Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Aké sú podmienky na vrátanie DPH zahraničnému subjektu.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že v Európskej únii je systém DPH harmonizovaný smernicou Smernica Rady 2006/112/ES  a rovnako sú harmonizované i podmienky na vrátenie DPH osobám z iných členských štátov a to konkrétne Smernica Rady 2008/9/ES z 12.2.2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štátu v znení smernice Rady 2010/66/EÚ zo 14.10.2010 , S touto problematikou úzko súvisí aj nariadenie NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1174/2009

z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania článkov 34a a 37 nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty

Uvedené právne predpisy boli do zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH transponované ustanoveniami
§ 55a – § 55e zákona č. 222/2004 Z.z. , ktoré upravujú vrátenie DPH osobám i z iných členských štátov v SR a § 55f ,§ 55g sa týkajú tuzemských osôb žiadajúcich o vrátenie DPH z iných členských štátov ( v podstate upravujú proces podania žiadosti cez portál FS ) .

Žiadosť slovenskej osoby o vrátenie DPH z iného členského štátu sa podáva prostredníctvom portálu FS do 30.septembra po uplynutí kalendárneho roka za ktoré sa žiadosť podáva

Žiadosť musí obsahovať § 55 ods. 2 ZDPH

a) priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

b) elektronickú adresu žiadateľa,

c) opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu, 27b)

d) obdobie podľa § 55c ods. 1, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,

e) vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c),

f) identifikačné číslo pre daň žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v inom členskom štáte,

g) údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC).

Žiadosť musí okrem toho obsahovať § 55b ods. 3 ZDPH údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane, a to:

a) priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

b) identifikačné číslo pre daň dodávateľa pridelené v tuzemsku okrem dovozu tovaru,

c) dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,

d) základ dane a sumu dane v eurách,

e) výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 a 4,

f) v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 vyjadrenú v percentách,

g) číselný kód podľa odseku 4, ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe, a pri použití číselného kódu 10 druh nadobudnutého tovaru a služby,

h) bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu 27ba) pri použití číselného kódu 9 podľa odseku 4 písm. i).

V zmysle § 55 ods. 4 ZDPH sa druh nadobudnutého tovaru a služieb sa vyjadruje týmito číselnými kódmi:

a) pohonná látka číselným kódom 1,

b) nájom dopravných prostriedkov číselným kódom 2,

c) výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami podľa písmen a) a b), číselným kódom 3,

d) poplatky za užívanie ciest a diaľnic číselným kódom 4,

e) cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy číselným kódom 5,

f) ubytovacie služby číselným kódom 6,

g) jedlá, nápoje a reštauračné služby číselným kódom 7,

h) vstupné na veľtrhy a výstavy číselným kódom 8,

i) výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu číselným kódom 9,

j) iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) číselným kódom 10.

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho roka a suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť najmenej 50 eur. Žiadosť o vrátenie dane sa môže podať za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, ak suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 400 eur. Vrátenie dane sa môže vzťahovať na obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace, ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka a suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 50 eur. § 55c ods. 1 ZDPH

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť