Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Virtuálne registračné pokladnice realitou. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Virtuálne registračné pokladnice realitou.

Virtuálne registračné pokladnice realitou.

Boj s daňovými únikmi naberá na obrátkach a zároveň sa čoraz viac ukazuje, že bez štrukturálnych zmien sa nepohneme ďalej. Jedným z opatrení v boji z daňovými únikmi je rozšírenie používania registračných pokladníc aj na podnikateľov poskytujúcich vybrané služby, ktoré doteraz neboli povinní používať registračné pokladnice. Za tým účelom bol novelizovaný zákon 289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice zákonom 333/2014 Z.z. ( ktorým sa novelizuje zákon o dani z príjmov )

Zákon obsahuje viacero zmien, ale zo zmien, ktoré rezonujú v mysliach obyčajných podnikateľov sú to dve hlavné

  • rozšírenie okruhu činností, ktoré budú povinne používať registračnú pokladnicu
  • zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice do praxe

Okruh činností doplnených do prílohy č. 1

kód 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel (tento kód sa roz šíril l o nákladné voz idl á; do 31. decembra 2014 platilo len pre op ravu a údrž bu osobn ýc h mot orov ých voz idi el) , 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva, 49.32 Taxislužba, 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie, 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány, 55.90 Ostatné ubytovanie, 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (platí pre celú triedu 56.10; do 31. decembra 2015 platilo len pre jedálne a ostatné

účelové str avovanie ), 65.11 Životné poistenie, 65.12 Neživotné poistenie, 69.10 Právne činnosti, 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo, 70.10 Vedenie firiem, 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou, 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, 71.11

Architektonické činnosti, 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 71.20 Technické testovanie a analýzy, 73.11 Reklamné agentúry, 73.12 Predaj vysielacieho času, 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky, 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti, 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, 75.00 Veterinárne činnosti, 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú, 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov, 79.11 Činnosti cestovných agentúr, 79.12 Činnosti cestovných kancelárií, 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiacečinnosti, 80.10 Súkromné bezpečnostné služby, 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov, 80.30 Pátracie služby, 86.10 Činnosti nemocníc, 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe, 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska prax, 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť, 93.11 Prevádzka športových zariadení (platí už pre celú triedu 93.11; do 31. decembra 2014 platil o len na prevádz k ukrytých a nekrytých

 

Podnikatelia, ktorí sa našli môžu začať jasať, pretože najneskôr od 1.apríla 2015 budú musieť používať buď registračné pokladnice klasické ( ERP ) , alebo ak počet dokladov nepresiahne 1000 mesačne tak môžu používať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)

O niečo menej budú jasať prevádzkovatelia , ktorí musia používať ERP už podľa právneho stavu platného do 31.12.2014, pretože prechodné a záverečné ustanovenia im umožňujú používať VRP až od 1.1.2016.

Príklady na to, kto bude môcť po 1.1.2015 používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Použitie virtuálnej registačnej pokladnice poskytovateľmi služieb, ktorí doteraz neboli povinní používať ERP

Títo podnikatelia musia začať používať ERP najneskôr 1.4.2015. Dovtedy môžu vydávať klasické príjmové doklady. To znamená, že ERP môžu začať používať už pred 1.1.2015

Príklad

Súkromný lekár , ktorý doteraz nebol povinní používať ERP . Odkedy je povinný začať používať ERP . Vzhľadom na fakt, že služby 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe, 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska prax, 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť boli zaradené do prílohy č. 1 zákona 289/2008 Z.z. až od 1.1.2015 bude povinný začať používať ERP až od 1.4.2015. Dovtedy môže vydávať klasické príjmové doklady.

Použitie ERP/VRP podnikateľmi, ktorí boli povinní používať ERP aj pred 1.1.2015.

Tu sú v zásade dve možnosti postupu. Buď to sú podnikatelia , ktorí poskytovali služby , ktorí boli povinní evidovať tržby ERP aj pred 1.1.2015 a tiež poskytovali služby na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje až od 1.1.2015, alebo poskytovali a poskytujú iba služby , ktoré boli povinní evidovať v ERP už predtým.

V prípade ak ide o podnikateľov, ktorí boli povinní použiť ERP už pred 1.1.2015 títo budú môcť použiť VRP až od 1.1.2016.

Príklad

Podnikateľ používa pri podnikaní ERP a chcel by používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Vzhľadom na fakt, že podnikateľ bol povinný používať ERP už pred 1.1.2015 môže za rozhodnúť pre použitie VRP od 1.1.2016.

Ak podnikatelia poskytovali služby , ktoré neboli povinní evidovať v ERP pred 1.1.2015 a služby, ktoré boli povinní evidovať v ERP pred 1.1.2015 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu ( VRP ) používať najneskôr od 1.apríla 2015 na staré služby môžu VRP používať až od 1.1.2016, čo okrem iného znamená, že kombinácia ERP a VRP je možná.

Príklad

Podnikateľ poskytuje služby kódu 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, pri ktorých nebol do 1.1.2015 povinní používať ERP a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, kde mu táto povinnosť vznikla už pred 1.1.2015. Ako má používať ERP od 1.1.2015 ?

Podnikateľ bude používať ERP pri predaji tovaru rovnako ako pred 1.1.2015 a na nové služby v prílohe č. 1 zákona 289/2008 Z.z. môže používať ERP/VRP už pred 1.4.2015, najneskôr od 1.4.2015. Pokiaľ bude podnikateľ spĺňať kritériá na použitie VRP , môže túto používať na evidenciu dodávok od 1.1.2016 v celom rozsahu.

Používanie ERP/VRP podnikateľmi, ktorým vznikne povinnosť používať ERP pri poskytované starých služieb ( uvedených v prílohe č. 1 do 31.12.2014 ) .

Týmto podnikateľom takáto povinnosť mohla vzniknúť preto, že tieto služby začali poskytovať až po 1.1.2015, respektíve prijali platbu v hotovosti až po 1.1.2015.

Tento podnikateľ bude môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu až od 1.1.2016.

Príklad

Podnikateľ príjmal platby za poskytnuté služby výlučne bezhotovostne a preto mu nevznikla povinnosť používať ERP do 31.12.2014. Prvýkrát prijal platbu v hotovosti 20.februára 2015. Môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu ?

Podnikateľ bude môcť začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu až od 1.1.2016. Uvedené vyplýva z prechodnch ustanovení zákona 289/2008 Z.z. § 18cb ods. 3 .

Podnikateľovi pri poskytovaní starých služieb prvýkrát vznikne povinnosť použiť ERP/VRP po 1.4.2015

Vzhľadom na to, že prechodné ustanovenia túto situáciu neriešia môže sa podnikateľ rozhodnúť používať virtuálnu registračnú pokladnicu už od 1.4.2015.

Príklad

Podnikateľ príjmal platby za poskytnuté služby výlučne bezhotovostne a preto mu nevznikla povinnosť používať ERP do 31.12.2014. Prvýkrát prijal platbu v hotovosti 20.apríla 2015. Môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu ?

Vzhľadom na fakt, že prechodné ustanovenia zákona 289/2008 Z.z. na túto situáciu nepamätajú podnikateľ môže používať i virtuálnu registračnú pokladnicu od apríla 2015.

Podmienky používania virtuálnej registračnej pokladnice

V zmysle § 7a zákona č. 289/2008 Z.z. bude podnikateľovi umožnená registrácia virtuálnej registračnej pokladnice na ktoromkoľvek daňovom úrade, ktorý aj pridelí kód pokladnice. Toto ustanovenie je špeciálnym ustanovením k ustanoveniam o miestnej príslušnosti , ktorá je upravená v daňovom poriadku zákon č. 563/2009 Z.z. Vzniká preto otázka ,ktorý daňový úrad zruší registráciu . Vzhľadom na absenciu úpravy sa domnievam, že ustanovenia o miestnej príslušnosti uvedené v daňovom poriadku sa uplatnia v plnom rozsahu.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pri registrácii virtuálnej registračnej pokladnice je potrebné zriadiť toľko prístupov, koľko je predajných miest ( teda i na ambulantný predaj ) .

Príklad

Podnikateľ má dve prevádzky a zamýšľa sa aj nad predajom na trhoch. Pri registrácii uvedie prevádzky vrátane zamýšľaného predaja na trhu. Celkom obdrží 3 prístupy o virtuálnej registračnej pokladnice.

Poznámka

Vzhľadom na to, že pripojenie na internet a elektrinu nie je v podmienkach ambulantného predaja jednoduché zabezpečiť bude v takomto prípade paradoxne jednoduchšie použiť klasickú ERP. Treba totiž myslieť na to, že tlačiareň je väčší problém ako notebook.

Ukončenie prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice § 15a zákona 289/2008 Z.z.

V zásade môžu nastať dve situácie

Keďže virtuálna registračná pokladnica funguje v prostredí finančnej správy citujem § 2 písm. b) zákona 289/2000 Z.z. virtuálnou registračnou pokladnicou prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len “finančné riaditeľstvo”) na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia, môže ukončenie používania virtuálnej pokladnice nastať z dvoch dôvodov

  1. Straty, alebo zneužitia prístupových údajov
  2. Dosiahutia zákonných limitov

V prípade straty , alebo zneužitia údajov bude prístup do virtuálnej registračnej pokladnice ukončený a podnikateľ bude musieť pri jej opätovnom použití znovu podstúpiť registračný proces podľa § 7a zákona č. 289/2008 Z.z.

V prípade dosiahnutia zákonných limitov ( 1000 dokladov mesačne ) bude prevádzka virtuálnej registračnej pokladnice ukončená v posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli limity dosiahnuté. . Opätovné použitie virtuálnej registračnej pokladnice nebude umožnené.

Príklad

Podnikateľ používa virtuálnu registračnú pokladnicu. Zistil, že došlo k vlámaniu do jeho prevádzky a boli odcudzené i doklady na ktorých boli prístupové údaje k virtuálnej registračnej pokladnici. Bezodkladne to oznámil daňovému úradu, ktorý prístup zrušil a následne vydal nové prístupové údaje k virtuálnej registračnej pokladnici.

Poznámka – dá sa predpokladať, že keďže registračný proces prebehne nanovo bude pridelený aj nový kód pokladnice a nie iba nové prístupové údaje.

Príklad

Podnikateľ v júni 2015 vydal 1500 dokladov cez virtuálnu registračnú pokladnicu. Daňový úrad zruší prístup 31.7.2015 a od 1.8.2015 bude podnikateľ povinný používať klasickú ERP.

Poznámka – nie je jasné .ako sa bude riešiť prístup do virtuálnej registračnej pokladnice v posledný deň jej používania. Dá sa však predpokladať, že sprevádzkovanie klasickej ERP vrátane pridelenia kódu pokladnice nejaký čas trvá bude tento deň už vo väčšine prípadov v prevádzke klasická ERP

Výhody používania virtuálnej registračnej pokladnice

Nemusí sa viesť kniha pokladnice

Nemusí sa tlačiť denná uzávierka

Ušetrí sa na poplatkoch servisným organizáciám.

Nevýhody používania virtuálnej registračnej pokladnice

Podnikateľ je v podstate v permamentnom miestom zisťovaní, keďže finančná správa bude mať nepretržitý prístup k VRP.

JUDr. Samuel Diatka


About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť