Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Opravné položky – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Opravné položky

Opravné položky

V súvislosti s prácami na vyhotovení účtovnej závierky patrí i preverenie reálnosti ocenenia majetku účtovnej jednotky čo úzko súvisí s inventarizáciou. Vyčíslenie základu dane je totiž len jednou z funkcií účtovníctva. Zníženie majetku môže byť trvalé v dôsledku opotrebenia – vykazuje sa prostredníctvom účtovných odpisov a neodstrániteľného poškodenia , alebo škody – zničenia ,alebo odcudzenia majetku. § 26 ZAOU.

Dočasné znehodnotenie majetku sa vyjadruje prostredníctvom opravných položiek. Opravná položka vyjadruje fakt, že hodnota majetku klesne pod jeho účtovnú hodnotu ( napríklad nepredajné zásoby, obtiažne vymožiteľné pohľadávky ).

Ústredným motívom účtovníctva je totiž reálne ocenenie majetku na rozdiel od štátu, ktorý deformáciou cien tovarov a služieb vyvoláva ilúziu fungujúceho sociálneho štátu.

Obmedzená daňová uznateľnosť  opravných položiek § 21 ZDP nemení nič na fakte, že ich neúčtovaním, respektíve nesprávnym účtovaním môže dochádzať k výraznému skresľovaniu výsledku hospodárenia a finančnej situácie účtovnej jednotky. V určitých zákonných limitoch je to povolená technika daňovej optimalizácie.

Vzhľadom na obmedzený priestor uvediem príklad na tvorbu, zrušenie opravných položiek k pohľadávkam hoc opravné položky sa dajú tvoriť k rôznemu majetku účtovnej jednotky / finančnému majetku, zásobám, dlhodobému majetku / Navyše opravné položky k pohľadávkam sú i v určitých prípadoch  daňovým výdavkom. Zároveň sa tejto problematike budem venovať z pohľadu podvojného účtovníctva.

Opravné položky sú upravené v § 26 ods. 3,4 zákona o účtovníctve zákon č. 431/2002 Z.z.

Opatrení MF SR 23054/2002-92 . postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave PU § 18

  • 19 ods. 3 písm. f) a § 20 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

O opravných položkách je dobré vedieť pár vecí

Opravné položky nesmú mať aktívny zostatok

Opravné položky podliehajú inventúre

Opravné položky sa účtujú odhadom

Opravné položky sa účtujú na určené účty nákladov

553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,

505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám,

  1. d) 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku,
  2. e) 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam. , ale nie je to pravidlom, pri

V prípade zásoba vlastnej výroby na účty skupiny 19 súvzťažne k účtom skupiny 61 – zásoby vlastnej výroby čo sú účty výnosov

Príklad 1

Firma A vyfakturovala službu firme B v sume 10000 Eur. Splatnosť pohľadávky nastala 31.5.2010. Do konca roka 2013 nebola pohľadávka uhradená.

Firma A sa rozhodla tvoriť opravnú položku vo výške 100% hodnoty pohľadávky

Účtovanie

31.5.2010 Vznik pohľadávky                                        311.A/602.A

31.12.2013 Tvorba opravnej položky 100%           547.A/391.A

Položka bude daňovo uznateľná, pretože od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 1080 dní

Príklad 2

 

Variant 1.

Predpokladajme úhradu pohľadávky 10.2.2014

10.2.2014 Úhrada pohľadávky                                                     221.A/311.A

10.2. 2014 Zrušenie opodstatnenosti opravnej položky 391.A/547.A

Variant 2

Firma A upúšťa od vymáhania pohľadávky

 

10.2.2014 Odpis pohľadávky                                      391.A/311.A

Takto účtujeme preto, že už sme vytvorili opravnú položku v 100% výške

Ak by sme nemali vytvorenú OP v 100% výške účtujeme odpis v časti pohľadávky nekrytej OP

Odpis pohľadávky                                                           546.A/311.A

 

V tejto súvislosti je potrebné pamätať na niekoľko vecí

  1. Tvorba zákonných OP je daňovým výdavkom v zmysle § 20 ZDP
  2. Pri nakladaní s pohľadávkou krytou OP ( postúpenie, odpis, zaplatenie ) musíme mať na pamäti úpravu ZD v zmysle § 17/28 ZDP
  3. Opravnú položku daňovo uznanú nemožno tvoriť k pohľadávke , ktorú je možné započítať a na pohľadávku nadobudnutú postúpením
  4. Na pohľadávky voči firme v konkurze a reštrukturalizácii sa nevzťahujú obmedzenie v bode 3. Tieto pohľadávky však musia byť prihlásené v lehote uvedenej v uznesení o vyhlásení konkurzu – 45 dní a ak sú popreté musí byť o nich vedené súdne konanie. Do základu dane sa zahrnú v zdaňovacom období, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, alebo v zdaňovacom období v ktorom v prípade popretia pohľadávok správcom nebola podaná žaloba.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť