Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Podmienky povolenia reštrukturalizácie – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Podmienky povolenia reštrukturalizácie

Podmienky povolenia reštrukturalizácie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá dlžníkovi povinnosť predchádzať úpadku a v prípade hroziaceho úpadku prijať primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Týmto opatrením môže byť aj reštrukturalizácia, avšak je určená iba pre podnikateľov. Pri úpadku ZKR rozlišuje platobnú neschopnosť a predĺženie. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po splatnosti aspoň 2 peňažné záväzky  viac ako 1 veriteľovi. Predĺžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako 1 veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu majetku. V zmysle novej právnej úpravy, ak je spoločnosť v úpadku alebo jej hrozí úpadok, znamená to, že je v kríze.

Podnikateľ (= dlžník) alebo jeho veritelia môžu poveriť správcu vypracovaním posudku na účely zistenia, či sú splnené podmienky pre jeho reštrukturalizáciu, čím však nie je dotknutá zákonná povinnosť  dlžníka včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Správcu, ktorého poveria vypracovaním posudku, si volia zo zoznamu správcov vedeného MSSR. Správca má byť osobou nestrannou a pri vypracovaní posudku postupovať s odbornou starostlivosťou. Správca v posudku buď odporučí, alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka, a to na základe zistení o jeho obchodnej a  finančnej situácii.

V zmysle § 109 ods. 3 ZKR správca reštrukturalizáciu odporučí, ak:

 1. dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť,
 2. dlžník je v úpadku alebo mu hrozí úpadok,
 3. účtovné závierky dlžníka poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka,
 4. od skončenia poslednej reštrukturalizácie dlžníka/jeho právneho predchodcu uplynuli aspoň 2 roky,
 5. sa predpokladá zachovanie podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka,
 6. sa predpokladá väčší rozsah uspokojenia veriteľov ako v prípade vyhlásenia konkurzu.

Posudok, v ktorom správca odporučí reštrukturalizáciu podnikateľského subjektu môže tiež v závere obsahovať aj návrh reštrukturalizačného plánu. Odporúčajúci posudok je prílohou návrhu na povolenie reštrukturalizácie, nesmie byť však starší ako 30 dní. Ak v čase rozhodovania súdu o povolení reštrukturalizácie je posudok starší ako 60 dní, súd vypočuje správcu o pomeroch dlžníka.

Súd povolí reštrukturalizáciu, ak:

 1. posudok spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
 2. obsah posudku je jasný a zrozumiteľný,
 3. posudok je vypracovaný správcom zapísaným do zoznamu správcov, ktorý má kanceláriu v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd,
 4. posudok v čase podania návrhu nebol starší ako 30 dní,
 5. správca v posudku reštrukturalizáciu odporučil a zo záverov posudku je zrejmé, že boli splnené predpoklady pre odporučenie reštrukturalizácie.

Zákon s povolením reštrukturalizácie spája účinky, ktoré majú chrániť nielen dlžníka, ale aj veriteľov – predovšetkým  nemôže začať ani prebiehať voči dlžníkovi konkurzné konanie, zastavujú sa konania o výkon rozhodnutia, exekučné konania, prerušujú sa súdne a rozhodcovské konania o pohľadávkach, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Veritelia, ktorí prihlásia spôsobom ustanoveným zákonom svoje pohľadávky v zákonnej 30 dňovej lehote, budú po skončení reštrukturalizácie uspokojení na základe reštrukturalizačného plánu, ktorý možno nazvať aj akousi rozsiahlou zmluvou (v niektorých prípadoch má aj viac ako 100 strán).

Keďže reštrukturalizácia má byť na rozdiel od likvidačného konkurzu ozdravným procesom, reštrukturalizačný plán musí byť zostavený tak, aby dlžníkovi umožnil pokračovanie v podnikaní, a preto výsledkom reštrukturalizácie je iba čiastočné a postupné uspokojovanie veriteľov.

 

 

 

 

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť