Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave v roku 2017 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave v roku 2017

Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave v roku 2017

Predovšetkým je potrebné povedať, čo vlastne podielom na zisku rozumieme. Zdá sa to samozrejmé, ale vôbec to samozrejmé nie je . Podiel na zisku už vo svojom názve hovorí, že je to podiel na výsledku hospodárenia nejakého subjektu, čo znamená, že poberateľ podielov na zisku je osoba odlišná od osoby, ktorá zisk tvorí ( a následne vypláca ) a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý tvorí zisk , ktorého rozdelenie je medzi jednotlivých spoločníkov prípustné rozdeliť. Aj Vám v tejto súvislosti rezonujú inzeráty na založenie občianskych združení ?

Keďže konečným príjemcom podielu na zisku bude aj tak vždy osoba fyzická nech už je medzistupňov akýkoľvek počet môžeme teda dovodiť, že fyzická osoba ako taká ak dosahuje zisk z podnikania ide o súčasť jej majetku od počiatku a tento sa v podstate administratívny spôsobom rozdelí medzi jej osobný majetok a majetok súkromný. Nemôže ísť teda nikdy o podiel na zisku , pretože stále právne jej majetková podstata sa nezmenila, ale len jej štruktúra sa zmenila.

To znamená, že podiel na zisku vypláca vždy osoba s odlišnou právnou subjektivitou ako je príjemca podielu.

Najčastejšie ide o podiel na zisku vyplácaný právnickou osobou ( výnimka je len podiel tichého spoločníka ) a to takou právnickou osobou, ktorá v zmysle právnej úpravy môže vlastné zdroje rozdeliť medzi spoločníkov ( členov ) . Máme množstvo právnických osôb, ktoré to spraviť nemôžu.

Napríklad spomínané občianske združenia, organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy.

Podiel a zisku ( s výnimkou podielu tichého spoločníka na podnikaní ) je teda vždy spojený s majetkovú účasťou osoby na osobe, ktorá vypláca zisk. Výnimkou sú verejná obchodná spoločnosť a komplementár komanditnej spoločnosti, ktorí vlastne podiel na výsledku hospodárenia zdaňujú ako fyzické osoby.

V zásade teda ide o podiely na zisku spojené s podielom na obchodnej spoločnosti, respektíve družstve a preto si budeme predovšetkým musieť ozrejmiť o ktoré právnické osoby sa jedná a aké práva sú spojené s účasťou na týchto spoločnostiach.

Medzi obchodné spoločnosti patria

  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Komanditná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzením
  • Akciová spoločnosť
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie
  • Družstvo.

Vzhľadom na to, že verejná obchodná spoločnosť nezisťuje základ dane za právnickú osobu a u komoditnej spoločnosti sa na postavenie komplementára použijú primeranie ustanovenia o spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti a na postavenie komanditistu postavenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzením budeme sa zaoberať právami akcionára a spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a družstva. Právnu úprav jednoduchej spoločnosti na akcie nebudeme rozoberať, pretože začala fungovať od 1.1.2017 a prvý podiel na zisku nebude tak skoro vyplatený. Navyše v hrubých rysoch sú práva akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie podobné.

Osobitne sa budeme venovať podielom na zisku vyplácaných zamestnancom bez majetkovej účasti na spoločnosti, ktoré zďaleka neboli také výhodné ako od roku 2011 sú krajne nevýhodné, pretože aj keď boli od dane oslobodené od 1.1.2011 sú vymeriavacími základmi pre sociálne a zdravotné odvody.

Podiely na zisku do roku 2003.

Podiely na zisku osôb, ktoré sa podieľajú na základnom imaní

Od 1.1.2000 do 31.12.20013 platil zákona 366/1999 Z.z., ktorý v § 8 ods. 1 pím. a) ustanovoval, že

Príjmami z kapitálového majetku sú

  1. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, podiely na zisku akciovej spoločnosti (dividendy) a podiely na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach, podiely na zisku a obdobné plnenia z členstva v družstvách a podiely členov pozemkových spoločenstiev na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkových spoločenstiev, 54)

Okrem toho riešil aj problematiku podielov na zisku aj § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 366/2009 Z.z. citujem

  1. podiely na zisku tichého spoločníka z účasti na podnikaní, ak sa nepoužijú na doplnenie vkladu zníženého o podiely na stratách do pôvodnej výšky,

Tieto podiely vyplatené po 1.1.2004 boli súčasťou základu dane podľa § 8 ZDP a boli zdaňované sadzbou 19% . Uvedené vyplýva z § 52 ods. 24 ZDP citujem

Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7 písm. c), podľa ktorého uvedené plnenia nie sú zdaňované, sa použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie od 1. apríla 2004 daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, je príjmom zo zdroja na území Slovenskej republiky zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou ( § 43); tento príjem nie je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie, tento príjem odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nie je predmetom dane.

Je zrejmé, že zákon č. 366/2009 Z.z. zavádzal jednak zdanenie príjmov právnickej osoby vo výške 25% + zrážkovú daň na podiely zo zisku vo výške 15% , pri likvidačnom zostatku dokonca vyššiu, takže je logické, že sa spoločníci do výplat nehrnuli a hospodársky výsledok nechávali zaúčtovaný na účte 428 – nerozdelený zisk z minulých rokov a snažili sa ho vybrať inak. Zrušenie tuzemského transferového oceňovania od 1.1.2004 in nepochybne padlo dobre.

Inak štát sa pokúsil dostať tieto peniaze do zdanenia takzvaným samostatným základom dane § 51d , ktorý platil rok na zisk vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností sa zrážali zrážkovou daňou – teda len počas roka 2013. To malo síce ten efekt, že došlo k úspore na zdravotnom poistení, keďže od 1.1.2011 sa príjmy podľa § 8 považujú za príjmy zo zárobkovej činnosti, podľa § 10b ods. 1 písm, d) zákona č. 595/2003 Z.z. , ale nie na dani.

Otázka akú to malo odozvu vzhľadom na vyššie uvedené. V každom prípade okrem zavedenia dane z dividend od 1.1.2017 , čo sa dá považovať za symbolický úder daňovej reformy pravicovej vlády dostali daňovníci, ktorí vytvorili zisk do 31.12.2003 ďalšie zvýhodnenie

Príjem zo zdroja na území SR

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou

U daňovníka fyzickej osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou ,ak ide o dividendy – príjem zo zdroja na území SR sa bude aplikovať 7% zrážková daň, čo v praxi znamená zníženie sadzby z 19% na 7% a žiadne zdravotné odvody, neuplatní sa postup podľa § 52 ods. 24 ZDP

U daňovníka právnickej osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou právnickej osoby ak ide o dividendy – príjem zo zdroja na území SR sa postupuje naďalej podľa § 52 ods. 24 ZDP , inými slovami budú zahrnuté v základe dane.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou

Z fyzickej osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou sa uplatní zrážková daň vo výške 7% , respektíve podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a neuplatní sa postup podľa § 52 ods. 24 ZDP

U právnickej osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou sa uplatní postup podľa § 52 ods. 24 , čiže sa bude skúmať či ide o príjem, ktorý je predmetom dane a ak áno uplatní sa zrážková daň 19% , respektíve podľa zmluy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Dividendy za obdobie do konca roka 2003, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí

I fyzickej osoby sa zahrnú do osobitného základu dane § 51e ZDP a ako jeho súčasť sa zdania zrážkovou daňou 7% , ale pozor pokiaľ plynú od daňovníka nezmluvného štátu bude sa aplikovať zrážková daň 35%

U právnickej osoby sa bude postupovať podľa § 52 ods. 24 teda sa bude zisťovať, či ide o predmet dane a ak áno budú sa uvádzať v daňovom priznaní.

Podiely na zisku o 1.1.2004 do 31.12.2016

Podstatou daňovej reformy bolo to, že sa zrušilo zdanenie dividend a znížila sadzba dane z príjmov právnických osôb z 25% na 19% . Treba však na rovinu povedať, že rovná ako sa to marketingovo volalo nebola rovná daň, pretože fyzické osoby okrem toho platili vysoké odvody.

Podiely na zisku neboli predmetom dane ani u fyzickej a ani u právnickej osoby.

Postupne sa ukazovalo, že je potrebné zvýšiť financovanie sociálneho systému a tak sa vymyslel mačkopes a to odvody z dividend. Bol to absolútny paradox, pretože dividendy boli síce vylúčené z predmetu dane a teda nefigurovali v podstate v žiadnych oficiálnych dokumentoch , ale platili sa z nich odvody.

Povinnosť platiť z dividend odvody sa začala uplatňovať od roku 2011.

Postupne sa menila výška vymeriavacieho základu i sadzby odvodov z dividend.

Pôvodne sa platilo z vymeriavacieho základu, ktorý presiahol minimálny vymeriavací základ ( 50% z priemernej mzdy ) v sadzbe 10% z vymeriavacieho základu. Platilo sa to prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia . Tento právny stav trval v rokoch 2011 a 2012.

Od roku 2013 sa platiteľom poistného stala spoločnosť , ktorá dividendy vyplávala a to sadzbou 14ˇ% z vymeriavacieho základu. Istým zvýhodnením bolo , že maximálny vymeriavací základ, ktorý bol pre podiely z dividend stanovený na 120 násobok priemernej mzdy sa zjednotil s maximálnym vymeriavacím základom na zdravotné poistenie vo výške 60 násobku priemernej mzdy.

Výhodou bolo, že pokiaľ sa vylácali dividendy za viac rokov tak sa vždy skúmal iba maximálny vymeriavací základ v danom roku, čo v praxi znamenalo, že týmto spôsobom sa mohol platiteľ vyhnúť elegantne plateniu dane z dividend, ak by ich i vyplácal v každom roku samostatne. Navyše do maximálneho vymeriavacieho základu da zahŕňali i iné príjmy platiteľa – napríklad príjem zo závislej činnosti.

Podiely na zisku od 1.1.2017

Od 1.1.2017 nastali zásadné zmeny v zdaňovaní podielov na zisku a to zákonon 341/2016 Z.z.

Zmeny nastali v tom, že podiely na zisku sa stali predmetom dane a to tak, že sa do § 3 zákona č. 595/2003 Z.z. sa zmenil rozsah príjimov , ktoré sú predmetom dane

“e) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,

f) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,

g) podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou; za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.”.

Tieto príjmy sa neznižujú o výdavky.

Tieto príjmy sa zdaňujú zrážkou v prípade ak plynú zo zdrojov na území SR fyzickej osobe. Z uvedeného dôvodu bolo do § 43 ods. 3 pridané písmeno r) , ktorý v súvislosti so zmenami v sadzbe dane zabezpečuje to, že pri výplate podielov na zisku počnúc rokom 2017 platiteľ zrazí zrážkovú daň vo výške 7% .

V prípade ak je takýto príjem vyplácaný fyzickej osobe rezidentovi SR , a od daňovníka nezmluvného štátu bude tento príjem tvoriť osobitná základ dane § 51e zákona č. 595/2003 Z.z.

V prípade právnickej osoby sú takéto príjmy predmetom dane len za predpokladu, ak plynú právnickej osobe rezidentovi SR od daňovníka nezmluvného štátu § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z.z., alebo ú rezidentom vyplácané do nezmluvného štátu. V takomto prípade sú súčasťou osobitného základu dane a zrazia zrážkovou daňou 35% .

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že do oslobodených príjmov v § 9 ods. 1 písm. n) , ktorým sa oslobodzujú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. g) ( podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a likvidačnom zostatku vrátane obdobnej právnickej osoby v zahraničí ) , ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, pričom ak takto vymedzený príjem presiahne 500 eur.

V prípade ak príjmy presiahnu túto hranicu, zdania sa len príjmy nad túto sumu a len tieto príjmy na sumu 500 Eur budú súčasťou samostatného základu dane.

Podiely na zisku osôb bez majetkovej účasti na spoločnosti.

Do 31.12.2016 boli tieto prímy považované zo príjmy zo závislej činnosti, ktoré však boli od dane oslobodené i keď boli súčasťou vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie. Od 1.1.2017 sa toto oslobodenie zo zákona vypúšťa a tieto príjmy budú považované za príjmy zo závislej činnosti, ktoré sa budú zrážať preddavkovým spôsobom.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť