Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
PRÁVNA ÚPRAVA PLATOBNÉHO ROZKAZU OD 01.07.2016 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » PRÁVNA ÚPRAVA PLATOBNÉHO ROZKAZU OD 01.07.2016

PRÁVNA ÚPRAVA PLATOBNÉHO ROZKAZU OD 01.07.2016

V podnikateľských kruhoch predstavuje platobný rozkaz nielen najkratšiu cestu k získaniu judikovanej pohľadávky, ale aj rýchly a účinný prostriedok donútenia obchodného partnera k splneniu peňažného záväzku.

Platobný rozkaz vydá súd v zrýchlenom konaní bez nariadenia ústneho konania na základe listinných dôkazov predložených zo strany navrhovateľa, ak sa v žalobe uplatňuje právo na peňažné plnenie. Ak navrhovateľ spolu s podaným návrhom predloží aj vyplnené tlačivo uverejnené na webovom sídle MSSR a zaplatí súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní.

Súd v platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú pohľadávku alebo v rovnakej lehote podal odpor. Súčasná právna úprava stanovuje, že odpor musí byť odôvodnený vo veci samej, podaný oprávnenou osobou a v stanovenej lehote, potom súd platobný rozkaz zruší a nariadi vo veci ústne konanie.

Platobný rozkaz sa doručuje do vlastných rúk odporcu, pričom ak nie je možné doručiť ho čo i len jednej osobe na strane odporcu, súd zruší platobný rozkaz v plnom rozsahu a nariadi ústne konanie. Po doručení platobného rozkazu, ak odporca nepodá v lehote 15 dní odpor s odôvodnením vo veci samej, nadobúda účinky právoplatného rozsudku, a teda právoplatný a vykonateľný platobný rozkaz je exekučným titulom. Ako „odôvodnenie vo veci samej“ na základe praktických skúseností postačuje, aby odporca uviedol napríklad, že podáva odpor proti platobnému rozkazu z dôvodu, že navrhovateľom uplatňovaný nárok nevznikol/zanikol/v uplatnenom rozsahu už neexistuje, že pohľadávku už uhradil…

Podľa súčasnej právnej úpravy teda postačuje, aby odporca podal odpor s akýmkoľvek odôvodnením, samozrejme logickým, ktorý sa týka merita veci, pričom nie je povinný predkladať žiadne dôkazy.

Nová právna úprava platobného rozkazu nám prináša podstatnú zmenu. Podľa § 267 civilného sporového poriadku, účinného od 01.07.2016 platí, že odpor proti platobnému rozkazu musí byť vecne odôvodnený, pričom žalovaný má povinnosť v odôvodnení opísať rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu. Aby nedochádzalo k šikanóznemu podávaniu odporov, k zmareniu hlavného účelu konania o vydanie platobného rozkazu, ktorým je rýchlosť konania a zbytočnému zaťažovaniu súdov, ako tomu je v súčasnosti, žalovaný musí pripojiť k podanému odporu alebo označiť listiny/dôkazy, o ktoré opiera svoje tvrdenia. Súd žalovaného o týchto podmienkach účinného podania odporu poučí. Súd odpor odmietne, ak bol podaný oneskorene, neoprávnenou osobou alebo nebol vecne odôvodnený.

 

V novom procesnom predpise v § 267 ods. 2 sa však neuvádza, že by mal súd odmietnuť odpor, z dôvodu nepredloženia/neoznačenia dôkazu/listiny, o ktoré žalovaný opiera svoje tvrdenia. Som však toho názoru, že odsek 2 je potrebné vykladať v kontexte s odsekom 1 citovaného ustanovenia a súd odpor odmietne aj v prípade nepredloženia/neoznačenia  listín/dôkazov.

Nová právna úprava zabraňuje šikanóznemu podávaniu odporov, čo istým spôsobom posilňuje postavenie veriteľa a umožňuje mu získať judikovanú pohľadávku (= exekučný titul) rýchlejším spôsobom. Sudcovský výklad vecného odôvodnenia a povinnosti predložiť listiny zo strany odporcu nám ukáže až prax.

 

Príklad odôvodnenia odporu proti platobnému rozkazu podľa právnej úpravy platnej od 01.07.2016:

„Proti platobnému rozkazu č. XYZ zo dňa 30.07.2016 podávam odpor v zmysle § 267 zákona č. 160/2015 Z.z., civilný sporový poriadok, nakoľko pohľadávka veriteľa už neexistuje, resp. zanikla. Na preukázanie svojich tvrdení prikladám potvrdenia o úhrade zo dňa 30.06.2016 a 20.07.2016.“

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť