Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účtovanie reklamácie – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Účtovanie reklamácie

Účtovanie reklamácie

V obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi sú reklamácie vadnej dodávky tovaru pomerne častou skutočnosťou s ktorou sa je potrebné na strane dodávateľa ako i odberateľa vyrovnať tak právne, daňovo i účtovne. Reklamácia a následné úkony majú vplyv na výsledok hospodárenia a teda i na základ dane. Okrem toho sa dotýkajú i opravy základu dane pri DPH. V tomto článku si rozoberieme jednotlivé aspekty reklamácie z pohľadu práva, daní i účtovníctva.


Právne hľadisko

V tomto článku prioritne riešime reklamáciu medzi podnikateľmi, čiže B2B vzťahy. To znamená, že z hľadiska práva sa pohybujeme v režime kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka, ktorá je upravená 409-470 Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 S.b. , pričom právnu úpravu vád tovaru môžeme nájsť v § 422-441 Obchodného zákonníka.

Predovšetkým si musíme ujasniť, čo je to vada tovaru. Vada tovaru nastáva v prípade ak tovar, ktorý je dodaný nie je dodaný

1. v správnom množstve

2. v adekvátnej akosti

3. v nesprávnom vyhotovení

4. nie zabalený dohodnutým spôsobom, alebo spôsobom obvyklým. Ak neemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

5. doklady k tovaru majú vady, alebo sú chybné

6. tovar má právne vady.

V tejto súvislosti musíme upozorniť na fakt, že je potrebmé rozlišovať medzi vadami tovaru a zárukou za akosť tovaru.

Zatiaľ čo právna úprava vád tovaru spočíva v tom, že predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase, zároka za akosť spočíva v tom, že zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

Uplatnenie zodpovednosti za vady je teda viazané na možnosť tovar obhliadnuť a obhliadkou zistiť vadnosť tovaru. Obhliadka je veľmi dôležitý úkon, pretože Obchodný zákonník výslovne ustanovuje, že kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

 Obchodný zákonník v tejto súvislosti upravuje možnosť odkladu prehliadky tovaru v prípade ak sa prepravuje, respektíve sa preposiela na nové miesto určenia až do doby dôjdenia na miesto určenia.

Právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo

a) kupujúci vady zistil,

b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2, alebo

c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

Súd však prihliadne na námietku nepodania správy bez zbytočného odkladu len na námietku účastníka konania.

Okrem vád faktických má tovar vady i v prípade ak je zaťažený právom tretej osoby. V takom prípade hovoríme, že tovar má právne vady. Osobitným prípadom je prípad keď je tovar zaťažený právami duševného vlastníctva.

a) ak toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má predávajúci sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo

b) ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť, že toto právo požíva právnu ochranu podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo podľa právneho poriadku štátu, kam sa mal tovar ďalej predať alebo kde sa mal používať, a predávajúci o tomto predaji alebo mieste používania v čase uzavretia zmluvy vedel.

Nárok z právnych vád nevzniká, ak kupujúci o práve tretej osoby vedel v čase uzavretia zmluvy alebo predávajúci podľa zmluvy bol povinný pri plnení svojich povinností postupovať podľa podkladov, ktoré mu predložil kupujúci.

Uplatnenie práva uvedeného v § 433 treťou osobou s uvedením jeho povahy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ňom dozvedel.

 Práva kupujúceho z právnych vád tovaru sa nemôžu priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nesplní povinnosť ustanovenú v odseku 1 ( informačná povinnosť ) a predávajúci v súdnom konaní namietne nesplnenie tejto povinnosti kupujúcim.

Tieto účinky nenastávajú, ak predávajúci o uplatnení práva treťou osobou vedel v čase, keď sa o ňom dozvedel kupujúci.

Nároky z vád tovaru

V obchodnom práve sa nároky z vád tovaru rozlišujú podľa toho, či je zmluva o dodávke tovaru dodaním tovaru s vadami porušená podstatným spôsobom, alebo nepodstatným spôsobom.

Nároky pri podstatnom porušení zmluvy

Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

(1) Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom ( § 345 ods. 2), môže kupujúci:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi nárokmi uvedenými vyšššie kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Oznámenie o vadách tovaru je teda podstatným a veľmi dôležitým úkonom. Rovnako je dôležité, aby bolo doručené druhej strane včas. Táto lehota je buď dohodnutá v zmluve , prípadne závisí od okolností prípadu. Iná bude v prípade jednoducho prehliadnuteľnej veci a iná pri komplexnej dodávke.

V prípade ak kupujúci nestihne uplatniť nároky z vád tovaru včas má nároky len ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Nároky pri nepodstatnom porušení zmluvy

Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

Pri nepodstatných vadách tovaru keď požaduje odstránenie vád tovaru musí kupujúci na toto predávajúcemu poskytnúť primeranú lehotu . Pred uplynutím tejto lehoty nemôže uplatniť iné nároky z vád tovaru okrem nároku na náhradu škody a zmluvnú pokutu ak bola dojednaná. To neplatí ak kupujúci oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

Dôležitosť špecifikácie nárokov z vád vecí vyplýva i z toho, že pokiaľ kupujúci len oznámi , že dodávka tovaru je vadná, ale nešpecifikuje nárok na zľavu z kúpnej ceny ani neurčí lehotu na odstránenie vád môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty.

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru ani v dodatočne určenej lehote môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť ak na odstúpenie od zmluvy upozorní predávajúceho pri určení lehoty , prípadne alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

Nárok na zľavu zodpovedá rozdielu hodnote tovaru , ktorý by mal tovar bez vád a hodnote, ktorú mal tovar s vadami, pričom pre určenie hodnoty je rozhodujúci okamih riadneho plnenia.

Kupujúci môže o zľavu znížiť kúpnu cenu platenú predávajúcemu; ak kúpna cena bola už zaplatená, môže kupujúci požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s úrokmi dojednanými v zmluve, inak s určenými obdobne podľa § 502.

§ 502 OBchodného zákonníka odkazuje na obvyklé úroky úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy.

Ak vada nebola včas oznámená ( § 428 ods. 1 a § 435 ods. 1 OBCHZ), môže kupujúci iba so súhlasom predávajúceho vykonať práva podľa odseku 2 alebo použiť právo na zľavu na započítanie s pohľadávkou predávajúceho. Toto obmedzenie neplatí, ak predávajúci o vadách vedel v čase dodania tovaru; pri právnych vadách je rozhodujúca doba ustanovená v § 435 ods. 1 OBCHZ.

Do doby odstránenia vád nie je kupujúci povinný platiť časť kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.

Vylúčenie nároku na ušlý zisk

Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť , že Obchodný zákonník vylučuje nárok na ušlý zisk v prípade ak kupujúci uplatní pri tovare nárok na zľavu z kúpnej ceny.ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje. Týmto sa predchádza kumulácii nárokov.

Okrem toho je potrebné upozorniť na fakt, že Obchodný zákonník výslovne ustanovujem, že spokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu. Toto znamená, že pokiaľ sa riadne neuplatnia nároky z vád tovaru nie je možné dodatočne toto konvalidovať napríklad žalobou o náhradu škody. Toto v občianskom práve vyslovene absentuje.

Osobiné ustanovenia o odstúpení od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

              (3) Ustanovenie predchádzajúcej vezy však neplatí,

a) ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo

b) ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj vtedy ak nemôže tovar vrátiť v stave akom ho dostal , ak pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.

V ďaľšom texte sa budeme venovať daňovým a účtovným aspektom reklamácie tovaru.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť