Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave II. časť – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave II. časť

Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave II. časť

Dividendy z hľadiska povinných odvodov

Podiely na zisku sú významným zdrojom príjmov istej kategórie fyzických osôb a preto  je otázka odvodového zaťaženie významnou otázkou s konkrétnymi finančnými dopadmi.

Fyzické osoby platia vo všeobecnosti odvody na zdravotné a sociálne poistenie a preto je otázka platenia odvodov z dividend otázkou, ktorú treba riešiť z hľadiska toho, či podiely na zisku ( dividendy )  tvoria vymeriavací základ na odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Sociálne poistenie zákon č. 461/2003 Z.z.

Pre  určenie toho, čo tvorí vymeriavací základ poistného na sociálne poistenie je potrebné vziať do úvahy dva zákonné pojmy

  1. Pojem zárobková činnosť 3 zákona č. 461/2003 Z.z.
  2. Inštitút vymeriavacieho základu § 138 zákona č. 461/2003 Z.z.
Pojem zárobková činnosť bol zavedený do právnej úpravy od 1.1.2011 a nahradil dovtedajšie vymedzenie príjmov, ktoré boli vymeriavacím základom na základe ich vymenovania. Samozrejme, že to nebolo samoúčelné, ale došlo de facto k rozšíreniu okruhu príjmov, ktoré tvorili vymeriavací základ odvodov na sociálne poistenie do 31.12.2010. Jednak tým, že pojem zárobková činnosť bol naviazaný na konkrétne paragrafy zákona o dani z príjmov už nebolo možné vyhnúť sa plateniu odvodov z nepeňažných príjmov ( napríklad automobil poskytnutý zamestnancovi ) , ale napríklad sem už teraz patria aj také nároky peňažného charakteru ako
  • Odstupné
  • odchodné
  • cestovné náhrady
  • náhrada za pracovnú pohotovosť
  • náhrada za služobnú pohotovosť,
Pojem vymeriavací základ uvedený v § 138 sa už odvoláva na pojem  prijem zo zárobkovej  j činnosti.

Je potrebné teda povedať, čo sa v zmysle  § 3 zákona č. 461/2003 Z.z. rozumie pod príjmom zo zárobkovej činnosti.

  1. a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, 5) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
  2. b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.
Inými slovami ide o príjem zdaňovaný podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. ( príjmy zo závislej činnosti ) a príjem zdaňovaný podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pod pojem zárobkovej činnosti v žiadnom prípade podiely na zisku nepatria.

Je teda možné konštatovať, že podiely na zisku nie sú zaťažené odvodmi na sociálne poistenie.

Zdravotné poistenie

Dividendy z hľadiska povinných zdravotných odvodov

Od 1.1.2011 bol redefinovaný pojem vymeriavací základ uvedený dovtedy v § 13 zákona č. 580/2004 Z.z.  ako taxatívny výpočet príjmov, ktoré tvoria vymeriavací základ. Bol zavedený pojem zárobková činnosť a príjmy zo zárobkovej činnosti v § 10b zákona č. 580/2004 Z.z.  Od 1.1.2011 je príjem zo zárobkovej činnosti uvedený v § 10b zákona č. 580/0004 Z.z. naviazaný na daňové zatriedenie príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a nie taxatívnym vymedzením druhu príjmu v zákone.

To malo za následok podstatné rozšírenie druhov príjmov, ktoré podliehajú povinným zdravotným odvodom. Napríklad pred novelou zákona nevstupovali do vymeriavacieho základu nasledovné druhy príjmov  z( § 13 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení do 31.12.2010 )

a) odstupné a odchodné,

b) náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,

c) príspevok zo sociálneho fondu,

d) príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,

e) odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,

f) odmena vyplácaná pri pracovnom výročí a životnom výročí,

g) odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,

h) plnenie poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

i) odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru 45) po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,

j) preplatok z ročného zúčtovania poistného,

k) náhrada za sťažené životné podmienky

Okrem toho pod pojem zárobkovú činnosť spadajú všetky druhy tak ako sú zatriedené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s určitými výnimkami , teda vymeriavací základ odvodov na zdravotné poistenie je podstatne širší ako vymeriavací základ odvodov na sociálne poistenie.  Je to pekný príklad ako sa zvyšuje daňovo-odvodové zaťaženie kontinuálne aj bez toho, aby sa menili sadzby

a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 18) okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, 8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, 8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, 19a)

b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, 21)

c) dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitného predpisu, 22)

d) dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu, 23)

e) podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu24) okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu24a) (ďalej len "dividendy").

Ako je vidieť v praxi podiely na zisku ( dividendy ) sú zahrnuté do pojmu príjmy zo zárobkovej činnosti a ako také vstupujú do vymeriavacieho základu odvodov na zdravotné poistenie.

To samozrejme evokuje nutnosť odpovede na ďalšie otázky ako sú platiteľ, preddavok na poistné  a maximálny a minimálny vymeriavací základ.

Platiteľ.

Právny stav od 1.1.2013

Platiteľom dividend je v zmysle § 11 ods. 1 písm e)  zákona č. 580/2004 Z.z. v spojení s § 11 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z.z. na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy. Platiteľ dividend je do zákona 580/2004 Z.z. zavedený s účinnosťou od 1.1.2013.

Táto osoba je povinná pri výplate dividend vykonať preddavok a tento odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni Preddavok je povinná odviesť do ôsmeho

Tento obsah je prístupný po prihlásení

Prihláste sa prosím

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Dividendy z hľadiska povinných odvodov Podiely na zisku sú významným zdrojom príjmov istej kategórie fyzických osôb …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť