Home » Články » Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka I. časť

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka I. časť

Náležitosti zmluvy

Podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú ( § 536 Obchodného zákonníka )

 

  1. povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo
  2. povinnosť objednávateľa dielo prevziať

Cena nie je povinnou náležitosťou zmluvy o dielo. Musí to však priamo zo zmluvy vyplývať. Inak absencia dohody o cene spôsobuje neplatnosť zmluvy.

Zmluva o dielo je definovaná v Obchodnom zákonníku ako povinnosť

  1. montáž určitej veci
  2. údržba veci
  3. vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej vec
  4. alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti.

 

Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na ustanovenie § 410 ods. 2 Obchodného zákonníka citujem : Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť záväzku strany, ktorá má tovar dodať, spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru.

Inými slovami zmluvou o dielo sa bude rozumieť zmluva, kde prevažujúcou zmluvnou povinnosťou je vykonanie činnosti.

 

Zmluva o dielo je s výnimkou § 536 Obchodného zákonníka právnou úpravnou od ktorej sa možno odchýliť.

 

Právna úprava zmluvy o dielo sa dá v podstate rozdeliť do štyroch okruhov

 

  1. spôsob vykonania diela
  2. veci určené na vykonanie diela
  3. cena za dielo
  4. vady diela

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.