Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu.

Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu.

Pracovný pomer môže byť uzatvorený na dobu určitú i dobu neurčitú, pričom práve pracovné pomery uzatvárané na dobu určitú sú vzhľadom na obmedzujúce podmienky pri prepúšťaní zamestnancov častým javom. V tejto súvislosti vzniká otázka, či je možné pracovný pomer na dobu určitú vymedziť aj inak ako konkrétnym dátumom.

Uvedené súvisí so striktnými podmienkami , ktoré Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z.  v § 71 stanovuje pre uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú.

Pracovný pomer na dobu určitú musí byť uzatvorený iba písomne. Zároveň musí byť určená výslovne dĺžka jeho trvania. Nesplnenie týchto náležitostí má za následok vznik pracovného pomeru na neurčitú dobu.

Pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť maximálne na dva roky a v rámci týchto dvoch rokov ho je možné maximálne dva krát predlžiť.

Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Výnimky z tohto zákazu sú nasledovné

  1. zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
  2. vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
  3. vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
  4. vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

V tejto súvislosti je potrebné riešiť ako vysvetľovať vetu …pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu.

Vzniká logicky otázka , či je možné vymedziť dobu trvania pracovného pomeru aj inak ako konkrétnym dátumom . Slovné spojenie … ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania … takú možnosť evokuje, ale na druhej strane si len s prostriedkami Zákonníka práce nevystačíme. Zákonník práce v § 1 ods. 4 odkazuje na primerané použitie Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník má konkrétne ustanovenia o právnych úkonoch.

Konkrétne ide o § 36 ods. 1Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí citujem … Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada.

 

36 ods. 2 OZ hovorí citujem podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky úkonu nastanú. Podmienka je rozväzovacia, ak od jej splnenia závisí, či následky, ktoré už nastali, pominú.

To znamená, že ak je právny úkon uzatvorený s väzbou na nejakú istú časovú udalosť v budúcnosti ( napríklad do štedrého dňa  v roku  2017) je takáto podmienka podmienkou rozväzovacou, čo znamená, že jej splnením ( rozumej uplynutím časového úseku ) pominú účinky právneho úkonu a pracovný pomer skoční.  Takáto podmienka zároveň spĺňa požiadavky § 71 Zákonníka práce, pretože  v pracovnej zmluve bola určitým a určiteľným spôsobom doba trvania pracovného pomeru určená.  Na druhej strane ak takýto okamih nastane v časovom období dlhšom ako 24 mesiacov bude to porušením zákonnej podmienky , ktorý Zákonník práce stanovuje pre tento typ pracovného pomeru.

Toto vymedzenie má praktický význam pri zákonných výnimkách ako som už vyššie uviedol ( napríklad pri uzatvorení pracovného pomeru na zastupovanie ) . Tu zamestnávateľ vopred nevie určiť presný termín, ale vie, že v budúcnosti určite nastane skutočnosť ( návrat z rodičovskej dovolenky ).

Máme teda za to, že vymedzenie pracovného pomeru na dobu určitú určením konkrétneho a vopred určiteľného časového úseku spĺňa podmienky Zákonníka práce o uzatváraní pracovného pomeru na dobu určitú-.

Uvedené potvrdzuje aj judikatúra NS SR citujem

Pracovný pomer na dobu určitú možno v pracovnej zmluve vymedziť nielen konkrétnym dňom, ale aj iným spôsobom (napr. skončením pracovnej úlohy alebo iných prác, návratom ženy – zamestnankyne z materskej dovolenky a pod.) nevzbudzujúcim žiadnu pochybnosť, kedy sa má pracovný pomer skončiť.

                Takto dohodnutý pracovný pomer končí právnou udalosťou alebo uplynutím dohodnutej pracovnej doby bez toho, aby zamestnávateľ uplatnil niektorý z taxatívne uvedených výpovedných dôvodov, bez akéhokoľvek ďalšieho obmedzenia (napr. prejednania s príslušným odborovým orgánom alebo počas dočasnej práceneschopnosti či tehotnosti zamestnankyne a pod.).

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 77/2001 citované podľa časopisu Zo súdnej praxe 3/2002.

 

  Príklad

Zamestnanec uzatvoril pracovný pomer na dobu jedného roka 1.apríla 2015. To znamená, že pracovný pomer sa skončí 1. apríla 2016. Dňa 30.1. 2016 zamestnávateľ dohodol predlženie pracovného pomeru

  1. do 31.3.2017
  2. do 31.5.2017.

 

  1. vzhľadom na fakt, že pracovný pomer bol dohodnutý vrátane predĺženia najviac na dva roky ide o platné dojednanie pracovného pomeru na dobu určitú
  2. v tomto prípade síce došlo len k jednému predĺženiu pracovného pomeru , ale nad rámec dvoch rokov ( dva by roky uplynuli 1. apríla 2017 ) .To v praxi znamená, že pracovný pomer sa stal pracovným pomerom na dobu neurčitú.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť