Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zásadné zrýchlenie v uplatňovaní nárokov v súdnom konaní – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zásadné zrýchlenie v uplatňovaní nárokov v súdnom konaní

Zásadné zrýchlenie v uplatňovaní nárokov v súdnom konaní

V súčasnej dobe sa nachádza v Národnej rade SR predložený návrh zákona o upomínanom konaní , ktorý rieši uplatňovanie pohľadávok v zrýchlenom konaní Zákon je formulovaný ako alternatívny spôsob uplatňovanie zákonných nárokov voči Civilnému sporovému poriadku. Najbližšie je táto úprava právnej úprave platobného rozkazu § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. CSP

Oproti konaniu o vydaní platobného rozkazu je obmedzená použiteľnosť zákona o upomínacom konaní na nasleddovné situácie

Návrhom nemožno uplatniť

dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola

Toto má význam len pre obchodné záväzkové vzťahy , pretože dojedať v občiaskoprávnych vzťahoch úrok z omeškania vyšší ako je zákonný nemožno požadovať § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

V praxi to znamená 14% + sadzba ECB , pretože výpočet úrokov z omeškania vychádza z limitov uvedených v nariadené 21/2013 Z.z. , ktorým sa ustanovuje horná hranica sadzby úroku z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch pri fixnom i pohyblivom variante výpočtu.

Ďalej v upomínacom konaní nebude možné uplatniť nároky zo zmenky vydané voči fyzickej osobe. Je potrebné upozorniť, že zrušením Občianskeho súdneho poriadku zanikla tiež osobitná úprava konania o zmenkách, pričom v novom CSP je to kompenzované ustanoveniami, ktoré sa týkajú spotrebiteľských konaní.

Osobite nebude možné v tomto konaní uplatniť pohľadávku voči spotrebiteľovi vyplývajúcej zo spotrebiteľskej zmluvy ak

 1. nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
 2. nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 3. nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,

Tieto ustanovenia v podstate reflektujú platnú právnu úpravu ochrany spotrebiteľa , pričom ako osobitnú podmienku vyžadujú výzvu spotrebiteľovi pred začatím konania.

Samozrejme návrh nebude prípustný pri nároku, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi.

Náležitosti návrhu na začatie konania

Náležitosti návrhu na začatie konania sú v podstate totožné s náležitosťami žaloby s tým rozdielom, že návrh sa bude podávať pomocou elektronického formulára a všetky prílohy musia byť podané v elektronickej podobe.

Rozdielom bude , že je povinné oznámenie čísla účtu na účely úhrady rozhodnutia a na účely platenia a vrátenia súdneho poplatku.

Platiteľ DPH bude povinne uvádzať identifikačné číslo pre DPH a poradové číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry. Zavádza sa väzba na súhrnný výkaz DPH.

Za predpokladu, že sú splnené náležitosti návrhu súd vydá platobný rozkaz do 10 dní od splnenia podmienok.

Procesné zjednodušenia postupu súdu

Výzva na odstránenie nedostatkov sa odosiela elektronicky v lehote 5 dní . V prípade neodstránia vád je návrh odmietnutý súdom, voči návrhu je prípustná sťažnosť, čo je osobitný opravný prostriedok zavedený CSP pre uznesenia o ktorej rozhoduje vyšší súdny úradník.

V prípade späťvzatia návrhu do lehoty na podanie odporu sa platobný rozkaz zrušuje, na odpor sa neprihliada m o zrušení platobného rozkazu sa vydá uznesenie a o o trovách sa rozhoduje na iba návrh účastníka konania do 15 dní od zrušenia platobného rozkazu, inak platí i bez rozhodnutia, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

Nezaplatenie súdneho poplatku má za následok to, že sa na návrh neprihliada. Účastník sa nevyzýva na zaplatenie súdneho poplatku ani sa nevydáva osobitné rozhodnutie.

Doručovanie platobného rozkazu

Platobný rozkaz sa doručuje prioritne na adresu uvedenú žalobcom . Následne sa platobný rozkaz doručuje na adresu, ktorú súd zisťuje z dostupných registrov. Náhradné doručenie sa nerealizuje. Pri nemožnosti platobný rozkaz doručiť súd vyzve navrhovateľa na pokračovanie v konaní podľa CSP, čiže v podstate klasickým režimom.

V prípade ak je takýto návrh v lehote podaný platobný rozkaz sa zrušuje a súd postúpi vec na kauzálne príslušný súd. Ak takýto návrh podaný nie je, platobný rozkaz sa zruší a platí, že žiadna strana nemá nárok na náhradu trov konania.

Odpor proti platobnému rozkazu

Zásadnými zmenami prešli náležitosti odporu voči platobnému rozkazu, ktorý okrem náležitostí podania musí byť podaný na predpísanom tlačive a musí obsahovať konkrétne skutočnosti, ktoré spochybňujú žalobcov nárok. Osobitne prísne sú náležitosti odporu v prípade ak je odporca platiteľom DPH , kde musí uviesť i skutočnosti, či predmetné plnenia uviedol v súhrnnom výkaze a ak áno musí uviesť konkrétne skutočnosti, ktoré spochybňujú vymáhaný nárok a tieto v lehote na podanie odporu dolýiť listinýmu dôkazmi inak sa odpor nebude považovať za vecne odôvodnený .

Týmto sa výrazne obmedzí obštrukčné chovanie žalovaného, ktorému stačilo podať aj nezmyselný odpor, alebo zjavne bez dôkazov a súd musel nariaďovať pojednávanie a o veci rozhodovať.

Splátkový kalendár

Z vlastnej skúsenosti viem, že množstvo odporov je podaných len kvôli tomu, že dlžík sa snaží odložiť dobu zaplatenia do ďalekej budúcnosti. O takýchto odporoch potom rozhoduje súd. Aby sa tomu predišlo takáto možnosť je v zákone o upomínacom konaní vyslovene uvedená

Zákon výslovne upravuje podmienky za ktorých je súd oprávnený povoliť splátky

(3) Žiadosť je prípustná, ak

 1. žalovaný je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
 2. priznaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
 3. žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
 4. žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky
  bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Zákon výslovne hovorí, že ustanovenia o odstraňovaní vád v Civilnom sporovom konaní sa nepoužijú a nejasné a nezrozumiteľné podania súd odmietne. Vzhľadom na fakt, že žiadosť sa musí podať na prepísanom tlačive, respektíve prostredníctvom elektronického formulára na to určeného je to ďalší filter pre neprípustné návrhy. Účel tohto inštitútu je zrejmý – eliminovať zbytočne podané odpory a presmerovať ich do žiadostí o splátkový kalendár.

Postup súdu po podaní odporu

Odpor, ktorý nebol odmietnutý súd vybaví tak, že pošle výzvu žalobcovi, aby do 15 dní podal návrh na pokračovanie v konaní a po doručení návrhu v lehote postúpi spis miestne a kauzálne príslušnému súdu a upovedomí o tom strany sporu.

Ak návrh na pokračovanie v konaní nebol podaný v lehote, alebo vôbec zo strany žalobcu konanie sa zastavuje a o trovách sa rozhodne výlučne na návrh.

Súd odmietne odpor, ktorý

(1) Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný

 1. neoprávnenou osobou,
 2. oneskorene,
 3. inak ako podľa § 11 ods. 2, ( nie na predpísanom tlačive, nie elektronicky )
 4. bez vecného odôvodnenia.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zákon výslovne základné náležitosti odporu pozná, takže iba všeobecné tvrdenia uvedené v odpore budú pravdepodobne dôvodom na zaslanie výzvy pokiaľ do piatich dní nebude reagované odpor bude odmietnutý ako vecne neodôvodnený.

Konanie v upomínacom konaní je maximálne zjednodušené a preto sa neprihliadne

 1. námietku miestnej príslušnosti, vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti,
 2. vzájomnú žalobu,
 3. návrh na pristúpenie do konania,
 4. intervenciu,
 5. návrh na prerušenie konania,
 6. návrh na zmenu účastníkov konania,
 7. zmenu žaloby,
 8. návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov,
 9. čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu.

Výhody a nevýhody zákona

Medzi nesporné výhody pripravovanej právnej normy patrí maximálne zjednodušenie konania a návod na postup na predpísaných formulároch. Zároveň to aj výrazne zlacňuje konanie , pretože súdny poplatok za takýto návrh sa určí v sume jednej polovice.

Na druhej strane medzi jeho nevýhody spočíva to, že v tomto konaní je možné odpor, ktorý by inak bol dôvodný odmietnuť pre nesplnenie formálnych požiadaviek ( nie na predpísanom tlačive a nie elektronicky ), pričom platobný rozkaz v tomto prípade bude právoplatným exekučným titulom. Takéto situácie zákon výslovne nerieši a je otázkou, či by to bol dôvod na obnovu konania podľa ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. .

Z hľadiska súdnych poplatkov je možné medzi výhody zaradiť absenciu vyzývania na úhradu súdnych poplatkov ( o nutnosti úhrady bude účastník informovaný automatizovaným spôsobom ) a ich nižšiu výšku na druhej strane nemožnosť žiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov , čo bude hlavne pri odporoch problém, pretože žalobca si vyberá spôsob uplatnenia dobrovoľne, ale odporca nie. Samozrejme na zákonné oslobodenia sa prihliadať bude, ale môže sa stať, že fyzická osoba nebude môcť toto oslobodenie uplatniť. Zákon toto vyslovene nerieši, pričom však neuvádza, že by nezaplatenie súdneho poplatku za odpor malo byť dôvodom jeho neakceptácie , takže sa dá predpokladať, že sa bude postupovať rovnako ako v prípade klasického odporu – výzvou žalobcovi na pokračovanie v konaní ak návrh na pokračovanie podá klasickým režim podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť