Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Zákaz nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Zákaz nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii

Zákaz nakladania s majetkom podliehajúcim exekúcii

 

Ak povinný nesplní riadne a včas, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, resp. iné rozhodnutie, oprávnený má právo pristúpiť k nútenému výkonu rozhodnutia prostredníctvom verejnej moci, a to návrhom na vykonanie exekúcie.

Exekútor označený v návrhu požiada súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie. V zmysle § 47 ods. 1 Exekučného poriadku exekútor upovedomí povinného aj o predbežných trovách a vyzve ho, aby v lehote 14 dní uspokojil pohľadávku oprávneného alebo vzniesol námietky a zakáže povinnému nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii. Aké sú však dôsledky porušenia tohto zákazu už Exekučný poriadok neuvádza.

Názory v právnej obci sa delia do 2 skupín. Prvá skupina zastáva názor, že následkom porušenia zákazu nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii je neplatnosť právneho úkonu. Podľa druhej skupiny je následkom vznik práva daným právnym úkonom odporovať. Akési zjednotenie, resp. uvedenie na pravú mieru možno nájsť v rozsudku NS SR 4 Cdo 107/2007. Žalobkyňa (= oprávnená z exekúcie) sa v konaní pred okresným súdom domáhala vyslovenia neplatnosti právneho úkonu, ktorým žalovaný 1/ previedol vlastníctvo bytu na žalovaného 2/, pričom k prevodu vlastníctva došlo až po doručení upovedomenia o začatí exekúcie. Okresný súd jej žalobe vyhovel a vyslovil, že kúpna zmluva, ktorou došlo k prevodu vlastníckeho práva, je neplatná pre rozpor so zákonom. Na základe odvolania žalovaného 1/, odvolací súd rozhodol tak, že žalobu zamietol, nakoľko bol toho názoru, že dôsledkom porušenia zákazu nakladať s majetkom v zmysel § 47 ods. 1 písm. b) môže byť len odporovateľnosť právneho úkonu, pretože inak by „povinný nemohol ani pri neveľkej pohľadávke voči nemu a rozsiahlom majetku, z ktorého by ju bolo možné uspokojiť, uzavrieť žiadnu bežnú zmluvu a bol by blokovaný celý jeho majetok.“ Neplatnosť právneho úkonu je až dôsledkom porušenia zákazu nakladať s konkrétnym majetkom označeným napríklad v upovedomení o začatí exekúcie predajom konkrétnej nehnuteľnosti. Najvyšší súd ako súd dovolací sa stotožnil s odvolacím súdom. Ak by s porušením všeobecného zákazu nakladať s majetkom bola spojená neplatnosť právneho úkonu, potom by povinný nemohol urobiť ani právny úkon, ktorým by došlo k uspokojeniu pohľadávky povinného a zákon okrem iného musí chrániť aj dobromyseľnosť tretích osôb, ktoré od povinného nadobudnú majetok.

Okrem odporovateľnosti a neplatnosti právnych úkonov, môže byť porušenie zákazu nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii spojené tiež s trestnoprávnymi následkami. Uvedené konanie môže byť tiež posúdené ako poškodzovanie veriteľa ( § 239 Trestného zákona) alebo marenie exekučného konania ( § 243 a Trestného zákona).

Príklad:

Exekútor v upovedomení o začatí exekúcie zakáže povinnému, aby nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii.  Povinný  v krátkom čase po doručení upovedomenia prevedie vlastníctvo k svojmu bytu na tretiu osobu. Oprávnený sa môže na súde domáhať, aby súd vyslovil, že voči nemu je tento právny úkon neúčinný.

Exekútor v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti zakáže povinnému, aby nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii a zároveň mu zakáže, aby nehnuteľnosť označenú v upovedomení previedol na niekoho iného alebo ju zaťažil. V prípade, ak povinný nehnuteľnosť i napriek zákazu prevedie alebo zaťaží, v tomto prípade sa možno domáhať neplatnosti právneho úkonu.

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť