Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Odvodová odpočítateľná položka – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Odvodová odpočítateľná položka

Odvodová odpočítateľná položka

Novela zákona o zdravotnom poistení zaviedla odvodovú odpočítateľnú položku do nášho odvodového systému. Na toto opatrenie sa dá hľadieť z dvoch uhlov pohľadu. Ako zníženie odvodového zaťaženia, alebo ako na populistický krok s neistým efektom. Ja by som sa skôr prikláňal k variante číslo dva. Nezamestnanosť je totiž daná zlou štruktúrou ekonomiky, ktorá je konzervovaná socialistickým prístupom k riadeniu štátu, čo in cocreto znamená, že štát poskytuje monopolne nekvalitné a bezplatné služby. Na jednej strane tak znemožňuje vstup nových subjektov na trh a na strane druhej znemožňuje ľuďom, ktorí sú odkázaní na dané služby, aby ich reálne dostali. Reálne na tomto stave zarábajú iba dodávatelia, ktorý využívajú neefektívny segment na dodávanie tovaru, ktorý zďaleka nie je zadarmo ( viď kauza týždeň luxemburskej kuchyne v našich nemocniciach ) . Ale poďme k odvodovej odpočítateľnej položke.

Zavedenie odpočítateľnej položky v praxi znamená, že zo sumy príjmu ( vymeriavacieho základu ) zamestnanca , ktorým sa rozumie. Zákon síce hovorí o obdobnom pracovnom vzťahu , ale odkaz pod čiarou tým myslí zákony upravujúce odmeňovanie osobitných kategórii osôb ako sú policajti, hasiči, prokurátori. Tým je podľa mňa vylúčené aplikovanie odvodovej odpočítateľnej položky na príjme z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, aj keď ich daňové a odvodové zaradenie je totožné. § 5 ods. 1 písm. a) ZDP zákon 595/2003 Z.z. a § 10b ods. 1 písm. a) zákona 580/2004 Z.z.

Vzhľadom na definíciu vymeriavacieho základu v zákone 580/2004 Z.z. môžu zabudnúť na odpočítateľnú položku osoby s príjmami inými ako tie, ktoré plynú zo závislej činnosti ( § 10b ods. 1 písm. a) zákona 580/2004 Z.z. ) , teda osoby s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. Rovnako aj poberatelia ostatných príjmov ( tieť predávate nehnuteľnosť ? ) .

Výška odvodovej odpočítateľnej položky

Výška odpočítateľnej položky bola stanovená na 380 Eur mesačne, alebo 4560 Eur ročne. Odvodová odpočítateľná položka sa bude znižovať o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje sumu 380 Eur mesačne /4560 Eur ročne, čo vyplýva z mechanizmu platenia preddavkov na zdravotné poistenie.

Príklad

Príjem zamestnanca je 370 Eur mesačne. Vzhľadom na fakt, že odvodová odpočítateľná položka je v sume 380 Eur vymeriavací základ zamestnanca i zamestnávateľa je 0 Eur

Príklad

Príjem zamestnanca je 420 Eur mesačne. Vzhľadom na znenie zákona je výška odvodovej úľavy 380-(420-380)*2=300 Eur. To znamená, že vymeriavací základ zamestnanca bude 4% *120 Eur = 4,80 Eur a a vymeriavací základ zamestnávateľa bude 10%*120 Eur čiže 12 Eur.

Príklad

Zamestnanec bude mať príjem 570 Eur. Výška odpočítateľnej položky bude 380-(570-380)*2=0. Uvedené znamená, že pri výške 570 Eur a viac sa bude odvodová odpočítateľná položka rovnať nule.

Krátenie odvodovej odpočítateľnej položky

Vzhľadom na fakt, že odvodová odpočítatetľná položka je viazaná na existenciu vymeriavacieho základu uvedeného v § 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z.  , kráti sa odvodová odpočítatetľná položka v pomere k počtu dní, kedy platiteľ poistného nemal vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. ( príjem zo zárobkovej činnosti uvedený v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 – teda príjem zo závislej činnosti ) . To neplatí ak sa platiteľ považoval za osobu podľa § 11 ods. 2 písm, m) a s) zákona č. 580/2004 Z.z., inými slovami ak bol za neho platiteľ poistného štát ako za fyzickú osobu, ktorá poberá

1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 41)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu 42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu 43) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dni,

alebo fyzickú osobu, , ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu,

Inými slovami ide o osoby, ktoré poberajú dávky nemocenského poistenia

Príklad 

Osoba s príjmom 380 Eur bola poberala dávky nemocenského poistenia v mesiaci apríl 2015 celkom od 1.4 do 15.4. To znamená, že vymeriavací základ dosiahla za 15 kalendárnych dní. Odvodová odpočítateľná položka v jej prípade nebude 380 Eur , ale iba 190 Eur a pre zohľadnenie či si ju reálne uplatní bude platiť výpočet 380-190 =190 Eur. Odvodová odpočítateľná položka sa nebude krátiť, pretože vymeriavací základ nepresiahol 380 Eur. 

Uvedené paltí pretože § 16 ods. 17 hovorí, že citujem … Odpočítateľná položka sa s rastom príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci znižuje o dvojnásobok časti tohto príjmu, ktorá prevyšuje 380 eur ,ale toto ustanovenie výslovne nerieši situácie, keď platiteľ poistného dosiahne nižší vymeriavací základ z dôvodu poberania dávok nemocenského poistenia.

Vznik nároku na odvodovú odpočítateľnú položku

Zamestnanec nebude mať na odpočítateľnú položku
nárok automaticky, ale si ju musí u zamestnávateľa uplatniť do ôsmych dní od vzniku pracovného pomeru ( štátnozamestnaneckého pomeru služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu ) a to do ôsmych dní od jeho vzniku na tlačive, ktorého vzor vydá Ministerstvo zdravotníctva. Dá sa predpokladať, že ostatní pracovníci toto uplatnia u svojho zamestnávateľa v priebehu mesiaca január 2015, ale najneskôr do 25.januára 2015.

V tejto súvislosti sa upravili aj ustanovenia o rozsahu osôb , ktorým je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného, ale vzhľadom na fakt, že tento proces vykonáva zdravotná poisťovňa nebudem sa týmto osobitne zaoberať. Sú to v podstate osoby, ktorých vymeriavací základ je v intervale 380 Eur až 570 Eur.

Zároveň sa rozšírili povinnosti platiteľov poistného v súvislosti so zavedením odpočítateľnej položky, To znamená, že u zamestnancov, ktorí si uplatňujú nárok na odpočítateľnú položku títo oznamujú vznik a zánik pracovného pomeru v štátnozamestnaneckého pomeru služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a to do ôsmych dní elektronicky. To má význam pre posúdenie, či konkrétna osoba má, alebo nemá nárok na túto odvodovú odpočítateľnú položku.

Osoby v súbehu a odpočítateľná položka

Vzhľadom na fakt, že existuje množstvo ľudí, ktorí sú zároveň držiteľmi oprávnenia na podnikanie, alebo mali viac zamestnávateľov a zamestnancami títo si budú môcť odpočítateľnú položku uplatniť až v ročnom zúčtovaní . Tieto podmienky sa budú skúmať za každý kalendárny mesiac osobitne.

 

Záver

Dá sa konštatovať, že z uvedenej úpravy budú profitovať najmä veľkí zamestnávatelia a pracovné agentúry. Je totiž zrejmé, že zatiaľ čo úľava zamestnanca sú 4% z vymeriavacieho základu čo je pri sume 380 Eur 15,20 Eur pred zdanením, tak u zamestnávateľa je to 38 Eur ( 10% z 380 Eur ) . Na túto nepriamu dotáciu sa im vyskladajú tak ostatní daňoví poplatníci ako i poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ak by štát skutočne chcel reálne dať odvodovú ľuďom mohol zmeniť pomer percent , ktoré odvádza zamestnanec a zamestnávateľ z vymeriavacieho základu a úľavu počítať len z vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť