Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o krátkodobom prenájme bytu vzor – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o krátkodobom prenájme bytu vzor

Zmluva o krátkodobom prenájme bytu vzor

Zákon o krátkodobom nájme bytu je podstatnou zmenou nájomného bývania v SR. Táto zmena bola zapríčinená prijatím zákona 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Zákon nadobudol účinnosť od 1. Mája 2014. Tento zákon výhody, ktoré poskytuje viaže na splnenie si registračnej povinnosti.

 

Forma zmluvy

Na rozdiel od nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka má táto obligatórne písomnú formu. To znamená, že v prípade absencie písomnej formy môžeme hovoriť maximálne o nájme podľa Občianskeho zákonníka.

Náležitosti zmluvy

Obligatórne náležitosti zmluvy sú

a) údaje o zmluvných stranách,

1. meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,

2. obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,

3. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,

b) označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu,

c) určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva,

d) opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy,

e) určenie doby nájmu,

f) vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa tohto zákona.

Zásadné rozdiely oproti klasickej nájomnej zmluve sú v tom, že táto zmluva sa môže uzatvoriť len na dobu určitú ( maximálne dva roky ) s možnosťou predlženia dva krát .

Na túto nájomnú zmluvu sa nevzťahujú výpovedné dôvody uvedené v Občianskom zákonníku a zmluvné strany si môžu dohodnúť i výpovedný dôvod neupravený týmto zákonom.

V prípade krátkodobého nájmu bytu nevznikne spoločný nájom bytu manželmi .

Najvýraznejšou zmenou je fakt, že pri výpovedi zo strany prenajímateľa sú kratšie výpovedné lehoty a neuplatní sa ustanovenie Občianskeho zákonníka o povinnosti prenajímateľa zabezpečiť bytovú náhradu.

Výhody vyplývajúce z nájomnej zmluvy o krátkodobom prenájme bytu môže využívať jedine osoba, ktorá si splnila registračnú povinnosť podľa osobitného predpisu, ktorým sa v súčasnosti rozumie § 49a zákona 595/2003 Z.z..

VZOR

Nájomná zmluva

Podľa zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu

Názov: Bytový podnik s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 25, Bratislava

IČO:355 642 00

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , vložka 1750/N oddiel Sro

Zastúpená riaditeľom Jánom Novákom

ďalej len Prenajímateľ

a

Meno a priezvisko: Martin Javor

Trvale bytom : Nábrežná 25, 949 01 Nitra

Narodený/r.č. 15.11.1980

ČOP: SJ 000 000

I.

Predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bytu č. 14 nachádzajúcom sa na 3 podlaží bytového domu na adrese Hviezdoslavova 50, 949 01 Nitra.
 2. Byt je evidovaný Okresným úradom Nitra, katastrálne územie Nitra, Obec Nitra na LV 1555.
 3. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne chodby,kúpeľne, WC, komory a loggie. K bytu prislúcha aj pivničná kobka.
 4. Zariadenie bytu pozostáva z nasledujúcich hnuteľných vecí :

( napríklad kuchynská linka )

 

II.

Doba a účel nájmu

 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie dvoch kalendárnych rokov od 1.1.2015 do 1.1.2017.
 2. Účelom nájmu je trvalé bývanie nájomcu a nasledovných fyzických osôb…….. .
 3. Nájomca nie je oprávnený dať predmet zmluvy do podnájmu iným fyzickým, alebo právnickým osobám.
 4. Nájomca nie je oprávnený používať predmet nájmu ako sídlo obchodnej spoločnosti, alebo inej právnickej osoby.
 5. Nájomná zmluva je uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu.
 6. Nájomca vyhlasuje , že skutočnosť, že zmluva sa uzatvára v režime zákona 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu berie na vedomie.
 7. Prenajímateľ vyhlasuje, že si splnil registračnú povinnosť ako prenajímateľ podľa osobitných predpisov ( § 49a zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ) . Uvedené preukazuje kópiou registrácie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

 

III.

Nájomné a služby súvisiace s nájmom nehnuteľnosti

 1. Nájomca je povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné v sume ……….. Eur a to mesačne vopred najneskôr k 10 dňu kalendárneho mesiaca.
 2. Službami súvisiacimi s nájmom sa rozumie plyn, vodné, stočné, elektrická energia, odvoz komunálneho odpadu, káblová televízia a internet. Záloha na služby je kalkulovaná na základe vyúčtovania dodávateľov služieb za predchádzajúce obdobia.
 3. Záloha na služby súvisiace s nájmom sa určuje v sume ………. Eur a je splatná v rovnakom termíne ako nájomné.
 4. V prípade ak dôjde k navýšeniu platieb za služby súvisiace s nájmom o sumu vyššiu ako ….. Eur v priemere mesačne je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi sumu o ktorú ním zaplatené sumy prevýšili v priemere mesačne vo forme zvýšenej zálohy za služby súvisiace s nájmom na základe oznámenia prenajímateľa do 10 dní od doručenie tohto oznámenia.
 5. Prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi zaplatené zálohy a skutočnú spotrebu za služby súvisiace s nájmom do konca piateho mesiaca nasledujúceho kalendárneho roka.
 6. Výsledok vyúčtovania bude uhradený na druhej zmluvnej strane do 15 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní vyúčtovania služieb súvisiacich s nájmom.

IV.

Zábezpeka

 1. Nájomca je povinný zložiť zábezpeku na účely zabezpečenia pohľadávok prenajímateľa vyplývajúcich z nájmu, služieb súvisiacich s nájmom a škôd , ktoré môžu vzniknúť na predmete nájmu spôsobených nájomcom a osobami, ktoré užívajú predmet nájmu spolu s ním vo výške trojmesačného nájomného a platieb za služby súvisiacich s predmetom nájmu.
 2. Použitie zábezpeky na úhradu pohľadávok prenajímateľa z nájmu, služieb súvisiacich s nájmom a škôd sa nepovažuje za platbu nájomného a nájomca je povinný doplniť zábezpeku na pôvodnú výšku.

 

V.

Opravy a udržiavanie

 1. Nájomca je povinný zabezpečiť drobné opravy a náklady súvisiace s jeho bežným užívaním. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený vykonať tieto opravy a údržbu na náklady nájomcu. Takto vynaložené náklady je nájomca povinný uhradiť do 10 dní od doručenia výzvy prenajímateľom
 2. Prenajímateľ zabezpečuje opravy a údržbu predmetu zmluvy v rozsahu v ktorom nie je povinný toto vykonať nájomca. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi potrebu takýchto opráv a údržby do 24 hodín a súčasne umožniť ich vykonanie inak zodpovedá za škodu takto vzniknutú.
 3. Nájomca sa zaväzuje , že na vlastné náklady odstráni poškodenia, ktoré spôsobil on, alebo osoby, ktoré s nimi bývajú. V prípade ak tak neurobí je prenajímateľ oprávnený vykonať tieto opravy a údržbu na náklady nájomcu. Takto vynaložené náklady je nájomca povinný uhradiť do 10 dní od doručenia výzvy prenajímateľom
 4. Nájomca nie je oprávnený v predmete zmluvy vykonávať stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a to ani na vlastné náklady.

 

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na obvyklé použitie a umožniť mu nerušený výkon práv vyplývajúcich z nájomnej zmluvy
 2. Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že prevzal predmet zmluvy v stave spôsobilom na obvyklé použitie a bez závad.
 3. Nájomca je povinný dodržiavať dobré mravy a umožniť ostatným obyvateľom nerušený výkon ich práv.
 4. Prenajímateľ je oprávnený na prehliadku predmetu nájmu , ktorú musí vopred ohlásiť. Prenajímateľ je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu aj bez predchádzajúceho ohlásenia aj je to nevyhnutné na odstránenie porúch , ktoré nestrpia odklad. Prenajímateľ je oprávnený vstupovať do predmetu nájmu za účelom odstránenia porúch, prípadne predpísaných prehliadok a údržby. Takýto vstup do predmetu nájmu je povinný ohlásiť vopred tak, aby bol podľa možnosti prítomný zástupca nájomcu.
  • takýchto prehliadkach a vstupoch sa vyhotoví písomný záznam.
 5. Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

 

VII.

Skončenie nájmu

 1. Nájomná zmluva končí

-uplynutím času na ktorý bola uzavretá

-dohodou zmluvných strán

– výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je trojmesačná začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmluvnej strane doručená výpoveď.

 1. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu len z nasledovných dôvodov
 2. a) nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
 3. b) nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
 4. c) nájomca napriek písomnej výzve prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
 5. d) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,
 6. Nájomca môže nájomnú zmluvu vypovedať z nasledovných dôvodov
 7. a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
 8. b) došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru
 9. c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu

 

 1. Výpovedná doba je jeden mesiac a plynie od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
 2. V prípade ak je daná prenajímateľom výpoveď z dôvodov uvedených v čl. VII  bode 2 písm. a) je výpovedná doba 15 dní.
 3. V prípade výpovede danej nájomcom z dôvodov uvedených v čl. VII   bode 3 písm. a) je výpovedná doba 15 dní.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva môže byť menená len písomnými a číslovanými dodatkami.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej a znak súhlasu ju podpisujú.
 3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorej každá má platnosť originálu a každá zmluvná strana dostane   po jednom.
 4. Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov.

V ……

Dňa

Nájomca                                                                                    Prenajímateľ

 

Komentár

 

 

[wpdm_package id=2201 template=”link-template-default.php”]

 

[wpdm_package id=29]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť