Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Odstúpenie od zmluvy – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je situácia, kedy dochádza v dôsledku jednostranného právneho úkonu účastníka právneho vzťahu k zániku zmluvy. Toto je vážny zásah do právnej istoty a právneho postavenia ďalšieho účastníka právneho vzťahu a preto je takáto situácia prípustná len v situácii, kedy to výslovne zo zákona vyplýva, alebo je to v zmluve stranou výslovne dohodnuté.

Odstúpenie od zmluvy je obsiahnuté ako spôsob zániku záväzkového vzťahu tak v Občianskom ako i Obchodnom zákonníku. Rozdielne sú však účinky takéhoto úkonu. Zatiaľ čo odstúpenie od zmluvy spôsobuje zánik záväzku od počiatku ( teda akoby zmluva ani nebola uzatvorená ) a nie je výslovne v zákone upravené inak, alebo si účastníci pre prípad odstúpenia od zmluvy nedohodli niečo iné, tak v Obchodnom zákonníku odstúpenie od zmluvy spôsobuje právne účinky až od momentu doručenia odstúpenia od zmluvy. V tejto časti si budeme rozoberať právnu povahu odstúpenia od zmluvy Občianskom zákonníku.

Je potrebné poznamenať, že odstúpenie od zmluvy v Občianskom zákonníku nerozlišuje medzi vážnosťou protiprávneho konania , ktoré je dôvodom odstúpenia od zmluvy a ani neuvádza konkrétne výkladové pravidlá takéhoto kroku. Toto spôsobuje problémy tam, kde nie podrobnejšia úprava podmienok odstúpenia od zmluvy. Je to prirodzené, pretože odstúpenie od zmluvy má v podstate sankčný charakter.

Všeobecná úprava odstúpenia od zmluvy je obsiahnutá v § 48 OZ

(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Podrobnejšie sa odstúpeniu od zmluvy venuje OZ v nasledovných ustanoveniach

 1. § 47 pokiaľ vklad nie povolený do troch rokov od uzatvorenia zmluvy, platí, že účastníci odstúpili od zmluvy
 2. § 49 účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok má právo od zmluvy odstúpiť
 3. § 497 dojednanie právo odstúpiť od zmluvy za odstupné
 4. § 517 omeškanie ako dôvod odstúpenia od zmluvy
 5. § 561 odstúpenie ako dôsledok zmarenia voľby plnení stranou, ktorá na túto voľbu mala právo
 6. § 575 odstúpenie od zmluvy v dôsledku zániku časti plnenia pre nemožnosť plnenia
 7. § 576 odstúpenie od zmluvy pre zmarenie právo voľby splnenia dlhu jednou zmluvnou stranou
 8. § 597, 613,614,623 – odstúpenie od zmluvy ako dôsledok vadného plnenia
 9. § 635,636 – odstúpenie od zmluvy v dôsledku prekročenia rozpočtu pri zmluve o dielo
 10. § 638 odstúpenie zhotoviteľa pre nedostatok súčinnosti objednávateľa pri zmluve o dielo
 11. § 642 – odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo bez dôvodu, ale s povinnosťou úhrady nákladov, odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo ako dôsledok omeškania zhotoviteľa, respektíve vadného plnenia zhotoviteľom
 12. § 666 odstúpenie prenajímateľa od zmluvy v dôsledku uzatvorenia podnájomnej zmluvy nájomcom bez súhlasu prenajímateľa
 13. § 667 odstúpenie prenajímateľa v dôsledku neoprávnených zmien na predmete nájmu nájomcom
 14. § 679, § 684 ustanovenia upravujúce právo nájomcu odstúpiť od zmluvy v dôsledku nespôsobilého predmetu nájmu ( nedá sa použiť v súlade so zmluvou ) , respektíve v súvislosti s tým, že si na predmet nájmu nárokuje tretia osoba a
 15.  tieto jeho nároky sú nezlučiteľné s právami nájomcu a prenajímateľ neurobí potrebné kroky k ochrane nájomcu
 16. § 716 Právo na odstúpenie od dohody o výmene bytu z dôvodu okolností na základe ktorých nemožno spravodlivo požadovať jej splnenie od účastníka právneho vzťahu.
 17. § 735 Právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy o obstaraní veci naproti povinnosti uhradiť vzniknuté náklady obstarávateľovi a nahradiť inú ujmu ak jej nemohol zabrániť.
 18. § 741b právo objednávateľa zájazdu odstúpiť od zmluvy ak cestovná kancelária navrhne zmenu zmluvy

Ustanovenia § 53 a § 53b OZ pri spotrebiteľských zmluvných nezakladajú samostatné dôvody odstúpenia od zmluvy len spresňujú aplikáciu tohto inštitútu rovnako ako § 741b OZ pri zmluve o obstaraní zájazdu.

Je potrebné upozorniť, že odstúpenie od zmluvy je výkonom práva, takže nie je možné uplatňovať nároky na náhradu škody, respektíve zmluvné pokuty voči strane, ktorá od zmluvy odstúpila oprávnene.

Judikatúra

Nárok na vrátenie preddavku na kúpnu cenu z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy ani k vydaniu rozsudku nahradzujúceho vyhlásenie vôle nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia.

Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy.

    Ak účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom.

    (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. augusta 2000 sp.zn. 5 Cdo 5/2000)

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť