Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Paušálne výdavky v novele zákona o dani z príjmov – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Paušálne výdavky v novele zákona o dani z príjmov

Paušálne výdavky v novele zákona o dani z príjmov

Návrh zákona o dani z príjmov , ktorrý je v súčasnosti v prvom čítaní ako jednu z mála pozitívnych zmien zavádza zvýšenie paušálnych výdavkov pre podnikateľské subjekty.

Súčasný stav

V súčasnosti uplatnenie paušálnych  výdavkov podlieha nasledovným obmedzeniam

Daňovník nesmie byť v postavení platiteľa DPH celé zdaňovacie obdobie

Paušálne výdavky je možné uplatniť len na príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z.z., čo znamená, že paušálne výdavky si nemôže uplatniť na príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č 595/2003 Z.z..

Maximálna suma paušálnych výdavkov je 5040 Eur / ročne, v prípade začatia činnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa paušálne výdavky krátia v pomerom 420 Eur / mesačne. Paušálny výdavok v sume 420 Eur / mesačne je možné začať  uplatňovať už v mesiaci začatia podnikania, respektíve vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, respektíve poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. . Rovnaký mechanizmus sa uplatní v prípade skončenia podnikania / vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, respektíve poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Inými slovami suma 420 Eur / mesačne sa uplatní len za obdobie podnikania vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, respektíve poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu .

V paušálnych výdavkoch sú zahrnuté všetky daňové výdavky , ktoré je daňový subjekt inak oprávnený uplatniť  štandardnom režime  s výnimkou poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach

Príklad 1

Martin dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 14500 Eur. Martin  platí povinné zdravotné poistenie vo výške 60,06 Eur a povinné sociálne poistenie v sume  142,20 Eur. Výpočet zdaniteľných príjmov bude nasledovný. 40% maximálne 5040 Eur. Martin je slobodný a bezdetný.

Výpočet základu dane bude nasledovný

14500 Eur hrubé príjmy – 0,4*( 14500 Eur )´´= 5800 Eur

Maximálne paušálne výdavky sú 5040 Eur , takže si uplatní len 5040 Eur

Základ dane 14500-5040=9460 Eur

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie 142,20 +60,60 Eur =202,80*12=2433,60 Eur

9460-2433,60 Eur=7026,40 Eur

Nezdaniteľná časť základu dane 3 803,33 €.  

7026,40 Eur -3803,33 Eur =3223,07 Eur *19%= 612,3833

Daňová povinnosť je v tomto prípade 612,38 Eur

Istý spor vzniká o to, či toto poistné a príspevky zahŕňajú len poistné na zdravotné a sociálne poistenie, alebo ide o aj o povinné poistné, ktoré súvisí s vykonávaním činnosti  ( napríklad povinné zmluvné poistenie podnikateľov, ktoré je podmienkou na vykonávanie činnosti ) . Domnievam sa , že zo žiadneho znenia zákonného ustanovenia nevyplýva, že by povinné poistenie, ktoré je podmienkou výkonu profesie nemalo byť zahrnuté do tejto definície.

 

Príklad 2

Martin dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 14500 Eur. Martin  platí povinné zdravotné poistenie vo výške 60,06 Eur a povinné sociálne poistenie v sume  142,20 Eur. Výpočet zdaniteľných príjmov bude nasledovný. 40% maximálne 5040 Eur. Martin je slobodný a bezdetný. Podniká od 1.7.2016.

Výpočet základu dane bude nasledovný

14500 Eur hrubé príjmy – 0,4*( 14500 Eur ´= 5800 Eur

Maximálne paušálne výdavky ½ roka  sú 2520 Eur , takže si uplatní len 2520 Eur

Základ dane 14500-(420*6) =14500- 2520  Eu =11980r

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie 142,20 +60,60 Eur =202,80*6=1216,80  Eur

11980 Eur -1216,80 Eur=10763,20 Eur

 Nezdaniteľná časť základu dane 3 803,33 €.  

10763,20 Eur -3803,33 Eur = 6959,87 Eur *19%= 1322,3753

Daňová povinnosť je v tomto prípade 1322,27  Eur

Vidíme, že v tomto prípade by uplatnenie paušálnych výdavkov bolo podstatne nevýhodnejšie, keďže by predstavovali iba 2520 Eur

Daňovník je počas obdobia uplatňovania paušálnych výdavkov  povinný viesť evidenciu

  1. a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 33)
  2. b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 33)
  3. c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)],
  4. d) zásobách a pohľadávkach,

Daňovník teda túto skutočnosť vyznačí na tlačive daňového priznania a nie je povinný vypĺňať a prikladať výkazy, ako to musí vykonať každý, kto účtuje v sústave jednoduchého/ podvojného účtovníctva

 

Navrhovaný stav

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá v súčasnosti je v prvom čítaní obsahuje zmenu v paušálnych výdavkoch, ktorá je podstatne priaznivejšia pre podnikateľské subjekty

Zmeny sa netýkajú len ich výšky , ale i spôsobu uplatnenia .

Prvá zásadná zmena spočíva v tom, že sa zvyšuje percento paušálnych výdavkov zo 40% na 60% . Táto zmena v podstatným spôsobom rozšíri manévrovacie schopnosti podnikateľských subjektov. V podstate ide o zvýšenie percenta na pôvodnú výšku.

Druhá zásadná zmena sa týka maximálnej výšky sumy uplatnenia a to zvýšenie maximálnej výšky paušálnych výdavkov zo sumy 5040 Eur na 20.000 Eur , čo je o prakticky zvýšenie o 400% .

Tretia zásadná zmena spočíva v tom, že paušálne výdavky po novom nebudú závislé odo dňa začatia / skončenia podnikania, respektíve vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti, respektíve poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. To v praxi znamená, že aj keď podnikanie /poberanie príjmov začne v priebehu roka bude umožnené daňovníkovi uplatniť celé paušálne výdavky.

Príklad 3

Znenie príkladu je rovnaké ako v príklade 2, len s tým, že bude posunutý do účinnosti novely

Martin dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 14500 Eur. Martin  platí povinné zdravotné poistenie vo výške 60,06 Eur a povinné sociálne poistenie v sume  142,20 Eur. Výpočet zdaniteľných príjmov bude nasledovný. 40% maximálne 5040 Eur. Martin je slobodný a bezdetný. Podniká od 1.7.2017.

Paušálne výdavky sú vo výške 60% maximálne 20.000 Eur , nemusíme vykonať časový test.

14500*0,60=8700 Eur

Základ dane

14500-8700=5800 Eur

Odvody

142,20 +60,60 Eur =202,80*6=1216,80  Eur ( v roku 2017 budú určite vyššie minimálne základy )

5800-1216,80=4583,20 Eur

Nezdaniteľná časť základu dane je rovnaká ( nezvyšovalo sa životné minimum) 3 803,33 €.  

4583,20 Eur -3803,33=779,87 Eur *19% =148,17 Eur

Je vidieť , že zmenou parametrov je možné ušetriť za cca 1000 Eur v čistom na dani.

 

 

Strata a paušálne výdavky.

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že uplatňovanie paušálnych výdavkov sa nijako nedotýka možnosti umorovať daňovú stratu z minulých účtovných období, avšak pri paušálnych výdavkoch nemôžete isť do straty nikdy, pretože nech by boli paušálne výdavky akokoľvek veľké nikdy nebudú vyššie ako príjem.

Je síce možné, aby Vám po uplatnení paušálnych výdavkov vyšiel základ dane nižší ako nezdaniteľná časť základu dane , ale to v praxi znamená, iba nulový základ dane, nie záporný základ dane.

Príklad 4

Znenie príkladu je rovnaké ako v príklade 3, len s tým, že bude príjem bude nižší

Martin dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 8000 Eur. Martin  platí povinné zdravotné poistenie vo výške 60,06 Eur a povinné sociálne poistenie v sume  142,20 Eur. Výpočet zdaniteľných príjmov bude nasledovný. 40% maximálne 5040 Eur. Martin je slobodný a bezdetný. Podniká od 1.7.2017.

8000*60% =8000-4800=3200 Eur

Poistné 202,80*6=1216,80 Eur

ZD 3200-1216,80=1983,20 Eur

Nezdaniteľná časť základu dane 3803,33 Eur

1983,20 Eur -3803,33 Eur = -1820,13 Eur

Základ dane je 0 Eur .

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť