Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Účinky vyhlásenia konkurzu – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Účinky vyhlásenia konkurzu

Účinky vyhlásenia konkurzu

Účinky vyhlásenia konkurzu

Neúspech v podnikaní môže byť spôsobený mnohými faktormi, ako napr. nezodpovedný prístup podnikateľa, presýtenosť trhu, či druhotná platobná neschopnosť. Fyzická osoba nepodnikateľ sa môže ocitnúť rovnako v nepriaznivej finančnej situácii ako aj podnikateľ. Platná legislatíva umožňuje riešenie nepriaznivej hospodárskej situácie prostredníctvom konkurzu, ktorý sa často v právnej obci označuje aj ako „generálna exekúcia“.

Ak dlžníkov majetok nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, súd konkurzné konanie zastaví, inak na majetok dlžníka vyhlási konkurz a nastupujú nasledujúce účinky vyhlásenia konkurzu:

 1. Všetky oprávnenia nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu prechádzajú na správcu. Dlžníci úpadcu sú povinní plniť správcovi. Úpadca nie je oprávnený bez súhlasu správcu odmietnuť dar alebo dedičstvo a všetky úpadcove právne úkony ukracujúce majetok podliehajúci konkurzu sú voči veriteľom neúčinné.

 2. Až do zrušenia konkurzu sa prerušuje likvidácia spoločnosti.

 3. Zmluvy – Pri odstúpení od zmluvy správca postupuje podľa ZKR, neriadi sa zmluvnými dojednaniami, podľa ktorých zmluva zaniká alebo zmluvná strana od zmluvy môže odstúpiť v prípade vyhlásenia konkurzu.

 4. Nároky osôb s výhradou vlastníctva budú vysporiadané na základe ich rozhodnutia, t.j. môžu požadovať plnenie podľa kúpnej zmluvy alebo vrátenie veci.

 5. Všetky pohľadávky i záväzky úpadcu vzniknuté pred vyhlásením konkurzu sa od vyhlásenia až do zrušenia konkurzu považujú za splatné.

 6. Dochádza k prerušeniu všetkých súdnych a iných konaní týkajúcich sa majetku podliehajúceho konkurzu. V  konaniach možno pokračovať alebo nové konania iniciovať iba na základe správcovho návrhu. Zo zákona nedochádza k prerušeniu daňového a colného konania, konania o výživnom pre maloleté deti a trestného konania.

 7. Výkon rozhodnutia a exekúcia – Začaté konania sa zastavujú a nové konania nemožno počas konkurzu iniciovať.

 8. Zabezpečovacie práva počas konkurzu nemôžu byť vykonané a nové zriadené inak ako podľa ZKR.

 9. Dobrovoľné dražby – Ak pred vyhlásením konkurzu bol udelený príklep k predmetu dražby, ktorý podlieha konkurzu a vydražiteľ už zaplatil dražobníkovi kúpnu cenu, vlastnícke práva na vydražiteľa prechádzajú, výťažok sa však stáva súčasťou podstaty.

 10. Zanikajú všetky jednostranné právne úkony úpadcu, najmä prokúry, plnomocenstvá, poverenia, príkazy, návrhy na uzavretie zmluvy.

 11. Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo BSM a správca je oprávnený vykonať vyporiadanie BSM namiesto úpadcu. Ak boli v posledných 6 mesiacoch pred vyhlásením konkurzu uzavreté medzi manželmi dohody o vyporiadaní BSM, dohody zužujúce BSM v neprospech úpadcu alebo rozširujúce BSM v prospech manžela úpadcu, tieto sú neplatné. V prípade uzavretia nového manželstva počas konkurzu, úpadcovo BSM vzniká až zrušením konkurzu.

 12. Započítanie a postúpenie pohľadávok sa riadi ustanoveniami ZKR.

 13. Na správcu prechádzajú oprávnenia konať v pracovnoprávnych vzťahoch voči zamestnancom úpadcu.

 14. Zmeny spoločnosti, t.j. zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie musí byť odsúhlasené správcom.

Účinky vyhlásenia konkurzu majú zabrániť tomu, aby dochádzalo k zmenšovaniu, prípadne znižovaniu hodnoty majetku úpadcu, keďže konkurz je „generálnou exekúciou“, účelom ktorej je speňaženie úpadcovho majetku podliehajúceho konkurzu a kolektívne uspokojenie všetkých veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky spôsobom ustanoveným ZKR.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť