Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Vybrané problémy oddĺženia FO – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Vybrané problémy oddĺženia FO

Vybrané problémy oddĺženia FO

 

Kým konkurzné konanie je pre právnickú osobu „rýchlou smrťou“, pre fyzickú osobu je proces zbavenia sa dlhov zložitejší. Po skončení konkurzu dlhy FO nezanikajú. Na základe zoznamu pohľadávok uloženého na súde môžu veritelia podať návrh na výkon rozhodnutia/exekúciu pre zistenú neuspokojenú pohľadávku.

Súd vyhlási na majetok FO konkurz za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

  1. dlžník je v úpadku alebo mu hrozí úpadok,
  2. je neschopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň 2 peňažné záväzky 2 veriteľom,
  3. bol zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu – 663,88 €,
  4. majetok dlžníka postačuje aspoň na úhradu nákladov konkurzu (min. 1 659,70 €).

Pre úplné zbavenie sa dlhov musí FO spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, najneskôr však do zrušenia konkurzu, podať návrh na oddĺženie. Súd oddĺženie povolí v prípade, ak si dlžník počas konkurzu riadne plní svoje povinnosti. V uznesení o oddĺžení súd ustanoví správcu, vymedzí rozsah právnych úkonov, ktoré budú podliehať súhlasu správcu a určí sumu, ktorú musí dlžník odviesť správcovi na konci skúšobného roka, maximálne však 70 % jeho čistých príjmov. Právoplatnosťou uznesenia začína plynúť 3- ročná skúšobná doba, počas ktorej je dlžník povinný získať zamestnanie alebo podnikať a poskytovať správcovi požadovanú súčinnosť. Po uplynutí skúšobného obdobia súd rozhodne o oddĺžení dlžníka a pohľadávky neuspokojené v konkurze ani počas skúšobného obdobia sa voči dlžníkovi stávajú nevymáhateľné.

Prvým problémom inštitútu oddĺženia je suma, ktorú má dlžník odviesť na konci každého skúšobného roka. Správca má podľa vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z.z. nárok na odmenu 5% z odvedenej sumy, najmenej však 331,94 €. Matematickým výpočtom možno zistiť, že ak by 5% predstavovalo 331,94 €, potom celková suma odvedená na konci skúšobného roka by mala byť 6 638,80 € (= 70% čistého príjmu dlžníka), a teda celkový ročný čistý príjem dlžníka bude vo výške 9 484 €. Podľa tohto výpočtu by mal byť inštitút oddĺženia prístupný len pre „solventnejších“ dlžníkov. V zmysle § 177 ZKR súd zruší skúšobné obdobie, ak príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu. Zákon neustanovuje minimálne % uspokojenia veriteľov. Legálne teda postačuje, aby dlžník odviedol na konci každého skúšobného roka iba 331,94 €.

Druhým kameňom úrazu je dlžníkova povinnosť nájsť si vhodný zdroj príjmu. Ak má dlžník skutočne poctivý zámer uspokojiť veriteľov, zrejme by si zvolil možnosť zárobku formou podnikania z dôvodu predpokladu vyššieho príjmu. Živnostenský zákon však medzi prekážkami prevádzkovania živnosti uvádza, že živnosť nemôže prevádzkovať PO/FO, na ktorej majetok bol ukončený konkurz po dobu 3 rokov od skončenia konkurzu. Dlžníkovi tak zostáva len možnosť zamestnaneckého pomeru, nakoľko podieľať sa na podnikaní PO je vzhľadom k jeho finančnej situácii pomerne náročné, keďže najnižšia hodnota základného imania pre s.r.o. je 5 000 €.

 

Príklad:

Ako funguje a pre koho je teda inštitút oddĺženia výhodný?

Dlžník pracuje ako SBS, je slobodný, žije sám v prenajatom byte. Jeho čistý mesačný príjem predstavuje 800 €, jeho dlhy sú spolu 80 000 € a vlastní hnuteľný majetok v hodnote 30 000 € (osobný automobil, motocykel, iný hmotný majetok). V konkurze došlo k speňaženiu jeho majetku a po uhradení pohľadávok proti podstate boli veritelia uspokojení sumou 25 000 €. Súd povolí oddĺženie dlžníka s ročnou splátkou 70% jeho príjmu, t.j. 6 720 €, z toho odmena správcu predstavuje 336 €. Po skončení skúšobného obdobia sa dlhy v hodnote 35 848 € stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľnými.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť