Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Skryté pasce novely zákona o dani z príjmov – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Skryté pasce novely zákona o dani z príjmov

Skryté pasce novely zákona o dani z príjmov

Novela zákona 463/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má podstatne viac úskalí ako je zavedenie inštitútu daňovej licencie. Hoci sa o daňovej licencii napísalo najviac oveľa vážnejšie je retroaktívne upravenie odpočtu daňovej straty jednoriadkovou novelou § 30 ods. 1 zákona citujem V § 30 ods. 1 sa slová “počas najviac siedmich” nahrádzajú slovami “rovnomerne počas najviac štyroch”.

Podotýkam, že v tejto vete sú kumulatívne dve podmienky

  1. rovnomerne
  2. skrátenie obdobia umorovania strát zo siedmych na štyri roky.

Retroaktivita sa skrýva v znení prechodného ustanovenia § 52za ods. 4 zákona 463/20013 Z.z. . ktoré zakotvuje, že že daňové straty za roky 2010 až 2013 a straty z príjmov z prenájmu 2010 a 2011 sa môžu umorovať len podľa podľa tohto ustanovenia citujem § 52za ods. 4

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3.

V tejto súvislosti je zaujímavé vedieť ako si finančné riaditeľstvo vykladá tento inštitút. V informácii k novele zákona o dani z príjmov je uvedené nasledovné citujem

Daňovú stratu je možné odpočítavať počas najviac štyroch (už nie počas siedmich) po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Súčasne sa mení spôsob odpočtu daňovej straty z ľubovoľnej výšky v príslušnom zdaňovacom období na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období. Možnosť uplatnenia daňovej straty počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období v rovnomernej výške sa vzťahuje prvýkrát na daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobia začínajúce po 31. decembri 2013. Podľa prechodného ustanovenia § 52za ods. 4 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súč et týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobia rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP.

Rád by som v tejto súvislosti poznamenal, že o retroaktívny zásah do nadobudnutých práv daňových subjektov. V tejto súvislosti je zrejme štátnej moci v SR treba pripomenúť, že základom materiálneho právneho štátu je určitá kvalita právnej úpravy, ktorá sa vyjadruje aj pojmov legitímne očakávanie citujem rozhodnutie ÚS SR PL. US 3/2000.

Z princípu právneho štátu vyplýva aj ochrana oprávnenej dôvery občanov v právny poriadok. Zásadne sa ochraňuje dôvera v to, že zákonné právne následky späté s uzavretými skutkovými stavmi sa uznávajú (zostávajú uznané). Ochrana dôvery neprichádza do úvahy tam, kde by dôvera v určitý právny stav nebola vecne zdôvodnená, t.j. ani princíp právneho štátu nechráni občana pred každou subjektívne chápanou stratou dôvery alebo pred každým sklamaním.

Zákonodarca musí aj pri zmene chráneného právneho postavenia – aby zásah bol ústavnoprávne prípustný – vychádzať z princípu proporcionality, ktorý je vlastný právnemu štátu. Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom (účelom) sledovaným štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ (účel) sledovaný štátom smie byť sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije, môžu byť použité; použitie prostriedkov na dosiahnutie účelu je vhodné; použitie prostriedkov na dosiahnutie účelu je potrebné a nevyhnutné.

    Kritérium alebo princíp vhodnosti znamená, že stav, ktorý štát vytvorí zásahom, a stav, v ktorom treba sledovaný cieľ vidieť ako uskutočnený, sa nachádzajú vo vzájomnej súvislosti; cieľ musí byť v súlade s prostriedkom.

    Nevyhnutnosť znamená, že neexistuje iný stav, ktorý štát bez veľkej námahy môže rovnako vytvoriť, ktorý občana zaťažuje menej a ktorý súvisí so stavom, v ktorom treba sledovaný účel pokladať za uskutočnený. Inými slovami, cieľ nesmie byť dosiahnuteľný rovnako účinným, ale menej zaťažujúcim prostriedkom.

V tejto súvislosti je dobrou správou, že Ústavný súd SR prijal na ďaľšie konanie podnet skupiny poslancov, ktorí namietali nesúlad § 52za ods. 4 zákona 463/2014 Z.z. s ústavou SR. Vec je vedená na Ústavnom súde SR pod spz. PL. ÚS 9/2014.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť