Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Vzor zmluvy nájom nebytových priestorov podľa zákona 116/1990 Z.z. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Vzor zmluvy nájom nebytových priestorov podľa zákona 116/1990 Z.z.

Vzor zmluvy nájom nebytových priestorov podľa zákona 116/1990 Z.z.

Nájomná zmluva na nebytový priestor je upravená v osobitnom zákone č. 116/1990 Z.b. Tento zákon je špeciálnym právnym predpisom k Občianskemu zákonníku. To spôsobuje určité odchýlky od všeobecnej úpravy nájmu.

Forma zmluvy

Nájomná zmluva na nehnuteľnosť musí byť písomná pod sankciou neplatnosti. Tým sa odlišuje od úpravy nájomnej zmluvy v Občianskom zákonníku.

Náležitosti zmluvy

 • Určenie účastníkov zmluvného vzťahu
 • Určenie predmetu nájmu
 • Určenie doby nájmu
 • Určenie nájomného

Pravidelnými súčasťami nájomnej zmluvy bude

 • -určenie rozsahu služieb poskytovaných s prenájmom ( voda, energie, plyn, teplo, chlad, internet )
 • -určenie zvýšenia nájomného ( napríklad o úroveň inflácie )
 • -úprava kontrolných oprávnení prenajímateľa
 • podrobnejšia úprava výpovedných dôvodov
 • -zmluvná pokuta

-úprava opráv na predmete nájmu ( nedá sa aplikovať bez ďaľšieho nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z. ). Rozsah opráv si môžu zmluvné strany dohodnúť podľa svojich predstáv. To má zásadné daňovoprávne dopady.

Nájom nebytových priestorov je regulovaný

Existuje možnosť obce prikázať nájomcu § 2 zákona 500/1991 S.b.

Okrem toho na vybrané služby a obchod musí dať predchádzajúce stanovisko obec, inak je takáto zmluva neplatná

Obec môže prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo hospodárenia alebo správy majetku obce k nebytovému priestoru vo vlastníctve štátu alebo obce vhodnému na prenajatie, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom v týchto prípadoch:

a) ak je potrebné umiestniť zariadenie sociálnej starostlivosti, 6) zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie pre pracovnú rehabilitáciu, školu alebo školské zariadenie,

b) ak je potrebné umiestniť poštu alebo stanicu poriadkovej alebo dopravnej polície,

c) ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej obci, 7)

d) ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru účelu, na ktorý je stavebne určený, 8)

e) ak je potrebné umiestniť zastupiteľský úrad cudzieho štátu, medzinárodnú vládnu organizáciu alebo inštitúciu, ktorým podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, kultúrne alebo informačné stredisko cudzieho štátu.

    (2 Prikázať nájomcu podľa odseku 1 písm. a) až d) možno do toho istého nebytového priestoru iba raz, a to na dobu určitú, najviac na 5 rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak; 9) podľa odseku 1 písm. e) možno nájomcu prikázať do toho istého nebytového priestoru opätovne najviac na päť rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 9)

VZOR

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zákon 116/1990 Z.z.

Názov: Bytový podnik s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 25, Bratislava

IČO:355 642 00

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , vložka 1750/N oddiel Sro

Zastúpená riaditeľom Jánom Novákom

Č. účtu ………

ďalej len Prenajímateľ

a

Názov : Martin Javor

Sídlo : Nábrežná 25, 949 01 Nitra

Narodený/r.č. 15.11.1980

IČO: 000 000 00

ČOP: SJ 000 000

Zápisný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra pod číslom

Č.účtu

 

 

I.

Predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – nebytového priestoru nachádzajúcej sa na adrese Hviezdoslavova 25, 949 01 Nitra.
 2. Nehnuteľnosť je evidovaná Okresným úradom Nitra, na LV ……. . katastrálne územie Nitra, obec Nitra p.č. …… .
 3. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na prízemí a pozostávajúcej s troch miestností a príslušenstva ( WC )
 4. Miestnosť č. 1 vo výmere 25m2
 5. Miestnosť č. 2 vo výmere 35 m2
 6. Miestnosť. č. vo výmere 100m2
 7. Umyvárka + WC výmere 10 m2

 

 1. Nebytový priestor je samostatne uzamykateľnou časťou nehnuteľnosti s prístupom z ulice.

II.

Doba nájmu

 1. Prenajímateľ prenecháva predmet zmluvy nájomcovi do nájmu na dobu neurčitú.

III.

Účel nájmu

 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet zmluvy na účel ……….. zodpovedajúci predmetu podnikania prenajímateľa a nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné.
 2. Zmena účelu použitia predmetu zmluvy je možná po dohode výlučne po dohode zmluvných strán.
 3. Zmena účelu použitia bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

IV.

Nájomné a úhrady spojené s užívaním

 1. Nájomné sa určuje vo výške …….. Eur /m2 ročne podlahovej plochy predmetu zmluvy , celkom teda …… Eur slovom ………….. .
 2. Nájomné je splatné mesačne vopred k 5. dňu kalendárneho mesiaca vo výške zodpovedajúcej mesačnému obdobiu ( 1/12 ročného nájomného ) .
 3. Spolu s nájomným je splatná mesačná záloha na služby spojené s predmetom nájmu a to

 

vodné a stočné vo výške ………

dodávka elektrickej energie………

dodávka plynu …………

vykurovanie …………….

 1. Vyúčtovanie záloh spojených s užívaním nebytového priestoru prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi do konca piateho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho roka
 2. Preplatok/nedoplatok vyplývajúci z vyúčtovania zmluvné strany vyrovnajú k 10. Júnu bežného roka nasledujúceho po kalendárnom roku za ktoré sa vyúčtovanie vykonáva.
 3. Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť nájomné každoročne o úroveň inflácie.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
 2. Prenajímateľ je povinný udržovať predmet zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie s výnimkou opráva a bežnej údržby na ktoré je povinný nájomca.
 3. Prenajímateľ je povinný umožniť nájomcovi prístup k predmetu nájmu.
 4. Nájomca je povinný prenajímateľovi oznámiť potrebu opráv na ktoré je povinný prenajímateľ do 5. dní od vzniku poruchy.
 5. Nájomca je povinný uhrádzať náklady na opravy predmetu nájmu, ktoré spôsobil nájomca a drobné opravy spôsobené bežným užívaním. Na účely tejto zmluvy sa drobnými opravami rozumejú opravy uvedené v § 5 až 9 vyhlášky 87/1995 Z.z.
 6. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa vykonávať stavebné úpravy na predmete nájmu.
 7. Akékoľvek stavebné úpravy so súhlasom prenajímateľa nájomca vykoná na vlastné náklady.
 8. Nájomca je pri skončení nájmu povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu s výnimkou bežného opotrebenia. Náklady na uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu znáša nájomca.
 9. Nájomca je povinný
 • dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi v zmysle zákona 314/2001 Z.z. a príslušné technické predpisy , ktoré sa vzťahujú na užívanie predmetu nájmu
 • hlásiť vznik havarijnej situácie prenajímateľovi
 • umožniť vykonanie opráv, ktoré je povinný vykonať prenajímateľ
 • umožniť okamžitý vstup do predmetu nájmu v prípade havarijných situácii
 • umožniť kontrolu predmetu nájmu po predchádzajúcom požiadaní a urobiť prehliadku predmetu nájmu

VI.

Skončenie nájmu

 1. Nájomná zmluvu je možné ukončiť
 • vzájomnou dohodou
 • výpoveďou
 1. Výpovedná doba je jednoročná a začne plynúť prvým mesiacom nasledujúcim po mesiaci v ktorom je výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
 2. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu v jednomesačnej výpovednej dobe ak
 • nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom
 • nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok

V prípadoch uvedených v tomto ustanovení plynie výpovedná lehota od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva môže byť menená len písomnými a číslovanými dodatkami.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej a znak súhlasu ju podpisujú.
 3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorej každá má platnosť originálu a každá zmluvná strana dostane   po jednom.
 4. Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

V ……

Dňa

Nájomca                                                                                    Prenajímateľ

 

 

[wpdm_package id=2207 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=31]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť