Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Rezerva na reklamácie a záručné opravy – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Rezerva na reklamácie a záručné opravy

Rezerva na reklamácie a záručné opravy

Spoločnosť zabezpečuje výrobu a následný predaj výrobkov. Súčasťou tejto činnosti sú aj reklamácie a záručné opravy. Spoločnosť však eviduje aj výrobky, kde je reklamácii menej a tu nevidí potrebu vytvárať rezervu . Ako postupovať z hľadiska daňového a ako z hľadiska účtovníctva.

Na zodpovedanie otázky je predovšetkým potrebné upozorniť, že rezerva je v podsate záväzok , kde je neurčité buďto časové vymedzenie ( nevieme kedy bude splatný ) , alebo nepoznáme presne jeho výšku. Ak by sme poznali splatnosť a výšku museli by sme účtovať na účte záväzkov. Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti , čo je účtovná zásada, teda inými slovami sa má zabezpečiť , aby sa účtovná jednotka netvárila pre externých používateľov bohatšia ako v skutočnosti je. Preto povinnosť účtovať rezervy a to i nedaňový vyplýva z predpsiov o účtovníctve najmä zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z , ktorí hovorí citujem

Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. § 7 ods. 1 ZAOU č. 431/2002 Z.z.

Inými slovami ak by došlo k nevytvoreniu rezervy hoc i nedaňovej a táto rezerva z hľadiska výšky by spôsobila skreslenie hospodárskeho výsledku došlo by porušeniu zákona o účtovníctve za čo môže byť udelená i pokuta.

Tvorbu rezerv by mal upravovať vnútorný predpis účtovnej jednotky, kde by mali byť kritériá pre ich tvorbu nejakým spôsobom definované – tu má účtovná jednotka voľnosť ,ale samozrejme kalkulácia musí vychádzať z reality teda pravdepodobne z minulých období, kde už boli známe výšky nákladov na reklamácie a záručné opravy.

Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený nákladový účet, tvorí sa rezerva na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo účtu 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Pri rezervách sa uplatňuje zásada správneho vyčíslenia konečného zostatku súvahového účtu rezerv a k tomu prislúchajúcich konečných stavov nákladov. § 19 ods. 8 postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo

V tomto prípade konkrétne takto

1 Tvorba rezervy na záručené opravy / krátkodobá, dlhodobá 548/323/459
2 Použitie rezervy ( 323/321
3 Zruešenie nepotrebnej rezervy ( opačný zápis ) 323,459/548

Z hľadiska daňového sú daňovým výdavkov len rezervy, ktoré sú uvedené v§ 20 ods. 9 ZDP , čo rezervy na záručné opravy nie sú.

Sem patria iba rezervy

(9) Daňovým výdavkom je aj tvorba rezerv účtovaná ako náklad 1) na

a) nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času 80ab) vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, rezervy na vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu; 149) to neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,

b) lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona; 98) tvorba rezervy na lesnú pestovnú činnosť sa určuje v projekte lesnej pestovnej činnosti na obdobie do doby zabezpečenia mladého lesného porastu 99) potvrdenom odborným lesným hospodárom, 99a) a to aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, 1)

c) likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom; 100) to neplatí u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,

d) uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok 101) po ich uzavretí, a to aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,

e) nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výška rezervy vypočítaná a preukázaná daňovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom, a to aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,

f) účelová finančná rezerva podľa osobitného zákona. 101a)

V čase použitia tejto rezervy bude teda potrebné upraviť základ dane v zmysle § 17 ods. 23 ZDP.

Inými slovami rezervy musíte tvoriť podľa zákona o účtovníctve i keď si tak v podstate znižujete výsledok hospodárenia v súvahe s tým, že Vám to neovplyvni základ dane ,, čo budete riešiť v daňovom priznaní.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť