Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Valné zhromaždenie s.r.o. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Valné zhromaždenie s.r.o.

Valné zhromaždenie s.r.o.

 

Valné zhromaždenie s.r.o. obchodný zákonník definuje ako najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je tvorený všetkými spoločníkmi spoločnosti. Ide teda o kolektívny orgán. Spoločník formou valného zhromaždenia realizuje svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu z jeho statusu.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle § 125 ObZ patrí rozhodovanie o:

  • schválení konaní urobených pred vznikom spoločnosti,
  • schválení riadnej/mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
  • rozdelení zisku/úhrade strát,
  • schválení stanov a ich zmien,
  • zmene spoločenskej zmluvy,
  • znížení/zvýšení základného imania, nepeňažnom vklade,
  • vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov/členov dozornej rady
  • vylúčení spoločníka,
  • zrušení spoločnosti, zmene právnej formy,
  • schválení zmluvy o predaji podniku/časti podniku…

Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia minimálne 1 x do roka, a to za účelom schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky. Konatelia zvolávajú valné zhromaždenie písomnou pozvánkou adresovanou každému spoločníkovi. Spoločenská zmluva môže určovať iný spôsob zvolávania valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia spolu s uvedením programu valného zhromaždenia a spoločníkom musí byť zaslaná min. 15 dní pred jeho konaním.

Valné zhromaždenie zvolávajú predovšetkým konatelia. Spoločník, ktorého vklad do spoločnosti predstavuje aspoň 10 % z hodnoty základného imania môže konateľov požiadať o zvolanie valného zhromaždenia. Zákon toto právo spoločníka chráni pred pasivitou konateľov, a to tak, že ak konateľ nezvolá valné zhromaždenie do 1 mesiaca, je spoločník oprávnený zvolať valné zhromaždenie sám.

Valné zhromaždenie si volí predsedu a zapisovateľa. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorej prílohou je aj listina prítomných spoločníkov. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia obsahuje: obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, identifikácia zvoleného predsedu a zapisovateľa, jednotlivé body rokovania s opisom priebehu a rozhodnutia/uznesenia valného zhromaždenia spolu s výsledkom hlasovania.

Na valnom zhromaždení sa spoločník zúčastňuje osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti spoločníkov s aspoň ½ všetkých hlasov a rozhoduje prostou väčšinou hlasov, pokiaľ zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak. Spoločníci môžu svoje právo na prijímanie rozhodnutí realizovať nielen účasťou na valnom zhromaždení, ale za určitých okolností zákon pripúšťa prijímanie rozhodnutí aj mimo valného zhromaždenia. Ide o hlasovanie „per rollam“ v zmysle § 130 ObZ. Návrh uznesenia predkladá konateľ/ spoločník/spoločníci, ktorých vklady dosahujú min. 10 % hodnoty základného imania. Takéto hlasovanie sa v súčasnosti uskutočňuje formou elektronickej pošty. Spolu s návrhom uznesenia musí byť určená aj lehota na písomné vyjadrenie. Ak sa spoločníci v určenej lehote nevyjadria, platí fikcia nesúhlasu.

Zákon zabezpečuje ochranu spoločníkov s.r.o. na mnohých miestach. Za významné v súvislosti s rozhodovaním valného zhromaždenia pokladám za dôležité spomenúť právo spoločníka domáhať sa na súde neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, a to v lehote do 3 mesiacov od prijatia uznesenia. Toto právo platí i konateľovi, likvidátorovi, konkurznému správcovi, vyrovnaciemu správcovi, členovi dozornej rady, bývalému spoločníkovi, bývalému konateľovi. Podmienky ustanovuje obchodný zákonník v § 131.

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť