Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Paušálne výdavky v roku 2017 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Paušálne výdavky v roku 2017

Paušálne výdavky v roku 2017

 

Novela zákona o dani z príjmov a paušálne výdavky

Zákonom č. 341/2016 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017 priniesol okrem iného i zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov paušálom. V zmysle § 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. citujem základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky ( § 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti 1) zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak,

Práve inak ustanovuje zákon č. 595/2003 Z.z. v ustanovení § 6 ods. 10 keď umožňuje uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 ,2 a 4 daňové výdavky vo forme paušálnych daňových výdavkov teda bez preukázania skutočných daňových výdavkov za nasledovných podmienok

nie nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,

dosahuje príjmy

  • Príjmy z podnikania § 6 ods. 1 ZDP
  • Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti § 6 ods. 2 DP
  • Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu § 6 ods. 4 ZDP

Od 1.1.2017 bola možnosť paušálnych výdavkov boli zvýšené zo 40% na 60%

Obmedzenie na maximálnej výšky paušálnych výdavkov 5040 Eur respektíve 420 Eur / mesačne bolo nahradené maximálnou sumu 60% najviac do výšky 20 000 eur.

Bolo zrušené pomerné uplatňovanie paušálnych výdavkov za iba mesiace podnikania , respektíve vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Príklad č. 1 do 31.12.2016

Ján podniká od septembra 2015. Do konca roka dosiahol príjmy 5000 Eur. V prípade ak by sa rozhodol pre uplatnenie paušálnych výdavkov mohol by si uplatniť len paušálne výdavky vo výške 4×420 Eur , čiže 1680 Eur ( za mesiac 09,10,11,12 ).

Príklad č. 2 z roku 2017

Ján podniká od septembra 2017. Do konca roka dosiahol príjmy 5000 Eur Ján si bude môcť uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% zo sumy 5000 Eur , celkom teda 3000 Eur bez ohľadu na počet mesiacov podnikania.

V paušálnych výdavkoch sú zahrnuté všetky druhy daňových výdavkov, ktoré si daňovník inak štandardne uplatňuje ako sú napríklad cestovné náhrady, PHM, odpisy. Odpisovanie hmotného majetku nemôže počas uplatňovania paušálnych výdavkov prerušiť. V takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť

Jedinými výdavkami, ktoré je možné uplatniť popri paušálnych výdavkoch sú zaplatené poistné a príspevky, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázane zaplatenej výške.

Týmito poistným a príspevkami sa rozumejú

  • poistné na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z.
  • poistné na Sociálne poistenie v zmysle zákona č. 461/ 2003 Z.z.

Je to i z toho dôvodu, že vymeriavacím základom pre platenie poistného a príspevkov sú práve príjmy uvedené v § 6 ods. 1 a 2 ZDP , pričom príjmy uvedené v § 6 ods. 3 a § 6 ods. 4 zákona
č. 595/2003 Z.z. . nevstupujú do vymeriavacích základov na poistné na verejné zdravotné poistenie a vymeriavacích základov do príjmov na Sociálne poistenie.

Zároveň si daňovník uplatňujúci si výdavky vo forme paušálnych výdavkov môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v zmysle § 11 ZDP

A to na daňovníka 3 830,02 Eur ( predpokladáme príjmy nižšie ako 100 násobok životného minima )

Na manžela / manželku

Príklad 3

Martin dosiahol príjmy z podnikania vo výške 15000 Eur § 6 ods. 1 písm. a) ZDP . Martin sa rozhodol pre uplatnenie paušálnych výdavkov.

Martin určí ZD nasledovne

Zdaniteľné príjmy 15000 Eur

Paušálne výdavky 60% * 15000 =9000 Eur

NČZD 3830,02 Eur

Poistné na zdravotné poistenie 720 Eur

Poistné na Sociálne poistenie 1200 Eur

Základ dane 15000-( 9000+720+1200+3820,02 ) =15000-(9000+5750,02 )= 15000-14750,02=249,98 Eur. Daň bude predstavovať sumu 47,4962, čiže po zaokrúhlení bude daň predstavovať sumu 47,49 Eur

Kombinácia paušálnych a skutočných výdavkov

Zákon o dani z príjmov nevylučuje kombináciu paušálnych výdavkov a výdavkov preukázateľných. Jediné obmedzenie spočíva v tom, že na jednotlivý druh príjmu sa môžu uplatniť daňové výdavky iba jedným spôsobom

Príklad 4

Martin dosiahol príjmy z podnikania vo výške 15000 Eur § 6 ods. 1 písm. a) ZDP . Martin sa rozhodol pre uplatnenie paušálnych výdavkov. Pán Martin dosiahol ako znalec príjmy podľa § 6 ods. 2 ZDP vo výške 15000 Eur.

Pán Martin sa rozhodol uplatniť z príjmov podľa § 6 ods. 1 paušálne výdavky do výšky 60% a z príjmu zo znaleckej činnosti sa rozhodol uplatniť skutočné výdavky. Keďže znaleckú činnosť začal vykonávať v priebehu roka 2017 nevznikli mu z tohto titulu povinnosť platiť zvýšené odvody na Sociálne a zdravotné poistenie

Výpočet

Martin určí ZD nasledovne

Zdaniteľné príjmy 15000 Eur § 6 ods. 1 ZDP

Paušálne výdavky 60% * 15000 =9000 Eur

NČZD 3830,02 Eur

Poistné na zdravotné poistenie 720 Eur

Poistné na Sociálne poistenie 1200 Eur

Základ dane 15000-( 9000+720+1200+3820,02 ) =15000-(9000+5750,02 )= 15000-14750,02=249,98 Eur. Daň bude predstavovať sumu 47,4962, čiže po zaokrúhlení bude daň predstavovať sumu 47,49 Eur

Príjmy zo znaleckej činnosti vo výške 15000 Eur uplatní nasledovne

Získanie oprávnenia na výkon činnosti znalca 2000 Eur + poplatok za skúšku 500 Eur.

Software 1000 Eur

Členské v komore 500 Eur

Ostatné výdavky 800 Eur ( rôzne )

ČZD 15000- ( 2000+500+1000+500 +800 ) = 15000-4800= 10200 Eur

Daň 1938 Eur

Celková daňová povinnosť bude 1938+47,49= 1985,49 Eur.

Zmena uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov na paušálne výdavky a naopak.

V prvom rade je potrebné upozorniť, že spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov na výdavky skutočné je rozhodnutím, ktoré sa nedá dodatočne zmeniť podaním dodatočného daňového priznania. Vyplýva to znenia § 6 ods. 14 ZDP, ktorý hovorí citujem (14) Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na výdavky uplatňované spôsobom podľa odseku 10. Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil výdavky spôsobom podľa odseku 10, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na preukázateľné daňové výdavky.

V tejto súvislosti je tiež potrebné upozorniť, na fakt, že daňové výdavky sú nahrádzané paušálom môže mať pri zmene spôsobu uplatnenia výdavkov zaujímavé dopady, pretože určité hospodárske operácie zvyšuju a znižujú základ dane u fyzickej osoby bez ohľadu na skutočné finančné toky.

Týka sa to najmä rezerv, ktoré sa môžu tvoriť i daňovníkom účtujúcim v sústatave jednoduchého účtovníctva a opravnej položky k nadobudnutému majetku, ktorá je vzhľadom na to, že ide už iba o dotvorenie ( naposledy sa novo tvorila v roku 2003 ) už iba v teoretickej rovine. Rok 2018 je v podstate posledným zdaňovacím obdobím kedy by mohla byť ešte rozpúšťaná-

Zákon o dani z príjmov preto veľmi podrobne upravuje postup daňovníka fyzickej osoby pri zmene uplatňovania daňových výdavkov.

Ide konkrétne o usmernenie MF SR č. MF/11092/2009-72 , ktoré bolo vydané na základe § 51a zákona č. 595/2003 Z.z. a už zrušeného § 108 zákona č. 511/1992 S.b. na postup pri prechode z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) na daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 60/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov na evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov

Podľa tohto usmernenia daňovník postupuje nasledovne

Daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), ktorý sa rozhodne bezprostredne po zdaňovacom období, v ktorom viedol

1. evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov (ďalej len “daňová evidencia”), neupravuje základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a výšku pohľadávok v zdaňovacom období, v ktorom začne viesť daňovú evidenciu. Pri prechode z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov na daňovú evidenciu, sa konečný zostatok

1a. zásob zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol evidenciu zásob podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, uvedie ako začiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov,

1b. pohľadávok zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, prevedie ako začiatočný stav pohľadávok v daňovej evidencii v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období;

2. daňovú evidenciu, viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, neupravuje základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, výšku záväzkov a výšku pohľadávok v zdaňovacom období, v ktorom začne viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Pri prechode z daňovej evidencie na evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, sa konečný zostatok

2a. zásob zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol daňovú evidenciu zásob podľa § 6 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov, uvedie ako začiatočný stav zásob v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období v evidencii podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov,

2b. pohľadávok zistený k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 písm. c) zákona o dani z príjmov, prevedie ako začiatočný stav pohľadávok v evidencii podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období.

3. Toto usmernenie sa použije po prvýkrát za celé zdaňovacie obdobie roka 2009.

Dotácia podpora a príspevok

Tu narážame na prvé základné úskalie paušálnych výdavkov a to síce to, že posytnutie dotácie je upravené osobitne len pre daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a to v § 17 od.3 písm. h) nasledovne

dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,

2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,

U daňovníka ohlasujúceho paušálne výdavky takáto výslovná právna úprava absentuje a preto dotáciou zahrnie jednorázovo do základu dane a z tohto základu dane uplatní paušálne výdavky maximálne však zo sumu 20.000 Eur. Je teda zrejmé, že v jeho prípade nepôjde pri prijatí dotácie k daňovo neutrálnemu výsledku, čo ešte zvýrazňuje horný limit uplatnenia paušálnych výdavkov. Navyše tým pádom dotácia zvýši i vymeriavacie základy na odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Príklad č. 4

Martin dosiahol príjmy z podnikania vo výške 15000 Eur § 6 ods. 1 písm. a) ZDP . Martin sa rozhodol pre uplatnenie paušálnych výdavkov. Okrem toho získal dotáciu na vytvorenie miesta pre ZŤP vo výške 5000 Eur

Martin určí ZD nasledovne

Zdaniteľné príjmy 20000 Eur ( 5000+ 15000 )

Paušálne výdavky 60% * 20000 =12000 Eur

NČZD 3830,02 Eur

Poistné na zdravotné poistenie 720 Eur

Poistné na Sociálne poistenie 1200 Eur

Základ dane 20000-( 12000+720+1200+3820,02 ) =20000-(12000+5750,02 )= 20000-17750,02=2249,98 Eur. Daň bude predstavovať sumu 47,4962, čiže po zaokrúhlení bude daň predstavovať sumu 427,49 Eur

Pokiaľ teda žiada fyzická osoba o dotáciu a predpokladá, že ju dostane neoplatí sa jej uplatňovať paušálne výdavky.

Postúpenie pohľadávky

Pri postúpení pohľadávky je potrebné upozorniť na ustanovenie § 17 ods. 12 ZDP citume

(12) Základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, sa

a) zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota,

b) zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

c) zníži pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením pri splnení podmienok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

d) zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady.

Pri uplatnení paušálnych výdavkom pri postúpení pohľadávky nastávajú je potrebné zohľadniť fakt, že pri postúpení pohľadávky vlastnej zvýši základ dane o menovitú hodnotu pohľadávky a teda i základ dane z ktorého sa vypočítavajú paušálne výdavky čo môže mať ten následok, že takto zvýšený základ dane presiahne 20.000 Eur a teda na tento príjem už nebude možné uplatniť akýkoľvek paušálny výdavok, čo nemusí byť problém ak bola pohľadávka postúpená neskôr ako vznikla a v čase vzniku uplatňoval daňovník preukázateľné daňové výdavky, ale v opačnom prípade by si nemohol na takúto pohľadávku uplatniť žiadny výdavok – pretože zvýšený základ dane presiahol maximálny limit. Pri prijatí platby v nasledovnom zdaňovacom období táto platba bude vylúčená zo základu dane v zmysle § 17 ods. 3c) ZDP, keďže ide o sumu , ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa tohto zákona.

Postúpenie pohľadávky cudzej

Znova tu narážame na uplatnenie paušálnych výdavkov takže zníženie základu dane o obstarávaciu cenu pohľadávky nebude možné, pretože by šlo o duplicitu paušálu a hotových výdavkov.

Rovnako i pri postúpení pohľadávky , ktorá by spĺňala podmienky § 19 od. 2 písm. h) teda pohľadávky , ktoré je možné vyradiť z účtovníctva bez zvýšenia základu dane lebo sú nevymožiteľné ani toto ustanovenie nie je možné aplikovať pri uplatnení paušálnych výdavkov a nie je možné znížiť základ dane o tieto pohľadávky.

Skončenie podnikania

Daňovník , ktorý končí podnikanie je povinný upraviť základ dane nasledovne

c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h).

To znamená, že cena nespotrebovaných zásob a pohľadávok ( s výnimkou tých čo sú uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) teda nevymožiteľných pohľadávok ) zvyšuje základ dane a tým pádom aj celkový limit na uplatnenie paušálnych výdavkov, ktoré sú limitované 60% a maximom  20.000 Eur. Na druhej strane daľší predaj zásob prípadne inkaso pohľadávok už nebude predmetom dane práve z dôvodu toho, že už boli raz zdanené § 17 ods. 3 písm. h) ZDP.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť