Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana

Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana

 

Obchodné tajomstvo patrí k podniku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Právo na obchodné tajomstvo zaraďujeme medzi priemyselné práva v oblasti práv duševného vlastníctva, no na rozdiel od ostatných, právo na obchodné tajomstvo sa neregistruje.
Obchodným tajomstvom v zmysle § 17 ObZ môžeme označiť osobitnú majetkovú hodnotu, ktorá je chránená zákonom, za predpokladu splnenia všetkých ustanovených podmienok. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré:
a) majú skutočnú/potenciálnu materiálnu/nemateriálnu hodnotu,
b) nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné,
c) majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ i adekvátnym spôsobom zabezpečuje ich utajenie.
Za skutočnosti výrobnej povahy možno považovať napr. cenové kalkulácie, získavanie zákazníkov alebo reklamnú kampaň. Skutočnosťami výrobnej povahy sú technologické postupy a skutočnosťami technickej povahy sú napríklad výkresy, vzorce a vzorky vytvorené podnikateľom. Pod pojmom „príslušné obchodné kruhy“ zákonodarca označuje predovšetkým konkurenciu podnikateľa. Utajovanie obchodného tajomstva podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom bezpečnostného informačného systému, označovaním dokumentov za utajené a uchovávaním napr. v trezore.

Je potrebné upozorniť, že iba samotná vôľa podnikateľa určité skutočnosti utajiť nepostačuje na to, aby táto skutočnosť bola obchodným tajomstvom. Podnikateľ musí kumulatívne splniť všetky tri podmienky ustanovené § 17 ObZ.
V praxi sa často stretávame so zmluvnými ustanoveniami, podľa ktorých je povinnosťou zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť a nesprístupňovať informácie zo zmluvného vzťahu tretím osobám z dôvodu, že tvoria obchodné tajomstvo. Podľa rozsudku NSSR 1 Sžo/103/2008, ak podnikatelia v zmluve prejavili a určité informácie aj výslovne označili za obchodné tajomstvo, nemusí ešte ísť o obchodné tajomstvo. Aby obsah zmluvy skutočne tvoril obchodné tajomstvo, musí spĺňať všetky pojmové znaky, a teda existencia obchodného tajomstva sa nemôže odvodzovať len od vôle zmluvnej strany utajiť určité skutočnosti.
Podnikateľ disponuje výlučným právom nakladať s obchodným tajomstvom, najmä však udeliť povolenie na jeho používanie. Ak dovolenie udelené nebolo, resp. neboli dodržané určené podmienky, pôjde o porušenie/ohrozenie obchodného tajomstva a podnikateľ má možnosť brániť sa ako pri nekalej súťaži.
Porušenie obchodného tajomstva je v zmysle § 44 ObZ jednou zo skutkových podstát nekalosúťažného konania. Porušením obchodného tajomstva je konanie, ktorým konajúca osoba neoprávnene oznámi/sprístupni pre seba alebo iného využije obchodné tajomstvo, ktoré je možné využiť v súťaži a o ktorom sa dozvedela:
a) tým, že sa mu zverilo/ sprístupnilo na základe pracovnoprávneho/iného vzťahu k súťažiteľovi, prípadne v rámci výkonu funkcie, do ktorej bol povolaný súdom alebo iným orgánom,
b) vlastným alebo cudzím konaním.
Obchodný zákonník zároveň tým, ktorých práva boli porušené/ohrozené nekalosúťažným konaním (aj právnickým osobám oprávneným hájiť záujmy súťažiteľov) priznáva právo domáhať sa proti porušiteľovi:
• zdržania sa takéhoto konania,
• odstránenia závadného stavu,
• primeraného zadosťučinenia, a to aj v peniazoch,
• náhrady škody,
• vydania bezdôvodného obohatenia,
• súd môže tiež úspešnému navrhovateľovi priznať v rozsudku právo aj na uverejnenie rozsudku na trovy neúspešného účastníka.
Zákon však obchodnému tajomstvu neposkytuje ochranu absolútnu. Porušením ani ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, a to za predpokladu, že ide o informáciu:
a) týkajúcu sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, životného prostredia,
b) o znečisťovaní životného prostredia,
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky, týka sa užívania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, obce, VÚC alebo majetkom právnickej osoby zriadenej zákonom alebo na základe zákona, nakladania s finančnými prostriedkami EÚ,
d) o štátnej pomoci,
e) zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5 cit. zákona.

About Lenka Vavricová

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť