Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka

Zmluva o dielo § 631 Občianskeho zákonníka

Náležitosti zmluvy o dielo

Zmluva o dielo je upravená tak v Občianskom zákonníku zákon č. 40/1964 S.b. § 631 až 656 ako i v Obchodnom zákonníku § 536 -565 zákon č. 513/1991 S.b. , pričom zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku je komplexnou úpravou, ktorá použitie Občianskeho zákonníku vylučuje.

Podstatou zmluvy p dielo je výkon činnosti a od kúpnej zmluvy ju práve odlišuje to, že prevaha plnenia spočíva vo výkone činnosti zatiaľ čo pri kúpnej zmluve ide o predaj veci a prípadné spolupôsobenie zmluvných strán má len doplnkový charakter.

Povinnými náležitosťami zmluvy o dielo

Označenie zmluvných strán
Dohoda o predmete diela

Nepovinnými náležitosťami zmluvy sú

Dohoda o cene diela ( ak nie je dohodnutá je potrebné uhradiť cenu primeranú )
Podrobnosti o procese realizácie diela ( kto akú časť materiálu dodá, či zhotoviteľ povinný dielo zhotoviť osobne, prípadne môže poveriť tretiu osobu, kontrola vykonávania diela )
Právna úprava zodpovednosti za vady diela
Dohoda o zmluvnej pokute
Výške úrokov z omeškania a podobne

Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky sa budem problematike zmluvy o dielo venovať v samostatnom článku.

 

Zmluva o dielo

( § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka )

 

Meno a Priezvisko

Adresa

Dátum narodenia

ďalej len objednávateľ

 

Obchodné meno

Sídlo

IČO:

Evidovaný v živnostenskom registri vedenom obvodným úradom v Nitre pod č……

ďalej len zhotoviteľ

 

I.

Predmet zmluvy

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vymaľovať byt objednávateľa na adrese …… poschodie ……, číslo bytu …….. v rozsahu kuchyňa a dve izby.

II.

Spôsob realizácie

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať všetok potrebný materiál na zhotovenie diela vrátane potrebných pracovných nástrojov.
  2. Zhotoviteľ vyhlasuje , že je odborne spôsobilý na vykonanie diela
  3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do bytu objednávateľa za účelom realizácie predmetu zmluvy. Byt je v súčasnej dobe nezariadený a preto nie je nutné riešiť otázku manipulácie so zariadením bytu počas plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom.
  4. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy počas troch dní a to počnúc …… .

V.

Cena za dielo

  1. Odmena za zhotovenie diela bola dohodnutá vo výške 250 Eur vrátane materiálu .

 

VI.

Záverečné ustanovenia

  1. Na veci neupravené touto zmluvou sa primeranie použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka
  2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak svojho vážneho a dobrovoľného súhlasu ju podpisujú.

 

V Nitre ………

 

 

Objednávateľ                                                                                                 Zhotoviteľ

 

 

Vzor zo základnými náležitosťami si môžete stiahnúť tu.

 

 

 

[wpdm_file id=4]

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť