Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Rodičovský príspevok II. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Rodičovský príspevok II. časť

Rodičovský príspevok II. časť

Ako dlho môžem poberať rodičovský príspevok

Táto otázka úzko súvisí s definíciou dieťaťa. Dieťaťom sa na účely zákona rozumie dieťa

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 5) alebo

c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Inými slovami rodičovský príspevok sa môže poberať najdlhšie do dosiahnutia troch rokov veku dieťaťa ( prípade do dovŕšenia šiestich rokov veku v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa ) .

Výška rodičovského príspevku

Výška rodičovského príspevku je aktuálne 203,20 Eur . Nárok na poberanie rodičovského príspevku a poberanie materského ( dávka nemocenského poistenia ) sa vzájomne vylučujú. To znamená, že pokiaľ ani jednej oprávnenej osobe nevznikne nárok na nemocenské dávky napríklad z dôvodu, že nespĺňa podmienky na vznik nároku na dávku nemocenského poistenia vzniká nárok na rodičovský príspevok narodením dieťaťa. V ostatných prípadoch je možné požiadať o výplatu rodičovského príspevku za predpokladu, že oprávnená osoba nemá nárok na materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa,

a) ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, 18c) alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov , alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, 18e) a

b) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Inými slovami je tu riešená situácia kedy na základe rozhodnutia sa poskytuje rodičovský príspevok inej osobe ako rodičovi.

Výška rodičovského príspevku a obdobná dávka zo zahraničia.

Obdobná dávka zo zahraničia ( štáty EU ) ako materské spôsobuje zánik nároku na rodičovský príspevok v prípade ak je vyššia ako suma rodičovského príspevku.

Poberanie dávky zo zahraničia z tretích štátov ( nečlenovia EU ) spôsobuje vylúčenie nároku na rodičovský príspevok bez ohľadu na jeho výšku. Iná vec je ako sa táto skutočnosť dá efektívne kontrolovať.

Plnenie školskej dochádzky a poberanie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok je mesačne 50% sumy uvedenej v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny uvedenému v § 5 ods. 1, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. Suma rodičovského príspevku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Môžem poberať rodičovský príspevok na viac detí naraz ?

Nie, nemôžete. Rodičovský príspevok sa poberá len na jedno dieťa súčasne. Existuje možnosť zvýšenia rodičovského príspevku o 25% na každé dieťa narodilo súčasne s dieťaťom na ktoré poberáte rodičovský príspevok . Rodičovský príspevok vzniká len jednej oprávnenej osobe a to v závislosti od ich dohody .

Výplata rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti.

Príjemca rodičovského príspevku je oprávnený požiadať o zmenu spôsobu výplaty príspevku.

Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EU. To znamená, že takáto osoba tu musí mať otvorený bankový účet. Táto možnosť nie je vylúčená.

Pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku

Výplata rodičovského príspevku sa pozastaví na dobu prešetrenia, či trvajú dôvody na jeho výplatu, alebo sa poskytuje v správnej výške. Rovnako sa pozastaví jeho výplata v prípade ak ide o zmenu platiteľa rodičovského príspevku – tu sa má na mysli zmena príslušnosti právnych predpisov o sociálnom zabezpečení – v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia ako som vyššie uviedol.

Výplata sa obnoví a rozdiel doplatí ak aj po prešetrení trvajú dôvody na jeho výplatu.

Zánik nároku na výplatu rodičovského príspevku

V podstate ide o dva dôvody

  • dovŕšenie veku dieťaťa
  • smrť dieťaťa

Povinnosti osoby oprávnenej poberať rodičovský príspevok

Zákon o rodičovskom príspevku zakotvuje osobitnú oznamovaciu povinnosť pre osobu oprávnenú poberať rodičovský príspevok do ôsmych dní oznámiť skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho výplatu. To neplatí ak ide o informácie , ktoré sú mu známe z úradnej činnosti, alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Vymáhanie neoprávnene poskytnutých súm rodičovského príspevku.

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela, alebo musela z okolností predpokladať, že sa rodičovský príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo vrátiť jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Právo na vrátenie rodičovského príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku.

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy rodičovského príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného rodičovského príspevku alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Zákon zavádza osobitné prekluzívne lehoty na vydanie rozhodnutia o vrátení rodičovského príspevku a následne na premlčanie pohľadávok predpísaných rozhodnutiami sa vzťahujú príslušné predpisy upravujúce výkon rozhodnutia.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť