Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB ZÁKON 91/2016 Z.z. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Aktuálne » TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB ZÁKON 91/2016 Z.z.

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB ZÁKON 91/2016 Z.z.

Dňa 13.11.2015 NR SR schválila dlho očakávaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, k prijatiu ktorého sa SR zaviazala v Dohovore OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov. Zákon č. 91/2016 Z.z. nadobudne účinnosť od 01.07.2016. Upravuje podmienky trestnej zodpovednosti PO, jednotlivé trestné činy, druhy a ukladanie trestov a samotné trestné konanie.

V zmysle § 4 cit. zákona je trestný čin spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej mene, v jej prospech, v rámci jej činnosti alebo prostredníctvom nej, ak konal za ňu:

1) štatutárny orgán/ člen štatutárneho orgánu,

2) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť/dohľad v rámci právnickej osoby,

3) osoba oprávnená rozhodovať za PO alebo ju zastupovať.

Trestný čin je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak tieto osoby nedostatočným dohľadom/kontrolou umožnili spáchanie trestného činu osobe, ktorej boli právnickou osobou zverené oprávnenia.

Trestná zodpovednosť PO nie je podmienená stíhaním fyzickej osoby, ktorá za ňu konala a trvá počas celej jej existencie, teda i v prípade vyhlásenia konkurzu, jej vstupu do likvidácie, jej zrušenia alebo zavedenia nútenej správy. Trestná zodpovednosť prechádza na všetkých právnych nástupcov PO, nie však na fyzickú osobu. PO je trestne zodpovedná i v prípade, ak k spáchaniu TČ došlo v čase od jej založenia do jej vzniku; ak súd rozhodol o jej neplatnosti; právny úkon, ktorým malo dôjsť k jej založeniu alebo vzniku je neplatný/neúčinný.

Podľa zákona č. 91/2016 Z.z. trestná zodpovednosť PO zanikne na základe účinnej ľútosti osoby, ktorá za ňu koná; ak PO upustí od ďalšieho konania a zamedzí/napraví škodlivý účinok trestnej činnosti; urobí oznámenie OČvTK alebo policajnému zboru v čase, keď sa mohlo TČ ešte zabrániť alebo odstrániť hroziace nebezpečenstvo.

Zákon v § 3 taxatívne vymedzuje  trestné činy, za ktoré môže súd  uložiť 9 druhov trestov, pričom možno uložiť viac trestov popri sebe až na niektoré logické výnimky. Súd môže PO uložiť: trest zrušenia PO, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, peňažný trest až do výšky 1 600 000 €, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie/subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu z fondov EÚ, trest zákazu činnosti vo verejnom obstarávaní a trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

O začatí trestného stíhania policajt upovedomí obchodný register/iný verejný register, aby urobil zápis.  V trestnom konaní robí za PO úkony štatutárny orgán, ktorý má právo odoprieť výpoveď alebo si môže zvoliť zástupcu. Piata časť zákona upravuje výkon trestov, pričom pokiaľ ide o trest zrušenia PO, po nadobudnutí právoplatnosti ho predseda senátu zašle obchodnému registru/ inému registru, v ktorom je PO zapísaná. Pri výkone trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, ak PO bez ospravedlnenia rozsudok nezverejní, súd jej môže uložiť aj opakovanie pokutu až do výšky 16 500 €. Súd môže taktiež rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku niektorých trestov.

Od roku 2010 bola do slovenskej právnej úpravy zavedená tzv. nepriama zodpovednosť PO, pričom PO môže byť postihnutá 2 ochrannými opatreniami, a to zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie majetku. Nová právna úprava vychádza z koncepcie priamej trestnej zodpovednosti PO – voči PO sa vyvodzujú priame tresty, pričom trestná zodpovednosť PO nie je podmienená stíhaním FO.  Cieľom novej právnej úpravy je dosiahnuť, aby FO nepáchali trestnú činnosť prostredníctvom právnických osôb a ako najzávažnejší trest stanovuje zrušenie PO, čím zákon „apeluje“ aj na osoby konajúce za PO k zodpovednému výkonu ich funkcie.

 

 

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť