Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie začínajúcimi podnikateľmi – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie začínajúcimi podnikateľmi

Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie začínajúcimi podnikateľmi

Nie je to tak dávno, že médiami prebehla správa, že SR vyplatí 1,4 milióna Eur za jednu ( slovom jednu ) konferenciu s startupoch. To je také typicky slovenské.Preto som sa rozhodol , že podporím začínajúcich podnikateľov celkom zadarmo a to článkom ako je to s platením odvodov začínajúcimi podnikateľmi. Minimálne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne predstavujú aktuálne ( október 2015 ) sumu 57,68 Eur ZP a 136,57 Eur . To je spolu 194,25 Eur a ročne 2331 Eur. To už je zaujímavá suma.

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z, a zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení poznajú situácie, kedy sa plateniu tejto sumy môže podnikateľ vyhnúť. Kľúčom k odpovedi na otázku, kedy neplatiť odvody na zdravotné poistenie a zdravotné poistenie je poznať podmienky za ktorých vzniká povinné sociálne poistenie SZČO a za akých podmienok sa neuplatní minimálny vymeriavací základ pre SZČO.

Poďme teda na to,

Povinné sociálne poistenie SZČO vzniká za predpokladu uvedeného v § 21 zákona o sociálnom poistení 461/2003 Z.z.

Konkrétne § 21 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. hovorí o situácii platiteľa poistného , ktorý nemá odklad daňového priznania citujem

 

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak.

Inými slovami jeho príjem z podnikania ( zárobkovej činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. ) presiahol 12x 412,00 eur , čiže sumu 4944 Eur . Ide o príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z.. Upozorňujem, že ide o príjem a nie zisk!

Príklad

 SZČO začala podnikať a počas prvého roka podnikania – rok 2014 dosiahla príjem 4800 Eur a základ dane 250 Eur . Povinné sociálne poistenie jej od 1.7.2015 nevznikne, pretože jej príjem nedosiahol výšku 12 násobku všeobecného vymeriavacieho základu – teda sumu 4944 Eur.

Ustanovenie § 21 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. rieši situáciu , kedy platiteľ poistného má podaný odklad podania daňového priznania. V podstate ide o analogickú situáciu, len jediný rozdiel spočíva v tom, že povinné sociálne poistenie vzniká od 1.10. kalenárneho roka.

(2) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, 43) vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, a zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.

 Príklad

 

SZČO začala podnikať a počas prvého roka podnikania – rok 2014 dosiahla príjem5200 Eur a základ dane 250 Eur . Mala podaný odklad daňového priznania do 30.6.2015 Povinné sociálne poistenie jej od 1.7.2015 nevznikne, ale až od 1.10.2015, pretože jej príjem presiahol výšku 12 násobku všeobecného vymeriavacieho základu – teda sumu 4944 Eur.

 Zdravotné poistenie

Zákon č. 580/2004 Z.z,, ktorý platí od 1.1.2005 ustanovuje, že poistné sa platí formou preddavkou a u vybraných kategórii poistencov sa v zmysle § 19 zákona č. 580/2004 Z.z. vykoná ročné zúčtovanie, ktorým sa vyrovná prípadný nedoplatok/ preplatok, ktorý vychádza z podaného daňového priznania. Viac o ročnom zúčtovaní si môžete prečítať

Zoznam článkov

Ročné zúčtovanie zdravotné poistenia v roku 2015

Osobný rozsah – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2015

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia lehoty, príslušnosť.

Spôsob určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného

To znamená, že kľúčovou otázkou pre podnikateľa je kedy neplatí preddavky na zdravotné poistenie

Zákon 580/2004 Z.z. v aktuálnom znení pozná len dva prípady kedy osoba neplatí preddavky na zdravotné poistenie

 

  • 16 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. Ak samostatne zárobkovo činná osoba nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom v odseku 2 písm. b) alebo jej základ dane v období uvedenom v odseku 2 písm. b) nie je známy, výšku preddavkov v uvedenom období si určí táto osoba sama.

 

  • 16 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z.z. Platiteľ podľa § 11 ods. 1 písm. b) nie je povinný odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá.

 

Vzhľadom na to, v prvom roku podnikania nebol podnikateľov vymeriavací základ známy môže si určiť výšku preddavkov sám ( teda i nulové ) . Z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, môže vyjsť o to väčší nedoplatok, čiže je to relatívna výhoda. Uvedené sa zmení vykonaním ročného zúčtovania v nasledovnom roku. V roku nasledujúcom po vykonaní ročného zúčtovania je však jeho vymeriavací základ známy ,a tu môžu nastať dve situácie

Ad 1

 

Ide o platiteľa poistného v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. ( SZČO ) , ktorý nie zároveň zamestnancom, ani poistencom štátu v zmysle § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Tento platiteľ má stanovené preddavky na poistné v rozsahu najmenej minimálnych preddavkov na poistné

Uvedené vyplýva z § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. citujem

Preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,

  1. b) samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra, a koeficientu 1,486,

 

V spojení s § 16 ods. 8 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. citujem

 Výška preddavku na poistné

  1. b) samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 a 11 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy,

Príklad

 

SZČO začala podnikať a počas prvého roka podnikania – rok 2014 dosiahla príjem5200 Eur a základ dane 250 Eur . Nie je zamestnancom ani poistencom štátu.

 

Výpočet preddavku
5200/1,486=3499,32 Eur – vymeriavací základ po redukcii

 

3499,32*14% = 489,90 Eur – výška poistného

 

489,90/12=40,82 Eur

 

Uvedený preddavok je nižší ako minimálny preddavok a preto bude preddavok na poistné určený v rozsahu zákonného minimla 57,68 Eur a od 1.1.2016

 

Ad 2

 

Ide platiteľa poistného uvedeného v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. ( SZČO) , ktorý je zaroveň zamestnancom alebo poistencom štátu – typicky študent, matka rodičovskon príspevku, dôchodca.

 

Tento SZČO je povinný platič preddavky na poistné. nie však vo výške zákonného minima, ale iba vo výške vyplývajúcej z dosiahnutého príjmu, pretože v zmysle § 16 ods. 8 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. citujeme

 

  1. samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7, je najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy,

 

Je to danné tým, že takéto SZČO nemá určený určený minimálny preddavok na poistné na zdravotné poisteniue, ale len maximálny preddavok na poistné .Ide o takzvaný súbeh kategórií.

 

Príklad

SZČO začala podnikať a počas prvého roka podnikania – rok 2014 dosiahla príjem5200 Eur a základ dane 250 Eur . Je zároveň študentom a teda i poistencom štátu

 

Výpočet preddavku

 

5200/1,486=3499,32 Eur – vymeriavací základ po redukcii

 

3499,32*14% = 489,90 Eur – výška poistného

 

489,90/12=40,82 Eur

 

Uvedený preddavok je nižší ako minimálny preddavok a keďže ide o osobu v súbehu kategórií platí preddavok na poistné v skutočnej výške a nie vo výške zákonného minima.

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť