Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zásadné zmeny zmenkového práva po 65 rokoch – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zásadné zmeny zmenkového práva po 65 rokoch

Zásadné zmeny zmenkového práva po 65 rokoch

Ano nadpis je v poriadku Zákon zmenkový a šekový 191/1950 Z.z.   je súčasťou právneho poriadku bez výrazaných zmien viac 65 rokov. Až teraz sme v Slovenskej republike pristúpili k zásadným zmenám, ktoré podstatným spôsobom menia právnu povahu zmenky.Aj keď bol prijatý s dobrým úmyslom nie som si istý, či sme s vaničkou nevyliali aj dieťa.

V súvislosti s odchodom jedného z najväčších poskytovateľov nebankových pôžičiek z trhu som sledoval v televízii diskusiu, ktorá bola zameraná na zdôvodňovanie odchodu tohto poskytovateľa  obmedzeniami  úrokového stropu a zákazom doplnkových služieb ( ktoré de facto zvyšovali výnos poskytovateľa napriek obmedzeniam RPMN ).

 

Ja osobne sa domnievam, že za týmto rozhodnutím je rovnako dôležitý dôvod a to prijatie zákona 438/2015 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 99/1963 S.b. a v posledných mesiacoch platnosti tohto zákona ( od 1.7.2016 ho nahradí Civilný sporový poriadok zákon č. 160/2015 Z.z. )  nie je až tak dôležité aj keď nepochybne je to významné. Oveľa dôležitejšie sú novely zákonov , ktoré po 1.7.2016 zostanú  v platnosti a to najmä

Zákon č. 191/1950 Z.z. Zákon zmenkový a šekový

Zákon č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok

Zákon č. 40/1964 S.b. Občianky zákonník

Zákon č. 129/2010 Z.z. O spotrebiteľských úveroch.

 

Podstatou zmeny bolo to, že zmenka je v podstate abstraktný právny úkon, ktorého podstata spočíva v bezpodmienečnom prísľube uhradiť tam uvedenú sumu.  Všetky nároky zo zmenky musia vyplývať zo zmenkových doložiek. To v praxi znamená, že aj keď zmenka je pravidelne vystavovaná na základe mimo zmenkových  úkonov, zmenkový záväzok je samostatným záväzkom a to podstatným spôsobom obmedzuje námietky dlžníka vyplývajúce z mimo zmenkových vzťahov takzvané kauzálne námietky.

Samozrejme toto má pre oprávneného majiteľa zmenky celý rad výhod. Nemusí dokazovať kauzu – teda právny dôvod vzniku zmenkového záväzku a pokiaľ nadobudol zmenku indosamentom nezaťažujú ho ani námietky týkajúce prípadných právnych vzťahov medzi vystaviteľom zmenky a predchádzajúcim majiteľom/ majiteľmi zmenky. Dlžník by musel preukázať, že nový majiteľ zmenky konal vedome na škodu dlžníka.

Práve preto bol zmenkový platobný rozkaz so svojou koncentráciou konania veľmi výhodným inštitútom tak z hľadiska krátkosti času na námietky a i tým, že sa nerušil v prípade ak ho nebolo možné doručiť do vlastných rúk. Pre veriteľa to bol inštitút, ktorý v podstate kombinoval rýchlosť konania s minimálnym dokazovaním. Čo konkrétne to znamenalo pre právne neskúsené osoby nemusíme dodávať.

Zákon 438/2015 Z.z.  v podstate tento inštitút zrušil bez náhrady a nový Civilný sporový poriadok tento inštitút neobsahuje.  Oveľa dôležitejší je fakt, že všetky nedoručené zmenkové a šekové platobné rozkazy boli zrušené a súdy museli nariadiť pojednávania.

Zároveň bol upravený § 79 O.s.p., ktorý v prípade ak ide o záväzok zo zmenky, alebo šeku je okrem toho navrhovateľ povinný priložiť k návrhu  citujem …ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, žalobca je povinný opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným, a ak ide o žalobcu, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov, skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu jeho právnych predchodcov so žalovaným. K žalobe sa pripojí zmenka alebo šek a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva z nich. Ak zmenka alebo šek boli vystavené na zabezpečenie záväzkov z písomnej zmluvy, pripojí sa k žalobe aj táto zmluva.

Inými slovami ak ide o fyzickú osobu ( môže byť i podnikateľ ) je povinný veriteľ dodať k dispozícii i dokumentáciou týkajúcu sa mimozmenkových právnych vzťahov. Problém je ak ju nemá, pretože ako bolo vyššie uvedené  spôsobom nadobudnutia zmenky je indosament  a ten je originálnym nadobúdacím titulom ( cesia je derivatívne nadobudnutie – teda právne nástupníctvo i preto môže pôvodný dlžník uplatniť námietky v rovnakom rozsahu ako proti pôvodnému veriteľovi ).  Cesia je síce tiež spôsobom nadobudnutia zmenkových práv, ale len v prípadoch zákonom určených teda pri zmenkách s doložkou nie na rad a pri tých, kde uplynuli protestné lehoty.

 

Zákon  99/1963 S.b.  ustanovuje právnu domnienku, že

Ak nie je dokázaný opak, platí, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.”.

Na jednej strane rozumiem, že iná cesta ako vynútiť obmedzenie , kedy zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z.  v § 5a zakazuje zabezpečenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy zmenkou, respektíve šekom  asi nejestvuje , na druhej strane prečo táto fikcia je v právnom predpise procesnej povahy a navyše takom, ktorý prestane platiť mi nie je celkom jasné.

Rozširuje sa aj poučovania povinnosť súdu v prípade ak ide o spor zo zmenky, alebo šeku a tento súvisí so spotrebiteľskou zmluvou.  V takomto prípade súd účastníka konania poučuje aj o hmotnoprávnych námietkach týkajúcich sa zmenkových úkonov, pretože to úzko nadväzuje i na novelizovaný zákon O zmenkách a šekoch 191/1950 Z.z. Toto je absolútna novinka, pretože súd nepoučuje o hmotnom práve  ( bol by v pozícii advokáta ), ale iba o procesných povinnostiach.

 

S tým úzko súvisí nový dôvod obnovy konania

  • 228 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

“g) bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade sa zamietla 32ab) alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bolo zastavená, 32ac) pretože vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na

  1. neprijateľné zmluvné podmienky,
  2. obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo
  3. rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.”.

Rovnako i tento bod je len dočasný a limitovaný platnosťou O.s.p., kedy sa skončí jeho platnosťou a to 30.6.2015.

Ako sme povedali novela Občianskeho súdneho poriadku je síce dôležitá, ale keďže staré O.s.p. prestane platiť 1.7.2016, oveľa dôležitejší je fakt, že sa zmenili právne predpisy, ktoré nekončia svoju účinnosť po 1.7.2016 a jedným z nich je aj zásadná zmena Zákona zmenkového  a šekového 191/1950 Z.z..

Novela Zákona zmenkového  a šekového bola pomerne stručná, ale veľmi dôležitá. Zmenil sa § 17 Zákona zmenkového  a šekového, ktorý sa týka prevodu práv zo zmenky, respektíve účinku indosamentu. Úzko to súvisí s právnou povahou zmenky. Všetky práva zo zmenky vyplývajú zo zmenkovej listiny  Ako bolo vyššie povedané, indosament ( rubopis ) je originálny nadobúdací titul, ktorým sa prevádza zmenka na nového majiteľa. Indosatár ( ten na ktorého sa zmenka prevádza )   vzhľadom na právnu povahu zmenky vychádza pri svojom rozhodovaní o tom, či sa stane majiteľom zmenky v prvom rade zo zmenkových doložiek a nemusí sa zaujímať o právne vzťahy medzi indosantom a inými zmenkovo zaviazanými osobami ( vystaviteľ, zmenečník, avalisti a pod. ).  Naopak je v jeho záujme, aby sa nezaujímal, pretože až do novely 438/2015 Z.z. platilo ustanovenie § 17 Zákona zmenkového a šekového citujem

Kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka.

 

Inými slovami ak by indosatár ( nadobúdateľ zmenky )  vedel o mimozmenkových vzťahoch, ktoré boli podkladom pre vstavenie zmenky , vystavoval by sa riziku, že voči nemu sa budú aplikovať kauzálne námietky , čo by oslabilo jeho pozíciu a uplatnenie práv zo zmenky. Od 22.12.2015 sa to zásadne mení  a to doplnením druhej  vety do § 17 ods. 1 zákona Zmenkového a šekového citujem

Ak je žalovaným zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy.

Problém, ktorý laikovi nemusí byť vždy zrejmý je ten, že aj keď je vystaviteľ zmenky fyzická osoba podnikateľ ( teda má IČO ) vždy je tu možnosť, že zmluva , ktorú uzatvoril sa netýka jeho podnikateľskej činnosti ( a teda konal ako spotrebiteľ ) , čo v praxi znamená, že zmenky , kde je zmenkovo zaviazaná fyzická osoba ( napríklad vystaviteľ, zmenečník, avalista ) bude vždy v praxi potenciálne napadnuteľné aj v prípade ak by došlo k opakovanej indosácii zmenky.  To v podstate znemožňuje obeh zmenky v obchodných stykoch pri fyzických osobách.

Uvedené ešte viac zvýrazňuje doplnené ustanovenie § 17 ods. 2 zákona O zmenkách a šekoch  191/1950 Z.z.  citujem

 

V konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne na skutočnosti odôvodňujúce námietky podľa odseku 1, ktoré by ten, kto je žalovaný zo zmenky mohol uplatniť, ak jeho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

To znamená, že súd bude musieť ex offo riešiť tieto skutočnosti aj bez toho, aby to účastník konania napadol !!! To je tak výrazný zásah do zmenkového práva, že  podstate popiera abstraktnú povahu zmenky.  Nedá sa vylúčiť fakt, že i keď vystaviteľom zmenky bude právnická osoba a len iná zmenkovo zaviazaná osoba   bude osoba fyzická, už bude novelizovaný § 17 aktuálne použiteľný i keď v tomto prípade môže ísť len o postihových dlžníkov.

V pokračovaní si rozoberieme novelu Občianskeho zákonníka, Zákona o spotrebiteľských úveroch a Exekučného poriadku.

 

.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť