Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
VÝHODY RIEŠENIA SPOROV V ROZHODCOVSKOM KONANÍ – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » VÝHODY RIEŠENIA SPOROV V ROZHODCOVSKOM KONANÍ

VÝHODY RIEŠENIA SPOROV V ROZHODCOVSKOM KONANÍ

 

Konflikty nepochybne patria k medziľudským a spoločenským vzťahom vôbec. V súčasnosti je možné spory riešiť autoritatívnym rozhodnutím orgánu štátnej správy – súdu alebo alternatívnymi spôsobmi, medzi ktoré zaraďujeme i rozhodcovské konanie.

Rozhodcovské konanie prebieha pred rozhodcovským súdom, ktorý je neštátnym orgánom a v zmysle platnej právnej úpravy ho tvorí jeden alebo viacerí rozhodcovia v nepárnom počte. Rozhodcom môže byť akákoľvek plnoletá fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Zákon o rozhodcovskom konaní tiež umožňuje zriadiť stály rozhodcovský súd so sídlom na území SR, ktorý môže zriadiť záujmové združenie právnických osôb, národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor alebo komora zriadená zákonom. Zoznam rozhodcovských súdov vedie MSSR.

iZa výhody riešenia sporov v rozhodcovskom konaní môžeme označiť::

  1. príslušnosť – rozhodcovský súd si strany určia v rozhodcovskej zmluve/doložke,
  2. dĺžka konania – rozhodcovský súd vydá rozhodnutie spravidla do 1 – 2 mesiacov,
  3. jednoinštančnosť konania – preskúmanie rozhodcovského rozsudku je možné iba za predpokladu, že sa zmluvné strany na tom dohodli,
  4. poplatková povinnosť – poplatky za rozhodcovské konanie sú aj o 1/2 nižšie ako pred všeobecným súdom,
  5. písomnosť konania – ústne konanie sa nariaďuje iba vo výnimočných prípadoch,
  6. neverejnosť konania – v prípade, ak je nariadené ústne konanie, je neverejné,
  7. právoplatnosť rozhodcovského rozsudku – spravidla nastáva jeho doručením,
  8. vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku – nastáva uplynutím lehoty na plnenie určenej v rozsudku,
  9. rozhodcovia sú v zmluve o výkone funkcie viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
  10. možnosť zrušenia rozhodcovského rozsudku – iba z dôvodov určených zákonom v lehote 60 dní od jeho doručenia.

Podmienkou riešenia sporu v rozhodcovskom konaní je platne uzavretá rozhodcovská zmluva alebo doložka k zmluve medzi stranami, ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme – môže byť obsiahnutá v písomnej komunikácii strán alebo uzavretá elektronickými prostriedkami. Zmluvné strany môžu rozhodcovskú zmluvu uzavrieť i vyhlásením pred rozhodcom, že sa podrobujú právomoci rozhodcovského súdu. Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný jej existenciu v žalobnej odpovedi nenamietol. Netreba opomenúť, že rozhodcovská zmluva/doložka môže byť platne uzavretá aj podľa práva iného štátu. Právny poriadok niektorých štátov napríklad úplne vylučuje preskúmanie rozhodcovského rozsudku alebo rozhodcovský rozsudok môže zrušiť iba súdny orgán štátu, podľa práva ktorého bola zmluva/doložka uzavretá.

Na záver ešte pripomínam, že v rozhodcovskom konaní možno rozhodnúť spory vzniknuté z tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov s miestom konania na území SR okrem sporov o vznik/zmenu/zánik vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnosti, o osobnom stave, súvisiace s núteným výkonom rozhodnutia, spory vzniknuté v súvislosti s konkurzným alebo reštrukturalizačným konaním a spory, ktoré možno rozhodnúť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Príklad rozhodcovskej doložky umožňujúcej preskúmanie rozhodcovského rozsudku:

„Všetky spory medzi stranami tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad, zrušenie, budú riešené rozhodcovským súdom tvoreným jedným rozhodcom ustanoveným podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu XZY s miestom konania Bratislava, SR, pričom strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie rozhodcovského rozsudku  iným rozhodcom tohto súdu.“

Príklad rozhodcovskej doložky bez možnosti preskúmania:

„ … pričom toto rozhodnutie bude pre nich konečné a záväzné.

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť