Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zmluva o budúcej zmluve vzor – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zmluva o budúcej zmluve vzor

Zmluva o budúcej zmluve vzor

Zmluva o budúcej zmluve vyžaduje písomnú formu.

Náležitosti zmluvy o budúcej zmluve

  1. Označenie účastníkov zmluvy
  2. Označenie predmetu záväzku ( podľa toho o akú konkrétnu zmluvu ide )
  3. Výslovné vyhlásenie o o úmyselne strán uzatvoriť zmluvu v konkrétnom budúcom čase, ktorý je stanovený určitým a určiteľným spôsobom

Nepovinné náležitosti zmluvy

  1. Ustanovenia o odstupnom
  2. Ustanovenia o zmluvnej pokute
  3. Ustanovenia o náhrade škody

Podobnosti v článku ….

Zmluva o budúcej zmluve

uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka

medzi

Obchodné meno

Sídlo

IČO:

DIČ :

Zapísaný v Obchdnom i Okresného súdu v ……………… Oddiel ……. vložka …….

Zastúpený :

Ďalej len budúci predávajúci

A medzi

Meno, priezvisko , titul

Rodné číslo

Dátum narodenia

Bydlisko

Štátna príslušnosť

Ďalej len budúci kupujúci

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán najneskôr do ………………… uzatvoriť kúpnu zmluvu a to v znení , ktoré je vedené nižšie. Účelom zmluvy o budúcej zmluve je je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemku , ktorý je vedený na LV …….. , v katastrálnom území ……………, obec …………….,okres. …………….. vedený Okresným úradom v …………….., odborom katastrálnym …… parc. č. …… druh pozemku ….. o výmere …….. v m2 vo vlastníctve budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho.

Znenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle ô 588 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Obchodné meno

Sídlo

IČO:

DIČ :

Zapísaný v Obchdnom i Okresného súdu v ……………… Oddiel ……. vložka …….

Zastúpený :

Ďalej len predávajúci

A medzi

Meno, priezvisko , titul

Rodné číslo

Dátum narodenia

Bydlisko

Štátna príslušnosť

Ďalej len kupujúci

ČL. I

Predmet zmluvy

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený na LV …….. , v katastrálnom území ……………, obec ……………., okres …… vedený Okresným úradom v ………… , odborom katastrálnym …… parc. č. …… druh pozemku ….. o výmere …….. v m2 vo vlastníctve predávajúceho, ktorý sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu

I

Kúpna cena

Kúpna cena je určená dohodou zmluvných strán vo výške …………….. Eur .

Kúpna cena bude uhradená v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy previdom na účet čsílo IBAN … ……. vedený Bankou ……………………….. .

Alternatíva :

Kúpna cena bude zložená do notárskej úschovy u notára JUDr………….. so sídlom ………. obec …………, a bude predávajúcemu vyplatená po splnení podmienok – právoplatnom povolení vkladu.

Náklady notárskej úschovy hradí kupujúci vo výške ……..

ČL: III

Iné dojednania

Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpnej zmluvy nadobúda kupujúci tak ako stojí a leží.

Predávajúci vyhlasuje, že je spôsobilý uzavrieť túto kúpnu zmluvu, jeho zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

Na predmete kúpny neviaznu záložné práva, predkupne práva, vecné bremená ani žiadne práva tretích osôb.

Vlastnícke právo prejde na kupujúceho až právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu Okresným úradov v ……………. k predmetu kúpy.

Zmluvné strany si budú poskytovať potrebnú súčinnosť za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva , najmä si poskytnú potrebné informácie, budú reagovať na výzvy n doplnenie listín, prípadne iných informácií vyžadovaných v katastrálnom konaní.

Kupujúci a splnomocňuje predávajúceho, aby podal návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad v ………….. .

Náklady katastrálneho konania hradí predávajúci. Náklady na vyhotovenie zmluvných dokumentov kupujúci.

IV.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilý na právne úkony. Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne , nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. 2 rovnopisy sa využijú pre účely katastrálneho konania a po jednom rovnopise obdrží každá zmluvná strana.

II.

V prípade ak jedna zmluvná strana nedodrží v stanovenej lehote povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu môže sa druhá zmluvná strana domáhať v lehote jedného roka od momentu kedy najneskôr mala byť zmluva uzatvorená domáhať na súde , aby tento nahradil prejav vôle nečinnej zmluvnej strany súdnym rozhodnutím

III.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilý na právne úkony. Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne , nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží  po jednom rovnopise .

V ……………….

Dňa………………………….

Budúci kupujúci                Budúci predávajúci

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť