Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účtovanie časového rozlíšenia – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Účtovanie časového rozlíšenia

Účtovanie časového rozlíšenia

V podvojnom účtovníctve sa aplikuje akruálny princíp, čo v praxi znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia v ktorom vznikli. Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Aj keď v zákon o dani z príjmov v mnohom modifikuje túto zásadu sále je platná.

Konkrétne vyjadrenie tejto zásady je vyjadrená v Postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo v § 5 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov a následne v § 56 Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo.

Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Ak by nebola niektorá z týchto informácií známa napríklad suma mohli by sa náklady učtovať ako rezerva.

Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov,
náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú. § 56 ods. 6 Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo.

Náklady aj výnosy budúcich období sa účtujú na tom syntetickom účte s ktorým vecne súvisia.

Spätný lizing a časové rozlíšenie

Povinne sa časovo rozlišuje výnos pri spätnom lízingu, ak sa pri predaji dosiahol zisk § 30 ods. 14 Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo.

Tu však narážame na odchylnú úpravu zákona o dani z príjmov a to konkrétne § 17 ods. 33 písm. b) Zákona o dani z príjmov citujem

výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, účtovaný na účet výnosov budúcich období;1) následné zúčtovanie výnosov budúcich období podľa osobitného predpisu1) počas dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu dane nezahŕňa.

Toto milé ustanovenie bolo do zákona zakotvené novelou zákona o dani z príjmov č. 333/2014 Z.z. účinnej od 1.1.2015

Na druhej strane však boli s účinnosťou od 1.1.2015 novelizované i účtovné predpisy , konkrétne Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve v nadväznosti na zmenu v zákone o účtovníctve , ktorá spresnila kategorizáciu účtovných jednotiek zákon č. 333/2014 Z.z. a teda mikro účtovná jednotka nemusí používať účty časového rozlišovania ak sa jedná o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót ( napríklad typicky predplatné novín a časopisov )

Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. Dá sa teda povedať, že veľké účtovné jednotky dostali síce tiež úľavu, ale nie až v takom rozsahu ako mikroúčtovné jednotky.

Náklady budúcich období 381

Príklad účtovania do 31.12.2014 ( mikroúčtovná jednotka )

1

Predplatné časopisu (6-12/2014)

50

518

321

2.

Predplatné časopisu 01-06/2015

50

381

321

3

DPH ( u platiteľa )

20

343

321

3.

Úhrada BU

120

321

221

4.

Zúčtovanie v nasledujúcom období

50

518

381

Príklad účtovania po 1.1.2015 ( mikroúčtovná jednotka )

1

Predplatné časopisu (6-12/2014, 01-06//2015)

100

518

321

DPH ( u platiteľa )

20

343

321

3.

Úhrada

120

321

221

Výnosy budúcich období 384

Príklad účtovania do 31.12.2014 ( mikroúčtovná jednotka )

1.

Nájomné prijaté za rok 2014

250

311

602

2.

Nájomné prijaté za rok 2015

250

311

384

3.

Príjem BU

500

221

311

4.

Zúčtovanie nájomného v nasledujúcom období

250

384

602

1

Príjem z vopred plateného nájomného

250

221

384

2

Zúčtovanie v nasledovnom období

250

384

602

Príklad účtovania po 1.1.2015

1.

Nájomné prijaté za rok 2014, 2015

500

311

602

2.

Príjem BU

500

221

311

Príjmy budúcich období

1.

Nájomné , ktoré bude uhradené v nasledujúcom roku

500

385

602

2.

Príjem BU

500

221

385

Náklady budúcich období

Výdavky budúcich období

1.

Nájomné , ktoré bude uhradené v nasledujúcom roku

500

518

383

2.

Výdavok BU

500

221

383

Je samozrejme potrebné upozorniť, že čo sa týka nevýznamných nákladov/ výnosov ide o individuálny prípad. Nie náhodou som zvolil pri príkladne nižšiu sumu nájomného. To, od akej hranice ide o nevýznamný náklad, výnos je potrebné určiť v internej smernici.

Rovnako je potrebné vziať do úvahy , že znenie Zákona o dani z príjmov je pri úprave základu dane nadradené postupom účtovania

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že zrušením časového rozlíšenia pre mikroúčtovné jednotky sa síce zjednodušila evidencia , ale štát v podstate o nič neprišiel, tak ako cez výnosy budúcich období si znižovala účtovná jednotka výsledok hospodárenia, tak cez náklady budúcich období si ho zvyšovala. Navyše výnimka sa vzťahuje na nevýznamené položky, takže dotácie, veľké inventarizačné prebytky hmotného majetku, spätný leasing … i naďalej bude potrebné riešiť cez účty časového rozlíšenia,

Sankcie

Je potrebné upozorniť, že úroky, zmluvné pokuty , penále a sankcie sa vždy zaúčtujú do obdobia, ktorého sa vecne a časovo týkajú a t na účty pohľadávok , alebo záväzkov, respektíve rezerv ak nie je známa ich výška. Pokiaľ táto výška bude významná i tak bude potrebné použiť účty časového rozlíšenia. V zmysle zákona o dani z príjmov sú u veriteľa príjmom bez ohľadu na úhradu ( a teda i účtovanie ) a u dlžníka sa nestanú daňovo uznaným ( nákladom ) nikdy § 21 ods. 2 ) ZDP

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť