Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Výdavky daňovo uznané až po zaplatení – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Výdavky daňovo uznané až po zaplatení

Boj štátu s daňovými únikmi sa čoraz viacej podobá na boj štátu s daňovými výdavkami. O tom svedčí množstvo opatrení , ktoré smerujú k obmedzeniu daňovej uznateľnejší inak legálnych daňových výdavkov. Jedným z najvýraznejším prejavom tejto snahy je obmedzenie užialenosti daňových výdavkov tak, že ich podmieňujú zaplatením. Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka 2017 odporúčam zvýšenú pozornosť venovať týmto okruhom daňových výdavkov. V zásade sa to týka účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva , pretože v jednoduchom účtovníctve je už z podstaty veci výdavok podmienený úhradou.

 •     Kompenzačné platby u dlžníka
 •     Nájomné zaplatené za prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 •     Výdavky na marketingové štúdie a prieskum trhu
 •     Odplaty ( provízie za sprostredkovanie )
 •     Výdavky uhrádzané daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou z nezmluvných štátov
 •     Výdavky na vybrané poradenské a právne služby
 •     Výdavky na získanie noriem a certifikátov
 •     Výdavky na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Kompenzačné platby

Kompenzačnými platbami sa rozumejú platby, ktoré vyplácajú regulované subjekty za nedodržanie štandardov kvality v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Tieto regulované činnosti podliehajú regulácii kvality

 1.     prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny,
 2.     preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu,
 3.     dodávka tepla,
 4.     dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
 5.     odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

  Tieto platby sa zahrnú do základu dane u dlžníka regulovaného subjektu až po zaplatení, pričom u prijímateľa takejto platby ide o zdaniteľný príjem, ktorý sa vypratúva zrážkou, ktorú vykonáva platca takejto platby a ide o zrážku vykonávanú v zmysle § 43 ods. 3 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. a takýto príjem sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní a ani nie je takúto daň možno odpočítať ako preddavok na daň.

  Príklad Spoločnosť uhradila odberateľovi kompenzačnú platbu podľa zákona č. 250/2012 Z.z. vo výške 1000 Eur. Ako bude postupovať veriteľ a dlžník

  U regulovaného subjektu sa uhradená kompenzačná platba považuje po zaúčtovaní za daňový výdavok U prijímateľa platby bude kompenzačná platba daňovo vysporiadania a to vykonaním zrážky dane platcom v zmysle § 43 ods. 3 písm. m) ZDP vo výške 19% a teda bude vo výške 810 Eur . U dlžníka bude po zaplatení súčasťou základu dane a u veriteľa bude odpočítateľnou položkou od základu dane z dôvodu , že už je daňovo vysporiadaná § 17 ods. 3 písm. a) ZDP .

  Nájomné

  V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ide o nájomné na hnuteľné i nehnuteľné veci pričom v prípade nájomného toto sa uzná do nákladov až po zaplatení. U nájomného plateného fyzickej osobe je okrem toho potrebné toto nájomné časovo rozlíšiť a to s prihliadnutím na obdobie, ktoré pripadá na jeden kalendárny rok. U nájomného, ktoré sa spravidla vyčísľuje na jednotlivé mesiace s tým problém nebude. Rovnako sa však posudzujú aj platby spojené s nájmom uhrádzané nájomcom prenajímateľovo

  Príklad

  Spoločnosť si prenajala nehnuteľnosť od fyzickej osoby za nájom vo výške 1000 Eur / mesačne. Nájomné je splatné do 5 nasledujúceho mesiaca. Nájom za mesiac december 2017 bude zaplatené 5.januára 2018. Bude si takéto nájomné zaúčtované na účte 518 daňovo účinným nákladom ?
  Aj keď je nájomné zaplatené v zmysle zmluvy nebolo uhradené do konca roku 2017 a preto bude pripočítateľnou položkou k základu dane za rok 2017. V roku 2018 bude uhradené nájomné odpočítanou položkou k základu dane.

  Príklad

  Zadanie ako v predchádzajúcom príklade. Súvisiace náklady ( energie, voda a plyn ) fakturované podľa skutočnej spotreby za december 2017 boli uhradené 10.1.2018 . Aké bude riešenie tohto prípadu. Vzhľadom na fakt, že ide o plnenia , ktoré súvisia s nájmom posudzujú sa u hľadiska nájmu rovnako ako na nájom preto budú v zmysle § 17 ods. 19 písm. b) ZDP pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia.

  Prenájom nehmotného majetku

  odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

  Tieto platby sú uznaným daňovým výdavkom až po zaplatení.

  Príklad

  Spoločnosť uhrádza materskej spoločnosti platby za používanie značky a know – how v sume 10.000 Eur / mesačne. Platba za december 2017 bude uhradená v zmysle zmluvy 15.1.2018 . Takáto platba bude napriek l tomu, že je uhradená v čase dohodnutom v zmluve pripočítateľnou položkou v roku 2017.

  Výdavky na marketingové a iné štúdie

  výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady. Výdavky na reklamu sú v zásade neobmedzené ( s výnimkou reklamných predmetov ) Výdavky tohto typu sa v účtovníctve časovo nerozlišujú § 56 ods. 6 Postupov účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. To znamená, že pokiaľ by takéto ustanovenie v zákone o dani z príjmov nebolo boli by účinným daňovým nákladom už zaúčtovaním. Takto ustanovenie § 17 ods. 19 písm. c) podmieňuje ich daňovú uznateľnosť zaplatením.

  Príklad

  Spoločnosť si objednala prieskum trhu, za čo si reklamná agentúra vyfakturovala sumu 10.000 Eur. Spoločnosť do konca roka túto faktúru neuhradila. Suma 10.000 Eur bude pripočítateľnou položkou k základu dane v roku 2008-.

  Odplaty – provízie za sprostredkovanie

  odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv.

  Tu sa aplikujú dva limity

  Maximálne 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu

  tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu,

  Ďalej je odplaty a provízie sú súčasťou základu dane až po zaplatení. U veriteľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva ú však súčasťou základu dane už po zaúčtovaní ( vyfakturovaní ) , pretože zákon č. 595/2003 Z.z. v tomto prípade už nepozná odchylnú úpravu a postupuje sa v súlade s účtovníctvom.

  Príklad

  Spoločnosť vykonáva provízny predaj tovaru ( kníh ) . Provízia je 25% z predanej sumy. Predalatovar za 10.000 Eur za čo vyfakturoval províziu 2500 Eur. V decembri vyfakturovala províziu za predaj kníh v objeme 5000 Eur sumu 1250 Eur, ktorá mu nebola uhradená. Okrem toho vyfakturoval hotové výdavky v sume 250 Eur , ktoré mu taktiež neboli uhradené. Ako posúdiť tento prípad ?

  V prvom rade je potrebné poznamenať, že provízie sú daňovým výdavkom len do výšky 20% to znamená, že suma zodpovedajúca rozdielu bude vždy nedaňová a bude tvoriť pripočítateľnú položku k základu dane. Za druhé je daňový náklad podmienený zaplatením, čo v tomto konkrétnom prípade znamená, že suma 1250 Eur nebude oh daňovým nákladom spoločnosti. Hotové výdavky, ktoré môžu byť dohodnuté popri odmene za sprostredkovanie nie sú províziou a preto sú daňovo účinným nákladom v plnej sume bez ohľadu na zaplatenie a výšku. Na druhej strane u veriteľa budú vždy výnosom už fakturáciou.

  Sumy vyplácané daňovým nerezidentom do nezmluvných štátov

  v výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,

  Táto zložito formulovaná veta znamená, že ide o celý rad výdavkov / nákladov, ktoré sa považujú u daňových nerezidentov za príjmy zo zdroja na území SR, kde budú patriť napríklad ( uvádzam najmä tie, ktoré by mohli byť zaujímavé a ako je vidieť prekrývajú sa s inými nákladmi , ktoré sú uznateľné až po zaplatení )

 • zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne,
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
 • odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie,
 • z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky,

Toto ustanovenie počíta s tým, že pri úhradách do štátov s ktorými nemá slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia sa alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná, sa uplatňuje
zvýšená zrážková daň vo výške 35% .

Takýto výdavok je uznaný za predpokladu, že suma dane

 • je odvedená daňovému úradu a zároveň je
 • jej zrazenie oznámené na predpísanom tlačive

Výdavky (náklady) na poradenské a právne služby

Sem patria poradenské a právne služby v kódoch klasifikácie produkcie 69.1 a 69.2 konkrétne

69.10.17 – Arbitráž a urovnanie sporu

69.20.3 – Daňové poradenstvo

69.20.1 – Finančný audit

69.20.10 – Finančný audit

69.20.21 – Kontrola účtov

69.20.24 – Mzdové služby

69.10.16 – Notárske služby

69.10.19 – Ostatné právne služby

Príklad

Daňový poradca vyfakturoval faktúrou 1000 Eur spoločnosti za svoje služby. Táto nebola do konca roka uhradená. Spoločnosť bude musieť záväzok vyplývajúci z fakturácie zvýšiť základ dane.

Výdavky / náklady na získanie noriem a certifikátov

Ide napríklad o ISO normy. Vzhľadom na to, že takéto náklady sa nemuseli účtovať ako dlhodobý nehmotný majetok boli účinne v nákladoch už po zaúčtovaní. Náklady na získanie noriem a certifikátov sa v podvojnom účtovníctva časovo nerozlišujú § 56 ods. 6 PU Teraz daňový zákon vyžaduje ich časové rozlíšenie po dobu ich platnosti maximálne však 36 mesiacov.

Časovo nie je daňovník povinný časovo rozlišovať a do nákladov sa zahrnú jednorazovo náklady na normy a certifikáty , ktorých obstarávacia cena nepresiahne 2400 Eur.

Aj tieto náklady sú uznaným daňovým nákladom až po zaplatení.

Príklad

Spoločnosť certifikuje svoje výrobky z dôvodu , že ich chce uviesť na trh EU. Skúšobňa jej za skúšky vyfakturovala sumu 5000 Eur. Túto sumu i zaplatila v príslušnom kalendárnom roku.

Suma bude uznaným daňovým nákladom, ale nie jednorazovo, ale počas 36 mesiacov od úhrady. Takže suma každý mesiac počnúc úhradou spoločnosť do svojich nákladov zaúčtuje sumu 138,88 Eur.

Sponzorské

Zákon o športe zaviedol nový typ zmluvy a sponzorskom v športe

Sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe § 50 -51 o č. 440/2015 Z.z. je nákladom za splnenia nasledovných podmienok

 • sponzor reálne prostriedky uhradil / zaplatil
 • boli použité v príslušnom zdaňovacom období
 • sponzor vykázal kladný základ dane
 • prostriedky boli poskytnuté oprávnenej športovej organizácii , alebo športovcovi. To v praxi znamená, že daňová uznateľnost takéhoto výdavky je obmedzená a neuzná sa do nákladov sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi okrem talentovaného športovca a športového reprezentanta do daňových výdavkov.

Príklad

Spoločnosť sponzorovala športového reprezentanta sumou 2500 Eur, ktorá bola podľa vyhlásenia športovca aj použitá na úhradu cestovného a štartovného na reprezentačnom preteku. Spoločnosť však vykázala stratu 1500 Eur. Ako riešiť tento prípad

Spoločnosť si nebude môcť uplatniť daňový náklad vyplývajúci zo sponzorského do daňových výdavkov z dôvodu, že nesplnila podmienky uvedené v § 17 ods. 19 písm. h ) ZDP sponzor nevykázal kladný základ dane. Spoločnosť sa môže tomuto následku vyhnúť napríklad tak, že preruší odpisovanie určitého druhu majetku a tak vykáže kladný základ dane.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť