Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Skončenie pracovného pomeru – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce pozná viacero spôsobov skončenia pracovného pomeru a to v závislosti od toho, či ide o skončenie právneho pomeru na základe vzájomnej dohody, alebo jednostranným právnymi úkonom , prípadne na základe zákona.

Tomu zodpovedajú i v zákonníku práce uvádzané spôsoby skončenia pracovného pomeru a to

a) dohodou,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Zákonník práce pozná i zákonné dôvody skončenia pracovného pomeru a to hlavne u cudzincov , kde je pracovné povolenie a povolenie na pobyt základnou podmienkou na výkon práce v pracovnom pomere , Takýto pracovný pomer sa skončí

a) sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zrušení povolenia na pobyt,

b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,

c) uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky,

d) uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie,

e) bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

U slovenského štátneho príslušníka pozná Zákonník práce dva zákonné dôvody skončenia prakového pomeru

  1. Smrťou zamestnanca
  2. Porušenie podmienok dočasného zamestnávania ( porušenie § 58 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z.z,

Hlavne ten bod porušenie podmienok dočasného zamestnávania je veľmi zaujímavý a to z toho dôvodu, že v tomto prípade ide o právnu úpravu , ktorá v podstate zabraňuje obchádzaniu obmedzenia reťahzového uzatvárania pracovného pomeru na dobu určitú prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania .

Pre porovnanie uvádzam znenie § 48 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý hovorí Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Opätovne dohodnutým pracovným pomerom sa rozumie pracovný pomer má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Na agentúry dočasného zamestnávania v Zákonníku práce sa tento zákaz nevzťahoval a až od novely Zákonníka práce č. 14/2015 Z.z. účinnej od 1.marca 2015 sa obmedzuje počesť dočasných pridelení zamestnanca a to doplnením ustanovenia § 58 ods. 6 a 7, čo v praxi znamená, že sa eliminujú neprirodzene krátke doasné pridelenia ( týždeň, mesiac ) a zabraňuje sa zneužijú práva. Keďže z praxe vieme, že dočasné pridelenie trvá priemere tri až štyri mesiace je teda možnosť aj za súčasnej právnej úpravy túto flexibilitu využiť.

To v praxi znamená, že dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.

Výnimkou tvorí len dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného § 48 ods. 4 písm a) Zákonníka práce , čiže v praxi ide o zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Pokiaľ dôjde k porušeniu podmienok dočasného pridelenia v zmysle vyššie uvedeného ( teda poruší sa buď maximálna dĺžka, alebo počet opakované ) nastáva zánik pracovného pomeru zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a zároveň vzniká pracovný pomer na dobu neurčitú medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom, teda zamestnávateľom ku ktorému bol pôvodne zamestnanec dočasne pridelený. Užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru podľa prvej vety vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku; pracovné podmienky zamestnanca sa primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou zmluvou , ktorou bolo realizované dočasné pridelenie

Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi. Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia, a ak ide o dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. b) alebo c), pred uplynutím štyroch mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a).

(7) Ak je zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s odsekom 6 prvou vetou alebo druhou vetou, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru podľa prvej vety vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku; pracovné podmienky zamestnanca sa primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou zmluvou podľa odseku 5.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť