Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Skrytá daň z dividend, alebo kedy bol skutočne koniec rovnej dane na Slovensku – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Skrytá daň z dividend, alebo kedy bol skutočne koniec rovnej dane na Slovensku

Skrytá daň z dividend, alebo kedy bol skutočne koniec rovnej dane na Slovensku

 

V dnešnej dobe prebieha diskusia o tom, či je dobré zrušiť rovnú daň na Slovensku alebo nie. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že rovná daň z príjmov v zmysle rovnakej sadzby dane a žiadnej progresivity existovala od roku 2004 do 31.12.2010 prakticky iba pri právnických osobách. Fyzické osoby okrem dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platia zo svojich zdaniteľných príjmov okrem toho i odvody na zdravotné a sociálne poistenie . ktoré sa vyberajú na základe zákona 580/2004 o zdravotnom poistení a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Tieto zaťažovali do 31.12.2010 iba príjem z práce teda závislú činnosť a príjmy zo samostatnej zárobkove činnosti.

Od 1.1.2011 sa redefinoval pojem zárobková činnosť tak v zákon e 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ako aj zákona č . 461/2003 Z.z. V nadväznosti na to sa zmenili i ustanovenia definujúce vymeriavací základ § 13 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení ako aj § 138 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Oveľa širší záber čo sa týka príjmov, ktoré netvorili vymeriavací základ a od 1.1.2011 tvoria vymeriavací základ fyzickej osoby nastal pri poistnom na verejné zdravotné poistenie. Kľúčovým ustanovením v tomto smere je nový § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Z celého ustanovenia, ktoré je pomerne komplexné a odkazuje na viaceré právne predpisy je pre účely tohto článku zaujímavé ustanovenie § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z.z.

e) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu 24) (ďalej len “dividendy”).

Sadzba poistného platená príjmov zo zárobkovej činnosti v § 10b ods. 1 písm. e) je v zmysle § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 580/2004 Z.z. 10% . Osoby so zdravotným postihnutím platia

Odvod poistného z týchto príjmov sa vykoná ak vymeriavací základ u poistenca presiahne 44,2% z z priemernej mesačnej mzdy čo je aktuálne pre rok 2012 suma 339,89 Eur. Maximálny odvod z týchto príjmov je daný sadzbou poistného 10% a maximálnym vymeriavacím základom v kalendárnom roku pre poistenca čo predstavovalo pre rok 2011 sumu 27 684,00 Eur

Uvedené ustanovenie je o to zaujímavejšie, že ide o príjmy , ktoré nie sú v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane , alebo ide o príjem od dane oslobodený v zmysle § 5 ods. 7 písm i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov . To v praxi znamená, že ich daňovníci nevykazujú v daňovom priznaní a tento príjem nefiguruje ani v žiadnom hlásení, ktoré by daňový subjekt podával na finančnú správu. Je samozrejme možné zistiť či takéto príjmy boli vyplatené či už kontrolou účtovníctva, alebo zo zápisníc valných zhromaždení , ale to je pomerne ťažkopádny spôsob, ktorý pri reálne jestvujúcej situácii je prakticky nepoužiteľný. Je v podstate len na daňovníkoch či si takýto príjme uvedú v oznámení o príjmoch príloha vyhlášky č. 130/2012 Z.z., alebo to uvedie ich zamestnávateľ vo výkaze preddavkov na zdravotné poistenie ( súhrnný výkaz ) v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. .

Zdravotné poistenie je svojím spôsobom daňou na rozdiel od Sociálneho poistenia, kde sa platby na sociálne poistenie odrážajú aj na výške poberaných dávok. Pri zdravotnom poistení nie je daný vzťah medzi výškou príspevku a kvalite a rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Je teda zrejmé, že princíp rovnej dane bol v podstate opustený už od 1.1.2011 , kde bola zavedená nie progresivita , alebo degresívne sadzby daní z príjmov ( čím vyšší príjem, tým nižšia daň ) .

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť