Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Postúpenie pohľadávky jednoduchom účtovníctve – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Postúpenie pohľadávky jednoduchom účtovníctve

Postúpenie pohľadávky jednoduchom účtovníctve

Právna úprava

§ 524-530 Občianskeho zákonníka

§ 17/1 písm. a) ZDP

§ 17/3 písm. c) , § 17/12/ písm. a) – d) ZDP

§ 14 ods. 8-11 PU JU.

Postúpenie pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva má svoje špecifiká v tom, že v jednoduchom účtovníctve sa aplikuje hotovostný princíp a daňovník vedúci jednoduché účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu vychádza pri zisťovaní základu dane z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) ZDP teda z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Postúpenie pohľadávky nie je samo o sebe hotovostnou operáciou ( tou je až úhrada za postúpenú pohľadávku ) . Z uvedeného dôvodu je daňovník povinný upraviť svoj základ dane zistený z jednoduchého účtovníctva, alebo daňovej evidencie v zmysle § 17 ods. 12 ZDP teda postupca je povinný zvýšiť základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky ( vlastnej ) a to aj keď túto pohľadávku postúpil za cenu nižšiu ako jej menovitá hodnota § 17 ods. 12 písm. a) ZDP a to v účtovnom období , v ktorom došlo k postúpeniu pohľadávky.

U postupníka nie je obstarávacia cena daňovým výdavkom. V zmysle § 17 ods. 12 ZDP má dve možnosti ako dostať pohľadávku do daňových výdavkov.

V prvom prípade si zníži základ dane o zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady. § 17 ods. 12 písm. d) ZDP

Druhá možnosť je odpis pohľadávky za predpokladu ak spĺňa kritéria uvedené v § 19 ods. 2 písm. h ) prvom a piatom bode § 17 ods. 12 písm. c) ZDP. Inými slovami ak ide o pohľadávku, ktorú by bolo možné daňovo odpísať do nákladov.

Účtovanie u postupcu

Z hľadiska účtovania rozlišujeme dve situácie

  1. Úhrada za postúpenú pohľadávku bola prijatá v zdaňovacom období rovnakom ako došlo k postúpeniu pohľadávky
  2. Úhrada za postúpenú pohľadávku bola prijatá v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období v ktorom došlo k postúpeniu pohľadávky

Úhrada za postúpenú pohľadávku bola prijatá v zdaňovacom období rovnakom ako došlo k postúpeniu pohľadávky.

Úhrada za postúpenú pohľadávku bola prijatá v zdaňovacom období rovnakom ako došlo k postúpeniu pohľadávky.

V tomto prípade bude účtovanie nasledovné § 14 ods. 8 PU JU

a)k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote

b)k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom,

c)príjem z postúpenej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) PU JU tretieho bodu ( ostatné príjmy ovplyvňujúce základ dane ) v okamihu jeho prijatia a v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky v ocenení podľa písmena b) ( § 14 ods. 8 písm. b) PU ) v menovitej hodnote ,

d)v rámci uzávierkových účtovných operácií rozdiel medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou, ak bola pohľadávka postúpená za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

Toľko citát z Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Pozorný čitateľ si iste všimol, že § 17 ods. 12 písm. a) ZDP hovorí o zvýšení základu dane o menovitú hodnotu pohľadávky, zatiaľ čo Postupy účtovania hovoria o rozdiele medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou. Uvedené je presnejšie a zodpovedá i zásade , že príjem , ktorý bol už raz zdanený sa znova nezdaňuje § 17 ods. 3 písm. c) ZDP.

Toto má význam najmú pre daňovníkov vedúcich daňovú evidenciu, ktorí pri zisťovaní základu dane nepostupujú podľa postupov účtovania ale výlučne podľa zákona o dani z príjmov.

Úhrada za postúpenú pohľadávku bola prijatá v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období v ktorom došlo k postúpeniu pohľadávky

a) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,

b) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom,

c) v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu ( ostatné príjmy, ktoré ovplyvňujú základ dane ) menovitá hodnota postúpenej pohľadávky.

V tomto prípade sa zvyšuje základ dane o celú menovitú hodnotu pohľadávky.

V nasledujúcom zdaňovacom období sa už základ dane nezvyšuje o uhradenú odplatu za postúpenie pohľadávky, čo vyplýva tak z § 17 ods. 3 písm. c) ZDP ako i z Postupov účtovania pre daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Postupy účtovania to v § 14 ods. 10 PUJU to riešia takto

Ak postupca podľa odseku 9 dostal príjem z postúpenej pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období, účtuje sa

a) príjem z postúpenej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. f) , ( príjmy neovplyvňujúce základ dane )

b) zánik pohľadávky, ktorej vznik bol účtovaný podľa odseku 8 písm. b) v knihe pohľadávok z dôvodu jej úhrady.

Účtovanie u postupníka

§ 14 ods. 11 PU

(11) V účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje sa

a) k zmluvne dohodnutému dňu

1. vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky v knihe záväzkov v obstarávacej cene,

2. vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,

b) pri úhrade postúpenej pohľadávky postupcovi

1. úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi podľa § 4 ods. 6 písm. g),

2. zánik záväzku, ktorého vznik bol účtovaný podľa písmena a) prvého bodu,

c) pri inkase pohľadávky od dlžníka alebo pri príjme z ďalšieho postúpenia podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu do výšky tohto príjmu, najviac však do výšky podľa písmena b) prvého bodu; v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky podľa písmena a) druhého bodu,

d) v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok vo výške zaplatenej obstarávacej ceny tejto pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je pohľadávka dlžníkom zaplatená a spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom. 30)

Príklad

Podnikateľ A postúpil pohľadávku v celkovej hodnote 4000 Eur podnikateľovi B za odplatu 1500 Eur o novembri 2014 a podnikateľ B uhradil odplatu za postúpenú pohľadávku 16. januára 2015.

Podnikateľ A zvýši základ dane o 4000 Eur a úhrada za postúpenú pohľadávku v nasledujúcom roku vo výške 1500 Eur nebude zdaňovať z dôvodu uvedeného v § 17 ods. 3 písm. c) ZDP .

Účtovné zobrazenie bude nasledovné

Kniha pohľadávok
Zánik postúpenej pohľadávky v sume

4000 Eur

Vznik pohľadávky voči postupníkovi v sume

1500 Eur

Peňažný denník
Uzávierkové účtovné operácie

+ 4000 Eur

Nasledujúce účtovné obdobie
Peňažný denník
Príjem neovplyvňujúci základ dane

1500 Eur

Predpokladajme rovnaké zadanie ako v prvom prípade s tým rozdielom, že pohľadávka bola postúpená za cenu vyššiu ( napríklad za 4500 Eur ) . V nasledujúcom účtovnom období zdaní len rozdiel ( prijatú úhradu vo výške 500 Eur ) , keďže suma 4000 Eur už raz bola zdanená ( bol zvýšený základ dane ) .

Kniha pohľadávok
Zánik postúpenej pohľadávky v sume

4000 Eur

Vznik pohľadávky voči postupníkovi v sume

4500 Eur

Peňažný denník
Uzávierkové účtovné operácie

+ 4000 Eur

Nasledujúce účtovné obdobie
Peňažný denník
Príjem neovplyvňujúci základ dane

4000 Eur

Prjem ovplyvňujúci základ dane

500 Eur

Účtovanie u postupníka

Postupník, teda subjekt, ktorý pohľadávku nadobudol postúpením z hľadiska daňového postupuje podľa § 17 ods. 12 písm. d) ZDP. Nadobudnutie pohľadávky nie je daňovým výdavkom , ale postupník zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady.

Inými slovami strata z nadobudnutia pohľadávky postúpenom sa mu ako daňový výdavok neuzná.

Z hľadiska účtovníctva tento postup upravuje § 14 ods. 11 Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve a to nasledovne

V účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje sa

a) k zmluvne dohodnutému dňu

1. vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky v knihe záväzkov v obstarávacej cene,

2. vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,

b) pri úhrade postúpenej pohľadávky postupcovi

1. úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi podľa § 4 ods. 6 písm. g), ( výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov )

2. zánik záväzku, ktorého vznik bol účtovaný podľa písmena a) prvého bodu,

c) pri inkase pohľadávky od dlžníka alebo pri príjme z ďalšieho postúpenia podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu ( príjmy ovplyvňujúce základ dane – ostatné príjmy ) a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu ( ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane ) do výšky tohto príjmu, najviac však do výšky podľa písmena b) prvého bodu ( do výšky príjmu z postúpenia ) ; v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky podľa písmena a) druhého bodu,

d) v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok vo výške zaplatenej obstarávacej ceny tejto pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane ), ak ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je pohľadávka dlžníkom zaplatená a spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom. ( inými slovami je ju možné odpísať )

Príklad

Podnikateľ A postúpil pohľadávku v celkovej hodnote 4000 Eur podnikateľovi B za odplatu 1500 Eur o novembri 2014 a podnikateľ B uhradil odplatu za postúpenú pohľadávku 16. januára 2015.

Podnikateľ A zvýši základ dane o 4000 Eur a úhrada za postúpenú pohľadávku v nasledujúcom roku vo výške 1500 Eur nebude zdaňovať z dôvodu uvedeného v § 17 ods. 3 písm. c) ZDP .

Pohľadávka bola podnikateľovi B uhradená vo výške 2500 Eur-

Účtovné zobrazenie

Kniha záväzkov
vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky

1500 Eur

Kniha pohľadávok
vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,

1500 Eur / 4000 Eur

Peňažný denník
Úhrada obstarávacej ceny ( neovplyvňuje ZD )

1500 Eur

Kniha záväzkov
Zánik záväzku voči postupcovi

1500 Eur

Nasledujúce účtovné obdobie
Peňažný denník
Príjem ovplyvňujúci základ dane (ostatné príjmy)

2500 Eur

Uzávierkové účtovné operácie

Zníženie základu dane ( výška úhrady za pohľadávku maximálne do výšky príjmu )

1500 Eur

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť