Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Vzor kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť s komentárom – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Vzor kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť s komentárom

Vzor kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť s komentárom

Forma zmluvy

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť musí byť uzatvorená v písomnej podobe. Podpis prevodcu musí byť úradne osvedčený. V prípade aj zmluva autorizovaná advokátom, alebo je vyhotovená vo forme notárskej zápisnice nemusí byť podpis prevodcu úradne osvedčený. Prejavy vôle musia byť na tej istej listine, čo v praxi znamená, že listina musí vyjadrovať takzvanú technickú jednotu , čo sa zabezpečí nerozdeliteľným spojením listov zmluvy ( typicky u notára ) .

 

Náležitosti zmluvy

Náležitosti zmluvy vymedzuje jednak Občiansky zákonník a ale tiež § 42 zákona o katastri nehnuteľností zákon č. 162/1995 Z.z. a v prípade ak je predmetom prevodu byt tak § 5 zákona 182/1993 Z.z.

Uvedené v praxi znamená , že zmluva musí obsahovať minimálne tieto náležitosti

a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,

 

b) právneho úkonu ( v tomto prípade kúpnej zmluvy ) a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,

 

c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra “C” alebo parcela registra “E”, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

 

V prípade ak sa prevádza podiel na nehnuteľnosti musí byť v zmluve uvedený aj podiel na nehnuteľnosti a ak tento podiel nebol ešte zapísaný v katastri nehnuteľností musí byť prílohou aj geometrický plán overený Okresným úradom v zmysle § 9 zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.

Náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva k bytu

Ak je predmetom zmluvy byt potom musí zmluva obsahovať náležitosti § 5 zákona č. 182/1995 Z.z. citujem

 

a) popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, 5) vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,

b) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),

c) určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,

d) úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,

e) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,

f) zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada,

g) vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,

h) úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. 9a)

  Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu. Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.

 Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome okrem náležitostí podľa odseku 1 môže obsahovať aj vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na kotolni, ak vykuruje viac domov a na základe dohody medzi nadobúdateľmi bytov a vlastníkom domu prechádza zmluvou o prevode vlastníctva bytu do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a vlastníkov nebytových priestorov v dome.

Dohoda o cene

VZOR

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

( § 588 OZ )

Meno a priezvisko:         Ján Novák rodený Novák

Trvale bytom:                   Hlavná 56, 949 01 Nitra

Narodený :                        11.12.1980

Rodné číslo                        801211/6999

 

ďalej len predávajúci

Meno a priezvisko :       Peter János rodený János

Trvale bytom:                   Krivá 56, 949 01 Nitra

Narodený :                        15.11.1975

Rodné číslo                        791115/8499

ďalej len kupujúci

 

 

I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v čL II. zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

II.

Nehnuteľnosť

 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku – nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Nitra, odbor katastrálny na LV číslo ……… register C , parcelné číslo …… druh pozemku záhrady o výmere …… m2, katastrálne územie Nitra, obec Nitra ( ďalej len nehnuteľnosť )
 2. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená a práva tretích osôb.
 3. Kupujúci nadobúda nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva

 

III.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena za predmet kúpy sa určuje vo výške 33 Eur za m2 celkom teda suma …….. Eur ( slovom ……. euro ) .
 2. Kúpna cena bude splatná v dvoch splátkach

Záloha vo výške ………….. Eur pri podpise zmluvy na bankový účet predávajúceho číslo …………………. variabilný symbol ……………… do 3 pracovných dní od podpísania zmluvy.

Doplatok kúpnej ceny vo výške ………….. Eur po na bankový účet predávajúceho číslo …………………. variabilný symbol ……………… do 3 pracovných dní po . doručení právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu obom zmluvným stranám na bankový účet predávajúceho číslo …………………. variabilný symbol ………………

 

IV.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Do tohto okamihu sú zmluvné strany viazané svojimi podpismi
 2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti uvedenej v ČL. II.

 

 

V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie nehnuteľnosti v prípade ak

Nebude kupujúcim kúpna cena uhradená do 30 dní od právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

 1. Predávajúci má v prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl V bod 1 právo na vrátenie nehnuteľnosti.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od nehnuteľnosti ak sa vyhlásenie predávajúceho v čl. II zmluvy ukáže ako nepravdivé.

 

VI.

Zmluvná pokuta

 1. V prípade ak predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade s čl. V. zmluvy má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ……….. Eur slovom ………….. Eur .
 2. V prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle čl. V zmluvy má nárok ja zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ……….. Eur slovom …………………. Eur.
 3. Nárok na náhradu škody , ktorá vznikla v súvislosti so skutočnosťou , ktorá je dôvodom na uplatnenie zmluvnej pokuty ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie je uplatnením zmluvnej pokuty dotknutý.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Na túto zmluvu sa primeranie vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka zákon 40/1964 S.b. a zákona č. 162/1995 Z.z. .
 2. Táto zmluva sa vyhotovuje vo štyroch rovnopisoch. Jeden originál obdrží každá zmluvná strana a dva sa použijú na účely katastrálneho konania.
 3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho zmluvu podpisujú.

 

V ………

 

Predávajúci                                                                      Kupujúci

 

 

 

[wpdm_package id=2203 template=”link-template-default.php”]

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=32]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť