Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Osobný rozsah – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2015 – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Osobný rozsah – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2015

Osobný rozsah – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2015

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí vykonať za poistenca,

a) ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol samostatne zárobkovo činnou osobou, nebol poistencom, ktorý má príjem z dividend, nebol zamestnancom, ktorého príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znížil alebo mal znížiť o odpočítateľnú položku, a súčasne v čase, keď bol

1. platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, jeho príjem podľa § 13 ods. 7 nepresiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 10 a 11,

Ide o osobu, ktorá je v zákone defnovaná ako osoba, ktorá nie je zamestnaná , nepodniká ( nie je SZČO ) a zároveň nie je za ňu platiteľom štát v zmysle § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z.z. – typicky osoba vyradená/nezaradená na úrade práce a jej vymeriavací základ , ktorý nesmel presiahnuť minimálny vymeriavací základ tvorili iba príjmy

  1. z kapitálového majetku § 10b ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z., § 7 ZDP
  2. ostatné príjmy § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z-z- § 8 ZDP
  3. podiely na zisku § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z-z- § 3 ods. 2 písm. c) ZDP

2. zamestnancom, jeho príjmy podľa § 13 ods. 1 vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne nepresiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),

Inými slovami ide o zamestnanca, ktorý mal príjmy iba podľa § 5 ZDP , ktoré nepresiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy ( maximálny vymeriavací základ ) ani v jednom mesiaci a nemal príjmy

  1. z kapitálového majetku § 10b ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z., § 7 ZDP
  2. ostatné príjmy § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z-z- § 8 ZDP
  3. podiely na zisku § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z-z- § 3 ods. 2 písm. c) § 5 ods. 7 ZDP

Príjem podľa § 10 b ods. 1 písm, b) zákona č. 580/2004 Z.z § 6 ods. 1 a 2 ZDP nemohol mať, pretože by bol SZČO.

3. zamestnancom, mal len jedného zamestnávateľa a jeho príjmy podľa § 13 ods. 1 vo všetkých mesiacoch presiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),

Toto je zas prípade zamestnanca, ktorý mal len príjmy podľa § 5, ale v vo výške, ktoré v každom mesiaci presiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy ( maximálny vymeriavací základ ) a nemal iné príjmy

  1. z kapitálového majetku § 10b ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z., § 7 ZDP
  2. ostatné príjmy § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z-z- § 8 ZDP
  3. podiely na zisku § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z-z- § 3 ods. 2 písm. c) ,§ 5 ods. 7 ZDP
  4. ZDP

 

b) ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) až e),

Inými slovami ide o osobu, ktorá bola poistená v cudzine a tu nedosahovala príjem, ktorý by tvoril vymeriavací základ. V tejto súvislsoti ide o prípad, kedy osoba mohla byť zárobkovo činná v inom štáte, ale z titulu poistenia v zahraničí sa tieto príjmy nevstúpili do vymeriavacieho základu – bol daňovým rezidentom iného štátu. Tu je potrebné poznamenať, že príjem zo zárobkovek činnosti ) aj činnosť podľa § 10 b ods,1 písm, a) až e) zákona č. 580/2004 Z.z., z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu z dôvodu, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia. tvoria aj príjmy z ktorých sa neplatí daň . Tu však tieto príjmy nevstúpia do režimu zákona 580/2004 Z.z., pretože nejestvuje poistná vzťah.

c) ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie okrem poistenca, ktorý má príjem z dividend, alebo

Obdobný prípad ako v predchádzajúcom odseku, len s tým, že ide o osoby, ktoé neboli povinné podať DP z dôvodu, že ich príjem bol nižší akio 50% sumy uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a) ZDP ( aktuálne 1901 Eur ) , prípadne mali príjmy,ktoré sa považujú za daňovo vysporiadané zrážkovou daňou podľa § 43 ZDP , alebo sú oslobodené od dane a preto nevstupujú do daňového priznania.

To sa nevzťahuje na dividendy, pretoože tieto aj keď nie sú predmetom dane ( spoločníci s majetkovou účasťou a štatutári ) , alebo oslobodené od dane ( zamestnanci ) tieto tvoria vymeriavací základ a platí sa z nich daň. Táto absurdita je mimochodom pravicový výmysel a rovná daň neskončila ficom, ale od 1.1.2011, pretože odvodové zaťaženie fyzických osôb stúplo na 33% ( daň 19% a odvody 14% ) v dôsledku redefinície vymeriavacieho základu cez pojem zárobková činnosť.

d) ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

Tu je to zjavne jasné. Nie je s kým konať a muselo by sa čakať na rozhodnutie v dedičskom konaní,ale zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v tomto prípade.

e) ktorý počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka bol súčasne zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a

1. jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky sa znižoval o odpočítateľnú položku (§ 16 ods. 16 až 18),

2. jeho príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v každom kalendárnom mesiaci bol nižší ako 380 eur alebo nebol nižší ako 380 eur a súčasne nebol vyšší ako 570 eur a

3. nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1.

Toto ustanovenie bude aktuálne až do roku 2016, pretože odvodová odpočítateľná položka je zavedená od 1.1.2015.

Veľké problem spôsobuje to, že výpočet ročného zúčtovania nie je závislý iba od príjmu, ale I od status osoby ( zamestnanec , SZČO ) . Vnímavejší čitatelia si spomenú na zákon 338/2013 Z.z., ktorým sa redefinoval pojem SZČO.

Podľa môjho názoru ide o zbytočne komplikovaný proces, pretože ročné zúčtovanie je potrebné vykonať itam, kde nemá žiaden efekt – SZČO s nulovým príjom, alebo tam, kde by to mohol vykonať zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania dane – zamestnanec s kolísavým príjmom. Takto do výpočtu vstupuje toľko premenných, že pre laika je enormne ťažké dopátrať sa k výsledku.

 

Vzhľadom na relatívne neprehľadný system je dôležité poznať vyhlášku 116/2014 Z.z., ktorá ustanovuje, ktorým osobám sa robí ročné zúčtovanie. Citujem

 

(1) Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za

a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,

 

b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,

 

c) zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,

 

d) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,

 

e) poistenca, ktorý aspoň jeden deň v rozhodujúcom období bol považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu,

 

f) samoplatiteľa a jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

 

g) poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného,

 

h) poistenca, ktorý mal príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

 

i) poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len “poistenec štátu”), ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného,

 

j) poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona alebo

 

k) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až j).

 

(2) Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva, aj ak výsledkom ročného zúčtovania poistného má byť preplatok na poistnom (ďalej len “preplatok”) alebo nedoplatok.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť