Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka druhá časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka druhá časť

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka druhá časť

Spôsob vykonania diela

 

Samostatnosť

 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo nana svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

 

Zhotoviteľ nie ja viazaný pokynmi objednávateľa ibaže by sa výsloven zaviazal ich plniť.

 

Práve táto samostatnosť pri vykonávaní diela odlišuje zmluvu o dielo od pracovnoprávneho vzťahu, ktorého základným znakom je povinnosť rešpektovať pri práci pokyny inej osoby.

 

Predpoklad odbornosti zhotoviteľa

 

Pri vykonávaní diela sa predpokladá, že zhotoviteľ disponuje potrebnými odbornými znalosťami, ktoré mu nielen umožňujú dielo dokončiť, ale i rozoznať vopred mmožné prekážky vykonania diela.

 

Tomu zodpovedá i povinnosť zhotoviteľa upozorniť objednávateľa na nevhodnosť pokynov objednávateľa a vecí, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na vykonanie diela.

 

Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela i inú osobu, ale v takom prípade zodpovedá rovnako akoby ju vykonával sám.

 

Veci určené na zhotovenie diela

 

Tu zákon rieši nasledovné situácie

 

  1. kto je povinný poskytnúť veci na vykonanie diela
  2. vlastnícke právo k veciam určeným na vykonanie diela
  3. prechod nebezpečenstva škody na veciach určených na vykonanie diela
  4. vlastnícke právo k predmetu diela
  5. nakladanie s vecami určenými na vykonanie diela
  6. spôsob majetkového vyrovnania sa ohľandne vecí použitých na vykonanie diela

 

Povinnosť poskytnúť veci na vykonanie diela. Vlastnícke právo k veciam určeným na vykonanie diela.

 

V zásade platí, že veci potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Častým prípadom je to, že objednávateľ poskytne veci na zhotovenie diela.

 

V takom prípade objednávateľ zostáva ich vlastníkom a znáša i nebezpečenstvo škody na veci.  Zhotoviteľ však zodpovedá objednávateľovi ako skladovateľ to v praci znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci, ktorá vznikla po prevzatí veci, a to až do jej vydania, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

Ohľadne vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokiaľ z ustanovení upravujúcich zmluvu o dielo nevyplýva niečo iné. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela

Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela.

 

 

 

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy

 

Od vecí určených na vykonanie diela je potrebné odlíšiť samotnú zhotovovanú vec a to i preto, lebo spracovanie veci je jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva. Pôvodná vec v právnom zmysle zaniká a vzniká nová vec , ktorá je predmetom vlastníckeho práva toho, kto ju vytvoril.

 

Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak zmluva neurčuje niečo iné.

 

V ostatných  prípadoch,  znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom. Pre určenie prechodu nebezpečenstva škody na zhotovovanej veci zo zhotoviteľa na objednávateľa sa použijú obdobne ustanovenia o prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.

 

Ak je predmetom zmluvy o dielo údržba, oprava alebo úprava vecí neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k veci a ani nebezpečenstvo škody na veci.

 

Nakladanie s predmetom diela v prípade, ak dôjde k porušeniu zmluvných povinností

 

Za štandartných podmienok zhotoviteľ odovzdá predmet diela objednávateľovim ktorý sa stane jeho vlastníkom. V praxi sa však stáva i to, že dielo nie je dokončené a to v dôsledku okolností za ktorých vznik zodpovedá buď objednávateľ, alebo zhotoviteľ. Tieto skutočnosti nemusia nutne spočívať v porušení zmluvnej povinnosti , ale keďže vždy niekto znáša nebezpečenstvo škody na veci.Škodou na veci je podľa Obchodného zákonníka  je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

 

Skôr než začnem uvedenú problematiku rozoberať podrobnejšie treba si uvedomiť aká situácia nastane v momente nevykonania dohodnutého diela z dôvodu, že zmluva  o dielo je predčasne ukončená

 

Na jednej strane jestvuje zhotovovaná vec, ktorá vznikla spracovaním iných vecí, ktoré dodal či už zhotoviteľ, alebo objednávateľ a na druhej strane určitý počet vecí, ktoré neboli použité na  zhotovenie veci a ku ktorým môžu mať vlastnícke právo zhotoviteľ, alebo objednávateľ.

 

Pokiaľ veci použité na vykonanie diela ( spracované veci ) boli vo vlastníctve rovnakej osoby ako tej, ktorá je vlastníkom výslednej veci nemení sa osoba vlastníka, ale iba forma veci vo vlastníctve. Nevzniká tu žiaden problém s prípadným vzájomným vyrovnaním.

 

Naopak ak veci použité na zhotovenie diela ( spracované veci ) boli vo vlastníctve osoby, ktorá je odlišná od vlastníka zhotovenej veci ( či už dokončenej, alebo nedokončenej ) vzniká problém vzájomného majetkového vyrovnania, pretože jedna osoba stratila vlastníctvo v neprospech inej osoby bez dosiahnutia požadovaného výsledku – nadobudnutia zhotovenej veci, alebo zaplatenie ceny prác. Toto je vlastne špecifický prípad bezdôvodného obohatenia a preto Obchodný zákonník toto rieši nasledovným spôsobom

 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci má objednávateľ

 

Okolnosti za ktoré zodpovedá objednávateľ

 

Ak záväzok zanikol v prípadoch z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa podľa § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka . Prípad uvedený v § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka rieši situáciu , kedy zhotoviteľ  odstúpil od zmluvy pre omeškanie objednávateľa a ak prekážka pre splnenie povinnosti objednávateľa nespočíva v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť.  V takom prípade      patrí zhotoviteľovi cena, na ktorú má nárok na základe zmluvy. Od tejto ceny sa však odpočíta to, čo zhotoviteľ ušetril nevykonaním diela v plnom rozsahu.

 

 

Okolnosti za ktoré nezodpovedá objednávateľ

 

Ak má k zhotovovanej veci vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol, z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá. Nutne to nemusí byť len porušenie povinnosti zhotoviteľa, ale môže ísť aj o prípad vyššej moci ( napríklad zemetrasenie , povodeň a pod ) .

Vlastnícke právo má zhotoviteľ

 

Okolnosti za ktoré zodpovedá objednávateľ

 

Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil.

 

Okolnosti za ktoré nezodpovedá objednávateľ

 

Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie ceny vecí prevzatých od neho zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ spracoval pri vykonaní diela alebo ktoré nemožno vrátiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

 

 

 

Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil.

 

Okolnosti za ktoré zodpovedá zhotoviteľ

 

Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotoviteľ a záväzok vykonať dielo zanikne z dôvodu, za ktorý nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie ceny vecí prevzatých od neho zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ spracoval pri vykonaní diela alebo ktoré nemožno vrátiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

 

 

 

 

 

 

Cena za dielo

 

Cena za dielo je podstatnou náležitosťou zmluvy ibaže by strany vyslovene vyjadrili úmysel uzavrieť ju bez tohto určenia.. V Obchodnom zákonníku sa uplatňuje zmluvná voľnosť, takže jediným obmedzením sú cenové predpisy.

 

Spôsob určenia ceny

 

Cena určená podľa rozpočtu § 547 OBCHZ

 

Cena určená v zmluve podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy je záväzná pre obe strany a nie je možné ju meniť. Zákon z uvedeného pripúšťa dve výnimky

 

1. Cena podľa rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť

2. Cena podľa rozpočtu ktorý sa podľa zmluvy považuje za nezáväzný

 

Napriek tomu, že uvedené situácie sú na prvý pohľad rovnaké majú rozdielne následky.

 

Cena podľa rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť.

 

Zhotoviteľ môže požadovať zvýšenie ceny za nasledovných podmienok

 

Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu

Tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.

 

Právo zvýšiť cenu sa vzťahuje len na práce, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

 

Cena podľa rozpočtu ktorý sa podľa zmluvy považuje za nezáväzný

 

V takomto prípade sa             môže  zhotoviteľ domáhať, aby sa určilo zvýšenie ceny o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, náklady zahrnuté do rozpočtu.

 

To je podstatný rozdiel, pretože v druhom prípade môže zhotoviteľ požadovať iba zvýšenei ceny o výšku nákladov ( nie ziskovej marže ) zhotoviteľa.

 

Právo zhotoviteľa na zvýšenie ceny

 

Bez ohľadu na spôsob určenia ceny pri zvýšení ceny viac ako o 10% má právo objednávateľ odstúpiť od zmluvy. Pri zložitejších technologických celkoch je často toto právo objednávateľa len veľmi ťažko realizovateľné takže je potrebné špecifikácii predmetu zmluvy venovať primeranú pozornosť.

 

V prípade sporu o výšku zvýšenia ceny rozhoduje súd.

 

Zmena predmetu zmluvy po uzavretí zmluvy.

 

Osobitným prípadom s dopadom na cenu diela je zmena diela. Je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že je zásadný rozdiel medzi zmenou rozsahu diela a zmenou diela.

 

Zmena rozsahu diela môže spočívať v zmenšení, prípadne zväčšení rozsahu diela. V tekom prípade sa platí cena primerane zvýšená , prespektíve znížená.

 

Zmena diela môže spočívať napríklad v zmene použitia materiálov na zhotovenie diela. Pokiaľ nie je dohodnuté ohľadne ceny niečo iné objednávateľ je povinný zaplatiť cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a v účelných nákladoch spojených so zmeneným vykonávaním diela.

 

Právo kontroly §§ 550, 553 OBCHZ

 

Objednávateľ má právo kontrolovať vykonávanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ nevykonáva dielo spôsobom, ktorý zodpovedá jeho povinnostiam môže objednávateľ trvať na tom, aby boli vady takto vzniknuté odstránené a aby sa vo vykonávaní diela pokračovalo riadnym  spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy (§ 345), je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Obchodný zákonník umožňuje, aby sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli na vykonaní skúšok v určitej fáze vykonávania diela.Zhotoviteľ je  povinný včas objednávateľa pozvať na vykonanie kontroly.

 

Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie kontroly objednávateľovi v opačnom prípade je povinný umožniť  objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

 

Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný alebo ktorá sa mala konať podľa dohodnutého časového rozvrhu, môže zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela. Ak však účasť na kontrole znemožnila objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť, môže objednávateľ bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný zhotoviteľovi nahradiť náklady spôsobené oneskorením kontroly.

 

Odovzdanie diela §§ 554, 555 OBCHZ

 

Spôsob splnenia je upravený odlišným spôsobom v prípade ak záväzok vykonať dielo zahŕňa montáž, alebo montáž nie je potrebná. Osobitným prípadom je prípad, keď predmet diela spočíva vo vykonaní činnosti.

 

Dielo vyžaduje montáž

 

Ak záväzok zhotoviteľa zahŕňa povinnosť  vykonať montáž ním zhotovenej, opravenej alebo upravenej veci, je záväzok splnený riadnym vykonaním tejto montáže.

 

Dielo nevyžaduje montáž

 

Dielo je vykonané riadnym zhotovením a odovzdaním objednávateľovi.

Miesto odovzdania plnenia sa určí pri uzatvorení zmluvy. V prípade, ak dohoda o mieste odovzdania diela absentuje rozlišuejeme dve situácie

 

 

 

 

Zhotoviteľ je povinný dielo odoslať

 

Odovzdanie predmetu diela  sa uskutočňuje  jeho odovzdaním prvému dopravcovi, ktorý má uskutočniť prepravu do miesta určenia. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi uplatnenie práv z prepravnej zmluvy, pokiaľ tieto práva nemá objednávateľ už na základe tejto zmluvy.

 

Zhotoviteľ nie je povinný predmet diela odoslať

 

Odovzdanie predmetu diela sa uskutočňuje

 

–       na mieste kde sa malo dielo vykonávať podľa zmluvy ;

–          na mieste, o ktorom objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase uzavretia zmluvy, že v ňom bude zhotoviteľ dielo vykonávať.

–          na mieste kde má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku, ak jej miesto včas objednávateľovi oznámi.

 

Odovzdaním predmetu diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo a  nebezpečenstvo škody na veci ak ho neznášal už skôr. V tejto súvislosti je potrebné

 

Na prechod vlastníctva k veci sa pozužijú ustanovenia o prechode vlastníctva pri kúpnej zmluve čo v praxi znamená, že sa zmluvné strany môžu dohodnúť na výhrade vlastníctva, previesť vlastnícke právo už pred odovzdaním veci. Dôležitým ustanovením je fakt, že vlastnícke právo k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa bez ohľadu na to, či je zhotoviteľ vlastníkom veci, čo je rozdiel voči Občianskemu zákonníku , pretože tam platí, že nie je možné nadobudnúť vec od nevlastníka.

 

Dielo spočíva vo vykonaní činnosti §§ 555,556

 

Zhotoviteľ povinný pri tejto činnosti postupovať v rámci určenom zmluvou s odbornou starostlivosťou tak, aby sa dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený v zmluve. Zhotoviteľ je povinný hmotne zachytený výsledok odovzdať objednávateľovi.

 

Zhotoviteľ je  oprávnený výsledok činnosti  poskytnúť aj iným osobám než objednávateľovi, pokiaľ to zmluva dovoľuje. Ak zmluva neobsahuje zákaz tohto poskytnutia, je naň zhotoviteľ oprávnený, ak to vzhľadom na povahu diela nie je v rozpore so záujmami objednávateľa.

 

Ak je predmetom diela výsledok činnosti, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, je objednávateľ oprávnený použiť ho len na účel vyplývajúci z uzavretej zmluvy o dielo. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom zhotoviteľa.

 

Zodpovednosť zhotoviteľa za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva je daná za predpokladu ak predmet diela je v rozpore s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike  alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť, a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy

 

Vady diela

 

Zhotoviteľ ako bolo už vyššie spomenuté je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na vadnosť materiálov, alebo pokynov objednávateľa ak  zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť.

 

Objednávateľ môže písomne trvať na použití materiálu, alebo pokynov, ktoré sú podľa zhotoviteľa vadné, alebo nespôsobilé. Vtedy však zhotoviteľ nezodpovedá za nemožnosť dielo dokončiť. To ale automaticky neznamená, že je oprávnený dokončiť dielo na základe vadných pokynov.

 

V takom prípade má nárok na odmenu , ktorá sa zníži o to, čo ušetril tým, že nevykonal dielo v plnom rozsahu.. V opačnom prípade je jeho zodpovednosť zachovaná.

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na veci, len keď bola spôsobená

 

a) vlastníkom veci,

b) vadou alebo prirodzenou povahou uloženej veci alebo

c) vadným obalom, na ktorý zhotoviteľ pri prevzatí veci ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do potvrdenia o prevzatí veci; ak zhotoviteľ na vadnosť obalu neupozornil, nezodpovedá za škodu na veci len vtedy, keď vadnosť obalu nebola poznateľná.

 

Ak škoda vznikla vyššie uvedeným  spôsobom  je zhotoviteľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť