Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Príjmy autorov a umelcov v roku 2016 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Príjmy autorov a umelcov v roku 2016

Príjmy autorov a umelcov v roku 2016

Skupinou osôb, ktoré si prilepšia v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sú autori a umelci. Predovšetkým je potrebné povedať, že týchto skupín osôb sa týkajú dve ustanovenia zákona o dani z príjmov a to § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a § 6 ods. 4 ZDP.
Rozdiel medzi týmito dvoma ustanoveniami spočíva v tom, že § 6 ods. 2 písm. a) ZDP  sa týka
•       vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu
•       vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
teda aktívnej činnosti autora a tento príjem aj patrí medzi aktívne príjmy – teda je tu možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a odpočtu daňovej straty ,  zatiaľ čo

  • 6 ods. 4  ZDP príjmy z  použitia diela a použitia umeleckého výkonu  – ide o pasívne príjmy , kde nie je možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a ani zníženia základu dane o daňovú stratu. Významná zmena nastala v súvislosti so zmenou právnej úpravy zrážkovej dane, kedy oproti právnemu stavu z roku 2015 sa budú príjmy

 

Významnou zmenou je právna úprava zrážkovej dane od 1.1.2016., ktorá zjednoduší autorom život, tak po stránke daňovej, odvodovej ako i administratívnej.

 

Právny stav do 31.12.2015.

 

Podľa právneho stavu platného do 31.12.2015 bol taký, že príjmy podľa podliehali zrážkovej dani len za predpokladu ak šlo o príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nešlo o umelecký výkon ak daňovník neuplatní postup podľa odseku § 43/14 vtedy platného ZDP – inými slovami uzavrel dohodu o tom, že nebude tento príjem zrážaný zrážkovou daňou. Túto dohodu bol povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Príspevky do novín a časopisov sa rozumeli príspevky do publikácií s prideleným ISBN , respektíve ISSN

 

Príklad 1

Autor mal dohodu s vydavateľstvom, že bude pre vydavateľstvo písať články s tým, že tento príjem bude vysporiadaný daňou vyberanou zrážkou. Vydavateľstvo mu vyplatilo príjem znížený o daň a zrážku do literárneho fondu. Autor neuviedol tento príjem do daňového priznania

 

Príklad 2

Autor mal dohodu o písaní článkov s webom, ktorý nebol na daňové účely považovaný za časopis
( nemal IISSN ). Autor dostal príjem vyplatený v hrubej sume a musel ho zdaniť cez daňové priznanie.

 

Právny stav od 1.1.2016

 

Od 1.1.2016 je situácia odlišná

Zrážkovej dani podlieha podstate širší okruh príjmov autorov a to tak podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP i podľa § 6 ods. 4 ZDP a už nezáleží na tom, či ide o článok do novín, časopisu, alebo televízie. V zásade záleží iba na tom, či ide o činnosť autora pre tretí subjekt, alebo autor priamo a na vlastné náklady rozširuje, respektíve udeľuje súhlas na použitie predmetu autorského práva, respektíve práva priemyselného vlastníctva.

V prípade ak autor sám rozširuje dielo na svoje náklady, respektíve oprávnená osoba udeľuje súhlas na použitie práva k priemyselnému vlastníctvu nemôže uplatniť režim zrážkovej dane, ani dohody. V prípade ak napíše článok, alebo vytvorí dielo pre web, časopis, prípadne rádio na základe autorskej zmluvy, tak podlieha zrážkovej dani.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že tak príjem podľa § 6 ods. 2 písm, a ) ZDP ako príjem podľa § 6 ods. 4 umožňuje vyplatiť paušálne výdavky. Daňovník tak môže kombinovať uplatnenie zrážkovej dane ( v takom prípade nemôže uplatniť paušálne výdavky ) a uplatnenie klasického režimu zdanenia.

Aký to praktický význam ?

Praktický význam to má obrovský, pretože v prípade aplikácie zrážkovej dane síce príde o možnosť uplatniť paušálne výdavky, ale na strane druhej, tento príjem sa nebude uvádzať v daňovom priznaní, takže nevstupuje do vymeriavacích základov pre zdravotné ani sociálne odvody. Ak je autor SZČO, tak takýto príjem nebude zohľadňovať ani na účely splnenia podmienky povinného nemocenského poistenia § 21 zákona č. 461/2003 Z.z. , ani na účely výkonu zárobkovej činnosti v zmysle § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. Všetci vieme, že zatiaľ čo daňová sadzba pre fyzické osoby je v podstate zachovaná 19% ( áno vieme o progresii, ale ktorá fyzická osoba podnikateľ bude podnikať ako FO s takým daňovým základom ) , tak odvody sú pre SZČO úplne brutálne. Je pravdou, že ak si pozriete blízke zahraničie, sadzby nie sú príliš odlišné, ale to je sotva útecha.

 

Príklad 3

Autor dostal za vytvorenie diela ( napísanie scenára ) vyplatenú sumu 3000 Eur. Za reprízu úspešnej divadelnej hry dostal autorský honorár v sume 15000 Eur. Autor má po novom viacero možností ako svoj príjem daňovo vysporiadať

Variant 1

Autor podá daňové priznanie a dohodne sa , že nebude aplikovaná zrážková daň

Za napísanie scenára v sume 5000 Eur uplatní paušálne výdavky 40% , čiže 2000 Eur a zdaní sumu 3000 Eur , ktorá vstúpi ako vymeriavací základ do výpočtu odvodov pre Sociálnu poisťovňu ( keďže zarobil viac ako 4944 Eur vznikne mu povinné sociálne poistenie § 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ) a zároveň táto suma vstúpi do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia v ročnom zúčtovaní.

Zároveň si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 EUR.

Na sumu 15000 Eur uplatní paušálne výdavky vo výške maximálne 5040 Eur ročne ( 15000*0,4 )=6000 a zdaní sumu 11960 Eur ( 2000 Eur si už uplatnil ) v daňovom priznaní. Nebude si môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Príjmy z § 6 ods. 4 nevstupujú do vymeriavacích základov na zdravotné ani sociálne odvody.

 

Variant 2

 

Daňovník bude príjem 5000 Eur vypratúvať zrážkovou daňou  sa tým, že príjem bude ponížený o 2% do literárneho fondu a 19% daň. Daňová povinnosť bude 950 Eur a odvod do literárneho fondu bude 100 Eur. Tento príjem sa bude považovať za daňovo vysporiadaný a nebude vstupovať do vymeriavacích základov na zdravotné, ani sociálne poistenie.

V prípade príjmom za reprízu bude postupovať rovnako ako v bode 1

Variant dva je rozhodne výhodnejší pre autora, keďže úspora na dani v prípade príjmu za scenár je síce cca 380 Eur , ale odvodové zaťaženie je ďaleko vyššie, keďže sa stane povinne sociálne poistenou osobou.

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť