Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku kúpou – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Obstaranie dlhodobého hmotného majetku kúpou

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku kúpou

Právna úprava

§ 22,23,26,27,29 ZDP

§ 12 PU PU

§ 13 PU PU

§ 35 PU PU

Za dlhodobý hmotný majetok sa v zmysle § 12 považuje majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Dljodobý hmotný majetok sa až na výnimky premietne do nákladov formou odpisov.

(4) Dlhodobý hmotný majetok sa člení na

a) pozemky, stavby, 6) byty a nebytové priestory, 7) umelecké diela, 8) zbierky [§ 38 ods. 3 písm. b)], predmety z drahých kovov,

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise, 9)

c) pestovateľské celky trvalých porastov 10) s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie 11) ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 12)

Cena ako kritérium pre zaradenie dlhodobého hmotného majetku je podstatná s určitými výnimkami, ktoré sa týkajú výlučne samostatných hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok a to tá, že O hmotnom majetku podľa odseku 4 písm. b), ( samostatné hnuteľné veci ) ktorého ocenenie .sa rovná sume podľa osobitného predpisu 9) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako o zásobách.

Iný majetok je vždy dlhodobým majetkom, aj keď z hľadiska daňového môže ísť o jednorazovo uznaný náklad. Vzhľadom

DF Nákup stroja od dodávateľa 042 321
DF Montáž a inštaláccia 042 321
DF DPH 343 321
ID Zaradenie stroja 022 042
BU Úhrada DF za stroj 321 221
ID Odpisy majetku 551 082

Na príslušnom účte dlhodobého majetku sa účtuje aj príslušenstvo, napríklad prídavné alebo výmenné zariadenia, ktoré sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne.

Na otázku, čo je to príslušenstvo a čo je vecou hlavnou existuje názor právny , kde v § 121 OZ sa hovorí Príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali.

Tá istí vec môže v niektorých prípadoch nadobúdať povahu veci hlavnej a príslušenstva . Napríklad multifunkčné zariadenie si vystačí aj bez PC ( môže slúžiť ako kopírka ) . Pokiaľ bude zapojená k počítaču už bude tvoriť príslušenstvo veci hlavnej. Aj tu vidíme, že účtovné zaradenie majetku môže výrazne ovplyvniť základ dane, pretože ak ide o príslušenstvo, potom je súčasťou ocenenia a evidencie hlavnej veci a jej technickým zhodnotením, ak ide o samostatnú vec môžeme ó nej uvažovať ako zásobách a bude jednorazovým výdavkom.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť