Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamestnancom – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamestnancom

Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamestnancom

Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamestnancom

Okresný súd Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 2238/55

95515 Topoľčany

Kauzálna príslušnosť súdu určená podľa § 23 zákona č. 160/2015 Z.z.

Žalobca :

Meno a priezvisko : Ján Novák

Narodený 15.10.1974

Bytom : Hlinská 2, 949 01 Nitra

Žalovaný

Názov Prvá lesná a.s.

Sídlo : Pod Horou 1, 949 01 Nitra

IČO: 333 000 11

I

Skutkový stav

Žalobca bol zamestnancom žalovaného od 1.7.2012 / dôkaz pracovná zmluva /. Dňa 15.11.2016 dostal žalobca výpoveď z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 pím, b) Zákonníka práce ( nadbytočnisť zamestnanca. ( dôkaz prevzatá výpoveď ) .

Žalobca tvrdí, že neboli naplnené hmotnoprávne podmienky výpovede z dôvodu, že o organizačnej zmene nebolo rozhodnuté písomne a tiež preto, že mu nebola daná ponuka inej vhodnej práce a týto bola k dispozícii o čom svedčí aj prijatie iného zamestnanca na pracovnú pozíciu referent správy dňa 1.12.2016.

II.

Právna kvalifikácia

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce .

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. § 63 ods. 2 Zákonníka práce

III.

Návrh petitu

Vzhľadom na vyššie uvedené má žalobca za to, že neboli dané dôvody výpovede tak ako to predpokladajú ustanovenia Zákonníka práce.

Na základe toho žalobca navrhuje, aby súd vydal nasledovné

R o z h o d n u t i e

Výpoveď žalovaného doručená žalobcovi je neplatná. Pracovný pomer naďalej trvá.

Komentár k vzoru žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Pracovný pomer možno ukončiť okrem iného i výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany ( zamestnanca i zamestnávateľa ) , ale zatiaľ čo zamestnanec tak môže urobiť bez dôvodu, zamestnávateľ iba zo zákonom stanovených dôvodov, ktoré sú upravené v § 63 Zákonníka práce.

Výpoveď je právny úkon jednostranný a adresný, čo znamená, že aby bola platná musí obsahovať náležitosti právneho úkonu a musí mať predpísanú formu. V prípade neprevzatia výpovede zo strany zamestnanca , alebo zamestnávateľa má zákonník práce ustanovenia o doručovaní písomností, kde je riešená i fikcia doručenia obdobne ako pri doručovaní súdnych zásielok § 38 Zákonníka práce.

Forma výpovede

Výpoveď musí mať písomnú formu. Musí obsahovať dôvod výpovede tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom a nie je ho možné dodatočne meniť.

Výpoveď môže zamestnávateľ dať zamestnancovi len z nasledovných dôvodov

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

    (2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Lehota

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. § 77 Zákonníka práce. Táto lehota je prekluzívna , čo znamená, že na ňu súd prihliadne i bez návrhu.

Náležitosti podania

Žaloba o neplatnosť výpovede je v podstate žalobou určovacou § 137 písm, c) Civilného sporového poriadku zákon č. 160/2015 Z.z.

Pre tento typ žaloby je špeciálne upravená príslušnosť súdu – takzvaná kauzálna príslušnosť súdu nasledovne Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné

a) Okresný súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b) Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave,

c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

d) Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e) Okresný súd Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline,

f) Okresný súd Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

g) Okresný súd Poprad pre obvod Krajského súdu v Prešove,

h) Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Žaloba je podaním podľa § 127 Civilného sporového poriadku

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a) ktorému súdu je určené,

b) kto ho robí,

c) ktorej veci sa týka,

d) čo sa ním sleduje a

e) podpis.

(2) Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania. Civilného sporového poriadku

Súdne poplatky

Žalobca , je oslobodený od platenia súdneho poplatku v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 71/1992 S.b. o súdnych poplatkoch.


About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť