Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave I časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave I časť.

Podiely na zisku v Slovenskej právnej úprave I časť.

 

Dividenda je z hľadiska práva právo na podiel zo zisku. Zmysel  hovoriť o dividendách má v prípade kapitálových obchodných spoločností, kde jedným z práva osoby , ktorá drží obchodný podiel , respektíve akcie spoločnosti je právo na podiel zo zisku. Okrem toho má takáto osoba aj ďalšie majetkové právo – právo podieľať sa na likvidačnom zostatku  v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že právnická osoba ( obchodná spoločnosť ) má právnu subjektivitu odlišnú od spoločníkov a preto podiel na zisku je jediným spôsobom ako sa dostať k výsledku podnikania spoločnosti .

S tým súvisí napríklad aj zákaz vrátenia vkladu počas trvania spoločnosti, ale to je už iná téma.

 Podiel na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným vyplýva z § 123 OBHZ  a vzhľadom na právnu úpravu komanditnej  spoločnosti  sa vzťahuje i na komanditistov komanditnej spoločnosti.

Podiel na zisku by mal zodpovedať podielu splatených vkladov spoločníkov. Spoločenská zmluva môže zakotviť i iný spôsob rozdelenia zisku.

akciovej spoločnosti je podiel na zisku spojený s držbou cenného papiera akcie § 155 OBCHZ. Spoločnosť môže vydať viacero druhov akcií vrátane akcií prioritných – teda s prednostným právom na dividendy § 159 OBCHZ. Hodnota týchto akcií nesmie prekročiť polovicu základného imania.

Preddavky na podiel na zisku ani úročenie vkladu nie je povolené ani pre akciovú spoločnosť § 179 ods. 5 OBCHZ – rovnako nie je možné ani  vyplácať preddavky na dividendu. Rovnaký zákaz vyplýva pre spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným z § 123 ods. 2 OBCHZ.

Pri jednoduchej spoločnosti na akcie je právo na podiel na zisku možno upraviť v podstate ľubovoľne na základe stanov spoločnosti § 220i OBCHZ.

Pri družstve je rozdelenie zisku upravené v § 236 OBCHZ.

Z hľadiska platného právneho stavu má zmysel hovoriť o dividendách pri nasledovnom type obchodných spoločností

  1. Komanditná spoločnosť ( pokiaľ sa to týka komanditistov ) § 93-104 OBCHZ
  2. Spoločnosť s ručením obmedzeným § 105-153 OBCHZ
  3. Akciová spoločnosť § 154-220g OBCHZ
  4. Jednoduchá spoločnosť na akcie § 220h-220zl OBCHZ
  5. Družstvo 221 -260 OBCHZ

Je potrebné poznamenať, že existujú aj iné druhy právnických osôb ako obchodné spoločnosti a družstvo, ale s týmito väčšinou nie je spojené právo na podiel na zisku  ( možno s výnimkou štátneho podniku ) .

Dividendy z hľadiska daňového

Po reforme daní z roku 2004 / zákon č. 595/2003 Z.z. / sa podiely na zisku, ktoré sú vyplácané osobám s majetkovou účasťou na spoločnosti a to aj keď sú zamestnanci spoločnosti nie sú predmetom dane. Osobám, ktoré nemajú majetkovú účasť na spoločnosti teda takéto plnenie bude posudzované ako predmet dane s tým, že podiel na zisku vyplácaný osobám – zamestnancom je síce predmetom dane, ale je od dane oslobodený v zmysle § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Z hľadiska rozdelenia zisku je dôležitý zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.  , ktorý v § 9 ustanovuje, že právnické osoby ( obchodné spoločnosti ) účtujú v sústave podvojného účtovníctva ) .

Rozdelenie zisku / úhrada straty pri právnickej pspbe  sa účtuje v súlade s § 7 ods. 3,4 PU PU

(3) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účte 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701-Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431-Výsledok hospodárenia vo schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701-Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(4) Stav účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje

  1. a) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41-Základné imanie a kapitálové fondy, 42-Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a v prospech účtu 364-Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku, alebo v prospech ďalších účtov v súlade s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov,
  2. b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41-Základné imanie a kapitálové fondy, 42-Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a na ťarchu účtu 354-Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty alebo na ťarchu ďalších účtov na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, možno túto stratu alebo jej časť účtovať na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov,

Účtovné znázornenie

Účtovný zisk rozdelenie

ID Na účet nerozdelený zisk minulých rokov 1000 431|428
ID Na tvorbu štatutárnych fondov 1000 431|423
ID Na rozdelenie spoločníkom 1000 431|364
ID Prídel do rezervného fondu 1000 431|421

 

Účtovná strata vysporiadanie

ID Na účet neuhradená strata  minulých rokov 1000 429|431
ID Vyporiadanie s rezervným fondom 1000 421|431
ID Vyporiadanie ako pohľadávka voči spoločnikom 1000 354|431

 

 

ID Vyporiadanie so štatutárnymi fondmi 1000 423|431

Pokračovanie v ďaľšej časti.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť