Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Nový zákon o dani z motorových vozidiel 361/2014 Z.z. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Nový zákon o dani z motorových vozidiel 361/2014 Z.z.

Nový zákon o dani z motorových vozidiel 361/2014 Z.z.

Od 1.1.2015 pribudol do daňovej sústavy SR nový daňový zákon a to zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý má číslo 361/2014 Z.z. Tento zákon do značnej miery vychádza z právnej úpravy zákona 582/2004 Z.z. , kde bola daň z motorových vozidiel upravená v § 84-96 zákona č. 582/2004 Z.z. , preto sa v článku zameriam len na hlavné zmeny.

V zásade tento zákon v podstate prevzal doteraz platnú právnu úpravu, ale nastolil tieto zásadné zmeny

  1. Rozšíril sa predmet dane z motorových vozidiel
  2. Zjednotila sa sadzba dane z motorových vozidiel
  3. Zjednotili sa oslobodenia od dane
  4. Príjem dane z motorových vozidiel je príjmom štátneho rozpočtu a nie príslušného VUC

Rozšírenie predmetu dane z motorových vozidiel

Predmet dane je definovaný v nadväznosti na zákon 725/2004 Z.z- o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, kde do predmetu dane pribudla kategória L , čo sú motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky. Tieto oproti predchádzajúcej právnej úprave neboli predmetom dane z motorových vozidiel.

Príklad

Podnikateľ používala na dopravu za zákazníkmi motocykel. Vzhľadom na to, že šlo o motorové vozidlo kategórie L nebolo predmetom dane z motorových vozidiel. Od 1.1.2015 toto motocykel tvorí predmet dane a podnikateľ oznámi vznik daňovej povinnosti a v daňovom priznaní vyčísli a zaplatí daň.

Zjednotenie sadzby dane

Vzhľadom na fakt, že daň už nebude príjmom vyšších územných celkov tieto už nemôžu určovať sadzbu dane a táto je uvedené jednotne v prílohe č. I , pričom dôvodová správa uvádza, že pri určení sadzby dane sa vychádzalo zo sadzieb VUC Banská Bystrica. Sadzba dane pre vozidlá poháňané elektrinou však je uvedená v nulovej sadzbe. Osobne sa domnievam, že tento druh podpory nemá veľký význam vzhľadom na cenu elektromobilov a nerozvinutú sieť nabíjacích staníc. V budúcnosti to môže byť zaujímavé, ale na druhej strane nie je problém novelou zaviesť sadzbu dane v nenulovej výške. Takto v podstate v zákone existuje neformálne oslobodenie od dane, aj keď mimo systematiku zákona.

Osobitne je úprava pre nákladné vozidlá, ktorá umožňuje zaradiť ťahač a náves do najbližšej nižšej očnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Zníženie sadzby dane

Zaviedlo sa nové zníženie sadzby dane pre motorové vozidlá v závislosti odo dňa prvej registrácie vozidla a zároveň podľa typu pohonu. Do zákona sa dostala aj úľava pre vozidlá používané v kombinovanej doprave .

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa zníži o

a) 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

c) 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

(2) Po uplynutí času zníženia sadzby dane podľa odseku 1 písm. c) sa použije ročná sadzba dane podľa § 6 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

(3) Po uplynutí času podľa odseku 2 sa ročná sadzba dane podľa § 6 zvýši o

a) 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

b) 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

(4) Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50% pre

a) hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,8)

b) vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),9)

c) vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.10)

(5) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy11) najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50%.

(6) Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

(7) Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.

(8) Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

To znamená, že motorové vozidlá u ktorých neuplynulo viac ako 9 rokov od prvej registrácie vozidla mahú zníženú sadzbu dane, motorové vozidlá v období presahujúcom 9 rokov, ale nepresahujúcom 12 rokov od prvej registrácie vozidla majú štandardnú sadzbu dane a následne pre vozidlá staršie ako 12 rokov sa sadzba zvýši p 10% a na vozidlá staršie ako 13 rokov bude sadzba dane vo výške 120% základu dane.

To v praxi znamená, že staršie autá budú platiť vyššie dane ako doraz

Zjednotenie oslobodení od dane.

Z rovnakých dôvodov z akých sa zaviedla jednotná sadzba dane sa zavádzajú aj jednotné oslobodenia od dane. Oslobidenie od dane je po novom obligatórne a nie je na úvahe VUC

(1) Od dane je oslobodené vozidlo

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Zrušilo sa oslobodenie pre vozidlá spĺňajúce emisné normy na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6, čo v podstate znamená razantné rozšírenie predmetu dane, ktoré je len čiastočne kompenzované zníženou sadzbou dane pre motorové vozidlá.

Príklad

Podnikateľ prevádzkuje kamiónovú dopravu. Jeho motorové vozidlá sú nové s spĺňajú emisné normy EURO 5. Doteraz preto daň za tieto motorové vozidlá neplatil. Od 1.1.2015 bude použitie týchto vozidiel na podnikateľské účely zdaňované.-

Tým, že táto daň bude po novom príjmom štátneho rozpočtu výpadok príjmom bude kompenzovaný VUC vyšším podielom na dani z príjmov fyzických osôb.

Záver

Dá sa konštatovať, že prijatím tohto právneho predpisu sa podstatným spôsobom rozšíril predmet dane a výrazným spôsobom sa zredukovalo oslobodenie od dane. Okrem toho presunutím príjmov z tejto dane na štátny rozpočet je možné konštatovať, že štátny rozpočet dúfa vykryť svoj deficit zvýšeným dôrazom na majetkové a nepriame dane.

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť