

Narodený 2.apríla 1970

Č.OP . SJ 444 555

 

ďalej len veriteľ

 

Meno a priezvisko: Peter Dlžník

Bytom Tilipánova 40, 812 00 Bratislava

Narodený 4.mája 1980

Č.OP SC 333 444

 

ďalej len dlžník

 

 

uzatvárajú túto zmluvu o pôžičke

I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov …………………… ďalej len predmet zmluvy.
 2. Veriteľ požičiava peňažné prostriedky vo výške ……….. Eur dlžníkovi ( slovom ………. ) na obdobie dvoch rokov od poskytnutia finančných prostriedkov.
 3. Zmluvné strany si dohodli ročný úrok vo výške 10% .
 4. Dlžník potvrdzuje prevzatie peňažných prostriedkov pri podpise tejto zmluvy.

 

II.

Vrátenie finančných prostriedkov.

 1. Dlžník sa zaväzuje vrátiť požičané finančné prostriedky v dvoch rovnakých splátkach.
 2. Prvá splátka je splatná 12 mesiacov od poskytnutia finančných prostriedkov
 3. Druhá splátka je splatná 24 mesiacov od poskytnutia finančných prostriedkov

 

III.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na uzatvorenie tejto zmluvy nie je ničím obmedzená.
 2. Otázky neriešené touto zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu.

 

 

V Nitre dňa ………

 

 

Veriteľ                                                                Dlžník

 

 

[wpdm_file id=3]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť