Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Rodičovský príspevok I časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Rodičovský príspevok I časť.

Rodičovský príspevok I časť.

Rodičovský príspevok

 

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá slúži na podporu oprávnenej osoby pri riadnej starostlivosti o dieťa. Upravuje ho zákona 571/2009 Z.z..Patrí do systému štátnej sociálnej podpory – rodinným dávkam.

 

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a základe žiadosti.

 

Na rozhodovanie o žiadosti sa použije zákon o správnom konaní.

 

 

Kto je oprávnená osoba

 

Oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku je

 

  • Rodič dieťaťa

 

  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

     

Podmienky nároku

  • Riadna starostlivosť o dieťa
  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len “pobyt”) alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že poberateľom rodičovského príspevku môže byť i cudzinec a to i cudzinec zo štátu, ktorý nie je členom EU.

Rovnako poberateľom rodičovského príspevku môže byť i občan EU, čo úzko súvisí s koordináciou sociálneho zabezpečenia v rámci EU na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 200, 7.6.2004) v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení.

S tým úzko súvisí i obmedzenia poberania rodičovského príspevku za predpokladu, že citujem, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len “členský štát”), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Vychádza sa totiž z toho, že na tieto prípady nedopadá koordinácia sociálneho zabezpečenia v rámci EU. Zákon 580/2004 Z.z. totiž vylučuje z povinného zdravotného poistenia osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR a nevykonávajú tu zárobkovú činnosť. Rovnako pre vyňatie zo zdravotného poistenia postačuje nepretržitý pobyt v cudzine a súčasne zdravotné poistenie ( v mimo EU štátoch sa postačuje ak komerčné poistenie liečebných nákladov ) .

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká osobe, ktorá nemá rodičovské práva a povinnosti.

Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň chodiť do práce ?

Nie je tak dávno, čo si rodič musel vybrať medzi poberaním rodičovského príspevku a výkonom práce. Dnes už to neplatí. Toto obmedzenie skončilo znovu definovaním toho čo sa rozumie riadnou starostlivosťou o dieťa. Zákon o rodičovskom príspevku nanovo definoval riadnu starostlivosť o dieťa

Riadna starostlivosť o dieťa podľa zákona o rodičovskom príspevku je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Inými slovami pokiaľ chodíte do práce, alebo podnikáte a máte starostlivosť zabezpečenú vyššie uvedeným spôsobom nie je to prekážkou pre poberanie rodičovského príspevku.

V prípade ak je viac oprávnených osôb , ktoré sa starajú o dieťa rodičovský príspevok poberá jedna oprávnená osoba.

V prípade ak sa chcete dozvedieť ako najdlhšie poberať rodičovský príspevok, čo v prípade súbehu s obdobnou dávkou zo zahraničia, kedy sa Vám rodičovský príspevok zvýši prečítajte si ja ďalší diel seriálu.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť