Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Započítanie pohľadávok I. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Započítanie pohľadávok I. časť

Započítanie pohľadávok I. časť

 

Inštitút započítania pohľadávok je upravený tak v Občianskom zákonníku § 580-581 ako i v Obchodnom zákonníku § 358-364. Započítanie pohľadávok je jedným zo spôsobov zániku záväzku, takto je i systematicky zaradený v Občianskom zákonníku. Podstata započítania pohľadávok spočíva v tom, že účastníci právnych vzťahov majú často vzájomné pohľadávky . Bolo by teda nehospodárne plniť si vzájomne na čo slúži práve inštitút započítania pohľadávky.

Na to, aby mohlo dôjsť k započítaniu musia byť splnené tri predpoklady naraz

  • Existencia pohľadávky

Pohľadávkou sa rozumie právo na plnenie pozri § 488 Občianskeho zákonníka. Vo všeobecnosti je pojem pohľadávka definovaný nedostatočne, právna teória však vysvetľuje tento pojem pomocou štyroch situácií

Povinnosť niečo dať ( dare ) napríklad zaplatiť kúpnu cenu

Povinnosť niečo vykonať ( facere ) napríklad odoslať objednaný tovar

Povinnosť niečoho sa zdržať ( omitere ) napríklad zdržať sa zásahu do práv iného

Povinnosť niečo strpieť ( pati ) napríklad prenajímateľ bytu je povinný strpieť používanie jeho majetku nájomcom počas platnosti nájomnej zmluvy.

Z uvedeného tiež vyplýva, že častým javom je to, že pohľadávke jednej strany zodpovedá tomu prislúchajúci záväzok strany druhej. Hovoríme, že ide o právne vzťahy synalagmatické. Rovnako z toho vyplýva i to, že pohľadávka nemusí byť iba v peňažnej forme, ale môže spočívať aj v naturálnom plnení.

S tým úzko súvisí povinnosť veriteľa – teda osoby , ktorá tvrdí, že má pohľadávku dokázať kauzu – čiže dôvod vzniku pohľadávky. Vyplýva to z § 495 Občianskeho zákonníka , ktorý hovorí, že platnosti záväzku nebráni, ak nie je vyjadrený dôvod, na základe ktorého je dlžník povinný plniť. Veriteľ je však povinný preukázať dôvod záväzku, s výnimkou cenných papierov hromadne vydaných alebo iných cenných papierov, pre ktoré je zákonom ustanovené, že veriteľ túto povinnosť nemá. Týmito cennými papiermi sú najčastejšie zmenky.

Existencia vzájomnej pohľadávky

Pohľadávky musia byť vzájomné. Táto požiadavka je logická, pretože ak si subjekty nemusia vzájomne nič plniť tak ani nie je čo započítať. Aby to však nebolo tak jednoduché, tak zákon pozná z tohto pravidla i výnimky, ktoré sú v Občianskom i Obchodnom zákonníku výslovne upravené

Obchodný zákonník rieši započítanie v prípade viacnásobného postúpenia pohľadávky. V takom prípade môže dlžník použiť na započítanie iba pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi, a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi. Občiansky zákonník túto problematiku rieši tiež, ale mierne odlišne a nesystematicky v časti týkajúcej sa postúpenia pohľadávky. Rieši to v dvoch rovinách

Výslovne je uvedené, že námietky, ktoré mal pôvodný dlžník voči pôvodnému veriteľovi
( postupca ), ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, mu zostávajú zachované i po postúpení pohľadávky.

S tým úzko súvisí aj možnosť uplatnenia započítania vzájomných pohľadávok, pretože je logické, že ak sa zmení osoba veriteľa tak už určité pohľadávky nemôžu byť vzájomné.

Občiansky zákonník v § 529 to rieši tým spôsobom , že ak má dlžník v čase postúpenia voči veriteľovi pohľadávky , ktorú tento veriteľ postúpil ( postupcovi ) môže tieto uplatniť aj voči novému veriteľovi pohľadávky ( postupníkovi ) za predpokladu, ak mu tieto pohľadávky bez zbytočného odkladu oznámi. Rovnako v tomto prípade má toto právo ak tieto pohľadávky ešte nie sú splatné.

Právna úprava § 529 Občianskeho zákonníka vyvoláva otázky ohľadne realizácie tohto práva a to preto, lebo nie je jasne definované čo je to bez zbytočného odkladu a tiež je problém ak sa pripustí započítanie na nesplatnej pohľadávky voči splatnej.

Rovnako nie jasné aký je vzťah § 529 Občianskeho zákonníka a právnej úpravy započítania pohľadávky uvedenej v Obchodnom zákonníku

 

Prejav vôle smerujúci k započítaniu

Vzhľadom na to, že prejav vôle musí byť určitý a zrozumiteľný tak ak keď to zákon výslovne neupravuje musí tento prejav byť písomný. Inak v podstate nemáte šancu dokázať , kedy ste ho urobili a v akom rozsahu. Započítanie pohľadávok ako prejav vôle môže byť

  • jenostranným právny úkonom ( jednostranný zápočet )
  • dvojstranným právnym úkonom ( zmluva )

Ak nie je prejav vôle smerujúci k započítaniu vykonaný nemôžu nastať účinky započítania pohľadávky.

Pohľadávky musia byť rovnakého druhu.

Pozornejší čitateľ si asi pamätá, že pár odstavcov vyššie som hovoril niečo o peňažných a nepeňažných pohľadávkach a tiež o tom, že veriteľ je povinný preukazovať dôvod vzniku právneho úkonu . Obvykle považujeme za pohľadávky rovnakého druhu v závislosti od toho, či ide o pohľadávky peňažné, respektíve pohľadávky nepeňažné. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že právny režim vzniku pohľadávky – pohľadávky z verejného práva ako sú dane, poplatky a právny režim pohľadávok súkromného práva je dôležitý.

To čo v daňovom poriadku zákon č. 563/2009 Z.z. je výslovne uvedené je a bolo to uvedené aj v zákone o správe daní zákon č. 511/1992 S.b. § 63a v prípade iných verejnoprávnych pohľadávok rieši až judikatúra.

V prípadoch ostatných pohľadávok , ktoré nespadajú pod režim daní, ale sú to pohľadávky z verejného práva Podľa rozhodnutia NS SR ( poznamenávam že som tiež v tomto konaní figuroval ako právnik účastníka konania) pohľadávky z verejného práva a pohľadávky vzniknuté podľa režimu súkromného práva nie sú pohľadávkami rovnakého druhu a preto nie sú vzájomne započítateľné citujem

I. Pohľadávky z práva verejného a pohľadávky z práva súkromného nie sú pohľadávkami rovnakého druhu, a preto ich vzájomné započítanie alebo postúpenie na úhradu pohľadávok tretích osôb na uspokojenie dlhov z práva súkromného neprichádza do úvahy.

II. Nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie je dlhom z práva verejného, pri ktorom poisťovňa vykonáva určitý rozsah správy vecí verejných na základe zákonného zmocnenia. Pri vymáhaní nedoplatkov na poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je s platiteľom poistného v súkromnoprávnom (obchodnom alebo občianskoprávnom) vzťahu. Na započítanie pohľadávok proti nedoplatku na poistnom možno použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka len vtedy, ak sa započítanie uskutočňuje medzi poisťovňou a prislúchajúcimi subjektmi verejného práva (napr. zariadeniami poskytujúcimi zdravotnícke služby) vtedy, ak sú predmetom započítania vzájomné pohľadávky verejnoprávneho charakteru.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. februára 2003, sp.zn.     Sž-o-KS 87/03

 

Účinky započítania pohľadávky

Započítaním pohľadávok nastáva ich zánik v časti , v ktorej sa vzájomne kryjú a to spätne – teda nie v čase započítania, ale v čase kedy sa navzájom stretli – inými slovami v prvý deň, kedy obom pohľadávkam nastala splatnosť.

Pohľadávky, ktoré nie je možné započítať

Ako bolo vyššie uvedené zápočtom nastáva zánik pohľadávok spätne a je to teda dosť zásadný zásah do právnej situácie druhého účastníka právneho vzťahu. Aby sa predišlo určitým nežiadúcim a špekulatívnym konaniam zákon tak obchodný ako občiansky výrazne obmedzuje možnosť jednostranného zápočtu na určité druhy pohľadávok, pričom dvojstrannou dohodou bude

Jednostranné započítanie nie je prípustné v prípade nasledovných pohľadávok (OZ )

 

  • proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví ( s výnimkou vzájomných pohľadávok )
  • proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
  • premlčané pohľadávky,
  • pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde
  • pohľadávky z vkladov
  • nesplatnú pohľadávku voči splatnej

 

Vzájomnou dohodu je možné započítať aj vyššie uvedené pohľadávky.

Podrobnejšie vysvetlenie niektorých častí

Pohľadávky , ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia

Prípady, kedy sú niektoré pohľadávky vyňaté z výkonu rozhodnutia upravuje exekučný poriadok – zákon č. 233/1995 Z.z.

Premlčané pohľadávky

Pohľadávky u ktorých márne uplynula premlčacia lehota – všeobecná premlčacia lehota v Občianskom zákonníku sú tri roky a všeobecná premlčacia lehota v obchodnom zákonníku sú štyri roky. Tu je potrebné upozorniť, že v Obchodnom zákonníku je aj takýto jednostranný zápočet prípustný, ale za predpokladu, že pohľadávka sa premlčala až potom čo boli vzájomné pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde

Ide o takzvané naturálne pohľadávky – napríklad pohľadávka z hry, alebo stávky ( výnimka sú štátom povolené hry ) , pohľadávky , ktoré podliehajú preklúzii napríklad v určitých prípadoch pohľadávka z vád veci.

Pohľadávky z vkladov

Ide vlastne o vkladový a bežný účet. Vzhľadom na to, že tieto zmluvné typy upravuje Obchodný zákonník ide de facto o obsolétnu právnu úpravu. Jej zmyslom je to, aby banka bez súhlasu klienta nerealizovala započítanie s inými svojimi pohľadávkami.

Pohľadávky, ktoré nie sú splatné.

Zmyslom započítania pohľadávok je ich vzájomný zánik v časti , v ktorých sa kryjú. Preto až na zriedkavé výnimky nie je žiadúce povoliť zápočet nesplatnej pohľadávky voči splatnej. Dohodou je samozrejmé možné i to.

 

Obchodný zákonník

 

Obchodný zákonník spresňuje podmienky jednostranného zápočtu uvedené v § 581 OZ týmto spôsobom

Aj v obchodnom zákonníku platí, že voči splatnej pohľadávke nie je možné započítať pohľadávku nesplatnú, ale v tomto prípade obchodný zákonník pozná dve výnimky

Dlžník v platobnej neschopnosti

v prípade ak má veriteľ síce nesplatnú pohľadávku, ale voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky.

Čo je to neschopnosť plniť svoje záväzky zákon priamo nedefinuje. Samozrejme, že v súvislosti s týmto ustanovením ma na napadá definícia úpadku v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii , ale to by už bolo jemne povedané neskoro, pretože v režime konkurzu platia osobitné pravidlá o započítaní pohľadávok

Odloženie splatnosti pohľadávky

Započítať možno aj pohľadávku, ktorá nie je splatná len preto, že veriteľ na žiadosť dlžníka odložil dobu splatnosti jeho záväzku bez toho, aby sa zmenil jeho obsah. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj zmena splatnosti záväzku je zmenou obsahu záväzku, ale Obchodný zákonník vyslovene túto zmenu oddeľuje od ostatných zmien v obsahu záväzku.

Pohľadávky z vkladov

V prípade pohľadávok z vkladov je toto pravidlo modifikované tak, že banka, ktorá vedie účet ( bežný,alebo vkladový ) klienta môže započítať voči prostriedkom na účte iba pohľadávku, ktorú má voči majiteľovi účtu podľa zmluvy o vedení týchto účtov.

Započítanie pohľadávok znejúce na rôzne meny

Obchodný zákonník výslovne upravuje započítanie pohľadávok znejúcich na rôzne meny a výslovne určuje , že pohľadávky sú vzájomne započítateľné len vtedy, ak sú meny vzájomne zameniteľné. Pre započítateľnú výšku týchto pohľadávok je rozhodujúci stredný devízový kurz platný v deň, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Rozhodný je devízový kurz platný v mieste sídla alebo v mieste podnikania, prípadne bydliska strany, ktorá prejavila vôľu pohľadávky započítať.

Pohľadávky u ktorých márne uplynula premlčacia lehota – všeobecná premlčacia lehota v Občianskom zákonníku sú tri roky a všeobecná premlčacia lehota v obchodnom zákonníku sú štyri roky.

Započítanie pohľadávok pri viacnásobnom postúpení pohľadávky

Obchodný zákonník rieši započítanie v prípade viacnásobného postúpenia pohľadávky. V takom prípade môže dlžník použiť na započítanie iba pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi, a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi. Občiansky zákonník túto problematiku rieši tiež, ale mierne odlišne a nesystematicky v časti týkajúcej sa postúpenia pohľadávky. Rieši to v dvoch rovinách

Výslovne je uvedené, že námietky, ktoré mal pôvodný dlžník voči pôvodnému veriteľovi
( postupca ), ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, mu zostávajú zachované i po postúpení pohľadávky.

S tým úzko súvisí aj možnosť uplatnenia započítania vzájomných pohľadávok, pretože je logické, že ak sa zmení osoba veriteľa tak už určité pohľadávky nemôžu byť vzájomné.

Občiansky zákonník v § 529 to rieši tým spôsobom , že ak má dlžník v čase postúpenia voči veriteľovi pohľadávky , ktorú tento veriteľ postúpil ( postupcovi ) môže tieto uplatniť aj voči novému veriteľovi pohľadávky ( postupníkovi ) za predpokladu, ak mu tieto pohľadávky bez zbytočného odkladu oznámi. Rovnako v tomto prípade má toto právo ak tieto pohľadávky ešte nie sú splatné.

Právna úprava § 529 Občianskeho zákonníka vyvoláva otázky ohľadne realizácie tohto práva a to preto, lebo nie je jasne definované čo je to bez zbytočného odkladu a tiež je problém ak sa pripustí započítanie na nesplatnej pohľadávky voči splatnej.

Rovnako nie jasné aký je vzťah § 529 Občianskeho zákonníka a právnej úpravy započítania pohľadávky uvedenej v Obchodnom zákonníku

Aj v obchodnom zákonníku je upravená možnosť započítať akékoľvek pohľadávky vzájomnou dohodou.

V ďaľšej časti si povieme niečo o započítaní v súdnom a exekučnom konaní

Vzor zmluvy o započítaní môžete nájsť TU

[wpdm_package id=11]

JUDr. Samuel Diatka

Za obrázok v článku ďakujeme Image courtesy of Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť