Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Predlženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Predlženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012

Predlženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012

Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v § 49 ods. 3 zjednodušil upravuje možnosť daňovníka predlžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia zaslanému daňovému úradu.

Za teraz platnej právnej úpravy daňový subjekt môže na základe oznámenia správcovi danie pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania predlžiť lehotu na jeho podanie, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca a v tejto lehote je i daň splatná

 1. o tri kalendárne mesiace
 2. o šesť kalendárnych mesiacov ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí
 3. daňovník v konkurze a reštrukturalizácii musí žiadať o predlženie lehoty na podanie daňového priznania podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania

Novelou zákona o dani z príjmov, číslo parlamentnej tlače 239, ktorá bola Národnou radou SR schválená 4.12.2012 je táto možnosť pre rok 2013 vylúčená a to z akýchkoľvek dôvodov. Výnimku majú len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zdrojov v zahraničí a daňovníci v konkurze a reštrukturalizácii. Uvedená úprava je obsiahnutá v § 52t ods. 7 a 8 schváleného ( ale dosiaľ nepublikovaného ) právneho predpisu citujem

(7) Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 a súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu podľa druhej vety; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

(8) Lehotu podľa odseku 7 možno v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7. Ak daňovník do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7 neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, je povinný daňové priznanie podať v  lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení podľa odseku 7. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.

Táto novela zákona o dani z príjmov má navrhovanú účinnosť od 1.1.2013.

Stretol som sa s otázkou dobre a čo keď podám oznámenie o predlžení lehoty ešte do konca kalendárneho roka 2012. Musíme totiž brať do úvahy, že nie každý daňovník má ako zdaňovacie obdobie kalendárny rok a tiež to, že slovné spojenie do lehoty na podanie daňového priznania neznamená, že ho nemôžem podať aj 20.decembra bežného roka . Je pochopiteľné, že zámer tvorcov zákona sledoval úplné vylúčenie takejto možnosti, čo je však z hľadiska konsolidácie verejných financií dosť pochybný krok, pretože daň bude uhradená v tom istom kalendárnom roku aj za predpokladu využitia tohto inštitútu.

Domnievam sa, že uvedený postup ( teda podanie oznámenia o predlžení lehoty za platnosti starej právnej úpravy nemôžebyť zo strany správcu dane efektívne spochybnené, pretože by šlo pravú retroaktivitu a porušenie zásady legitímneho očakávania.) V tejto súvislosti si dovolím citovať r rozhodnutia ÚS SR PL. ÚS 36/1995 z 3. apríla 1996, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 47, pod číslom 131/1996

V ústavnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov alebo ich ustanovení možno odvodiť z čl. 1 ústavy, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. ich ustanovení. V podmienkach demokratického štátu, kde vládnu zákony a nie subjektívne predstavy ľudí a z požiadavky právnej istoty jednoznačne vyplýva záver, že právny predpis, resp. jeho ustanovenia pôsobia iba do budúcnosti a nie minulosti. V prípade ich spätného pôsobenia by sa vážne porušila požiadavka na ich bezrozpornosť, ďalej na všeobecnú prístupnosť (poznateľnosť), čím by nevyhnutne dochádzalo k situácii, že ten kto postupuje podľa práva, by nemal žiadnu možnosť zoznámiť sa s obsahom budúcej právnej normy, ktorá by napríklad jeho konanie podľa platného práva v minulosti vyhlásila za protiprávne, resp. za právne neúčinné. To by teda znamenalo, že jednotlivé subjekty práva by nemali istotu, či ich konanie podľa platného a účinného práva v dobe, kedy došlo k nemu, nebude neskoršie (po prijatí nového právneho predpisu) a ex tunc posudzované ako protiprávne alebo právne neúčinné, s vylúčením ochrany nimi riadne nadobudnutých práv v minulosti (v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou). Ústavný súd pri posudzovaní a hodnotení spätnej pôsobnosti právnych predpisov (ich ustanovení), teda i ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. jednoznačne vychádzal zo zásady, že ten, kto konal, resp. postupoval na základe dôvery v platný a účinný právny predpis (jeho ustanovenie), nemôže byť vo svojej dôvere k nemu sklamaný.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

9 komentárov

 1. ak podam danove priznanie do marca, možem ako aj minuly rok poziadat danovy urad o splatenie dane o tri mesiace neskor,t.z. ze im oznamim ze dan zaplatim napr. 31.5. ?

  • Vážený pane

   v lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná a preto predlženie lehoty na podanie daňového priznania malo a má účinky aj na posunutie splatnosti daňovej povinnosti. To znamená ak ste podal oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania a daňové priznanie napriek tomu podal v lehote tak ste v predlženej lehote mohol podať opravné daňové priznanie a lehota na splatnosť dane bola do 31.05.2012. Teraz podľa výkladu Finančného riaditeľstva o môže urobiť iba daňovník, ktorý mal príjmy zo zdrojov v zahraničí bez ohľadu na to, či v zahraničí daň aj skutočne zaplatil ( napríklad Rakúsku je obdoba našej odpočítateľnej položky o výške cca 12000 Eur ) .
   Niečo iné je požiadať daňový úrad odklad platenia dane a povolenie splátok v zmysle § 57 Daňového poriadku. To môžte aj teraz akurát s tým rozdielom, že zaplatíte úrok z takto povoleného odkladu.

   Samuel

 2. Dobrý deň, pracujem v zahraničí a chcela by som sa spýtať, do akého dátumu je nutné podať oznámenie o odklade daňového priznania za rok 2012. Ďakujem.

  • Vážená pani,
   Novela zákona o dani z príjmov – zákon 395/2012 Z.z. umožňuje osobám , ktoré majú príjmy zo zdrojov v zahraničí ( to ste podľa znenia otázky i Vy ) predlžiť si lehotu oznámením zaslaným do lehoty na podanie daňového priznania ( teda do 2.4.2013 ) najviac o tri kalendárne mesiace pričom deň takto predlženej lehoty sa určí na posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca ( zjednodušene maximálne do 30.6.2013 ) . V odôvodnených prípadoch môžete požiadať o ďaľší odklad ( o žiadosti bude už rozhodovať príslušný správca dane ) najviac na tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania . Pokiaľ správca dane nevyhovie žiadosti ste povinná podať daňové priznanie v lehote predĺženej na základe oznámenia správcovi dane. V tejto lehote je i daň splatná. To v praxi znamená, že oznámením si určíte lehotu sama a ďaľšie predlženie lehoty Vám už nemusia umožniť. Je to teda pomerne nevýhodné pre daňovníka oproti právnej úprave z minulého rok, kedy sa lehota predlžovala len oznámením.

 3. Dobry den,
  v oktobri 2012 som na Danovy urad podala oznamenie o odklade lehoty na podanie danoveho priznania…za seba ako za FO a aj za PO v ktorej som jediny majitel. Odklad som oznamovala z dovodu polrocneho pobytu v zahranici, ked je moj navrat do republiky naplanovany na maj 2013. Dostala som /v roku 2013/ pisomne vyjadrenie z danoveho uradu o neplatnosti mojho oznamenia /z dovodu prijatia novely zakona/. Som toho casu v zahranici a nemozem sa vratit v riadnom termine podania DP. Mam jednoznacny nazor, ze sa jedna o retroaktivitu, prosim vas o vas nazor a vasu radu, ako sa mozem branit? Dakujem. ZC

  • Vážená pani,

   môj názor som vyjadril vo svojich článkoch. Daňový úrad sa tento problém snaží riešiť tak, že ho de fato ignoruje a mám za to, že sa bude snažiť ľudí , ktorí podajú Daňové priznanie v súlade s oznámením pokutovať, čo bude mať za následok odvolania a súdne konania. Je to istým spôsobom šikana daňových subjektov. Takže sú v zásade dve možnosti – buď si necháte daňové priznanie vypracovať a podáte ho v lehote, alebo budete riskovať pokutu a následné odvolacie konanie. Osobne sa domnievam, že daňový úrad nemá šancu uspieť v rámci správneho súdnictva, otázkou koľko daňových subjektov sa odváži na tento postup.

   • Dobry den,
    dakujem za vasu odpoved..nakoniec sa budem musiet s touto situaciou vysporiadat. Ak mozem, rada by som sa spytala, kedze nie som pravnik, kto v Slovenskej republike ma pravo, pripadne kto ma povinnost reagovat na taketo konanie? Je mozne podat podanie na ustavny sud, alebo ake su moznosti? Je to podla mojho nazoru nebezpecny precedens…pravne normy predsa urcuju pravidla fungovania spolocnosti a je pre mna nepredsavitelne, ze niekto ma moznost spatne menit ich znenie? Dakujem. ZC

 4. Michal Pelechac

  Taketo zakony su len na to aby sa naplnila pokutami statna pokladna …odporučam ak nestihate podat nevypracovane danove priznanie len s menom a podpisom …podla zakona ste ho podali a mate nárok na opravne danove priznanie 😀 😛

  • Rozhorčenie chápem, ale tento postup nemôžem odporučiť. Opravné daňové podať síce podať môžte, ale pokuta by Vás neminula. Pre neznalých odporúčam § 154 a 155 zákona o správe daní 563/2009 Z.z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť