Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Novela zákona o DPH od 1.1.2019 prvá časť. – Webpravo
Breaking News
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/5/85cbf477-7ed6-4704-b5eb-46ada201d10e/webpravo.eu/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Home » Články » Novela zákona o DPH od 1.1.2019 prvá časť.

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 prvá časť.

Novela zákona o DPH obsahuje viacero relatívne samostatných častí, ktoré sa týkajú viacerých oblastí. Učinnosť zákona je od 1.1.2019 , v časti poukazy nadobúda účinnosť od 1.10.2019 a osobitné ustanovenia o medzinárodnom obchode nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020.

S novelou zákona o DPH 369/2018 Z.z.  súvisí i novela zákona o ERP 368/2018 Z.z., ktorá v časti článku IV novelizuje zákon o DPH v časti vydávania zjednodušených faktúr v súvislosti so zavedením e- kasy

1. V § 74 ods. 3 písm. b) sa za slovo “pokladnicou” vkladajú slová “alebo pokladnicou e-kasa klient”.

2. V § 74 ods. 3 písm. c) sa za slovo “faktúry” vkladá čiarka a slová “ktorým môže byť aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa osobitného predpisu, 29a)”.

Zrušenie zábezpeky na daň

1. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová “a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ods. 1”.

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1.1.2019 mení podstatným spôsobom registračný proces pri registrácii za platiteľa DPH a to tak, že sa  vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Táto povinnosť bola jedným z opatrení boja proti daňovým únikom a podstatným spôsobom predlžovala a predražovala registráciu za platiteľa DPH.  V súvislosti s vypustením § 4c ZDPH zo zákona bolo nutné upraviť aj lehoty pre DU na registráciu platiteľa DPH a v zákone zostala už len lehota 21 dní . 60 dňová lehota sa vypúšťa pretože zrušením zábezpeky stratila zmysel.

V rámci prechodných ustanovení dochádza k zrušeniu ex offo všetkých rozhodnutí o zábezpeke a daňový úrad vráti nepoužitú časť zábezpeky v lehote do 28.2.2019

K zrušeniu zábezpeky na daň došlo v dôsledku analýz, že tento inštitút už nie je potrebný. Môj osobný názor spočíva v tom, že tento inštitút šlo pomerne efektívne obísť kúpou ready made registrovaných pre DPH spoločností a preto stratil zmysel.

2. V § 4 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová “podľa všeobecného predpisu 4)”.

Vypúšťa sa odkaz na obchodný zákonník Je to tak z dôvodu, že pojem podnik je pojmom komunitárneho práva a preto nie je dôvod na odkaz na obchodný zákonník.

Zmena definície obratu v ZDPH.

3. V § 4 odsek 7 znie:

            “(7) Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.”.

            4. § 4c sa vypúšťa.

Ďalšou výraznou zmenou je zmena definície obratu v § 4 ods. 7 ZDPH a v nadväznosti na to i zmena v spôsobe výpočtu koeficientu v § 50 ZDPH.

Problém spočíval v tom, že bol rozdiel pri zisťovaní obratu medzi subjektami, ktoré účtovali v sústave JU a PU a to z toho dôvodu, že v ju sa vychádza z hotovostného systému – teda nie kedy bola dodávka reálne dodaná, ale kedy bola zaplatená. To bolo výrazné najmä v prípade záloh. V sústave podvojného účtovníctva sa vychádza akruálneho princípu a o výnosoch sa účtuje v čase ich vzniku nie ich úhrady.

To znamená, že pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, respektíve vedúce daňovú evidenciu sa zásadne zmení posudzovanie zálohových platieb.

Zálohová platba už nebude zahrňovaná do obratu, ale do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovar a služieb bez ohľadu na okamih úhrady.

Uvedené nebolo ani v súlade  s čl. 288 smernice Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006

 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty , ktorý hovorí o hodnote dodaných tovarov a služieb v rozsahu v akom sú zdanené.

V súlade s týmto článkom sa teda upravuje § 4 ods. 7 ZDPH tato

Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Rozhodujúci je teda okamih dodania tovaru alebo služby a nie jej úhrada. Týmto v prípade subjektov účtujúcich v sústave JU, alebo vedúce daňovú evidenciu končí uplatňovanie cash systému a sú povinní si viesť evidenciu podľa reálnych dodaní tovaru a služby na účely obratu.

Podľa novej definície sa od obratu nezahŕňajú

  1. Tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42
  2. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby
  3. hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku

V tejto súvislosti je dôležité prechodné ustanovenie 85kg /1 citujem

Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018. Na tovary a služby, ktoré boli dodané v období sledovanom podľa § 4 ods. 1 a ktoré neboli zahrnuté do obratu do 31. decembra 2018, sa vzťahuje § 4 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2018.

To v praxi znamená, že v prípade ak platba za dodávku do 31.12.2018 príde subjektu po 1.1.2019 tak sa zahrnie do obratu n účely DPH na základe prijatej platby k dátumu úhrady. Je to tak z dôvodu, že v opačnom prípade by sa nezahrnula do obratu nikdy – do 31.12.2018 by sa nemala ako – nebola prijatá platba v cash systéme a keby sa nezahrnuli na základe prechodného ustanovenia do obratu po 1.1.2019 nebolo by ju na základe čoho zohľadniť – je to okamih prijatej platby a nie okamih dodania tovaru/ služby .

24. V § 50 ods. 2 sa slová “sú výnosy (príjmy) bez dane z” nahrádzajú slovami “je hodnota bez dane dodaných”, slová “sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých” nahrádzajú slovami “je hodnota bez dane zo všetkých dodaných” a slová “neuvádzajú výnosy (príjmy)” sa nahrádzajú slovami “neuvádza hodnota”.

Uvedená zmena definície obratu má vplyv aj na výpočet koeficientu v zmysle § 50 ods. 2 ZDPH a to tým spôsobom, že aj pri výpočte koeficientu už pri výpočte koeficientu už v čitateli pojem výnosy/ príjmy bez dane z  tovarov a služieb pri ktorých je daň odpočítateľná a v menovateli pojem výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok nahradil pojem hodnota bez dane tovarov a služieb.

Teda súčasné znenie teda znie nasledovne

Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli je hodnota bez dane zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádza hodnota z

 a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,

 b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,

 c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,

 d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti,

Výpočet koeficientu podľa novej právnej úpravy sa prvý krát použije na kalendárny rok počnúc 1.1.2019 a hospodársky rok začínajúci v roku 2019 pretože to vyplýva z prechodných ustanovení uvedených v § 85kg ods. 6 citujem

Koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 31. decembra 2018, sa vypočíta podľa § 50 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018.”.

Bezodplatne dodaný tovar § 8 ods. 3

V § 8 ods. 3 sa slová “alebo vytvorení tohto tovaru” nahrádzajú slovami “tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti” a slovo “odpočítateľná” sa nahrádza slovom “odpočítaná”.

            6. V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Od 1.1.2019 platí novelizované znenie § 8 ods. 3 ZDPH , ktoré sa zmenilo v tom smere , že pôvodná formulácia ….alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná,… sa zmenilo na odpočítaná. Okrem toho sa doplnilo a spresnilo aj to, že do majetku pri ktorom nebola DPH odpočítaná sa dodala súčasť pri ktorej došlo k odpočtu DPH, čo v praxi znanemená, že v prípade dodania takéhoto majetku sa odvedie DPH len v rozsahu tejto doplnenej súčasti.

Tieto zmeny mal ten cieľ, aby bola zachovaná zásada neutrality DPH , pretože podľa starého znenia tohto ustanovenia nezáležalo na tom, či bola daň odpočítaná, prípadne iba čiastočne odpočítaná, ale iba na tom, či bola odpočítateľná, takže výkladom sa dalo dospieť k absurdnému záveru, že platiteľ pri bezodplatnom dodaní majetku mohol odviesť väčšiu sumu DPH ako si v skutočnosti vypýtal od štátu. To sa zmenou ustanovenia rieši a zosúlaďuje sa to s metodikou, ktorá usmerňovala aj doteraz takto.  Platiteľ teraz odvedie DPH len do výšky v ktorej bola daň odpočítaná.

Okrem toho vznikajú tu komplikácie pri zavedení pojmu súčasť majetku. To znamená, že platitelia budú musieť viesť osobitnú evidenciu súčasti majetku, ktoré podliehali odpočtu DPH a to z toho dôvodu , že sú prvky, ktoré nie sú technickým zhodnotením ( napríklad disky na kolesá, autorádio, navigácia ) , ktoré po montáži tvoria súčasť veci, ale keďže nespĺňajú pojem technického zhodnotenia účtujú sa priamo do spotreby. U takéhoto majetku nezvyšujú obstarávaciu cenu ani zostatkovú cenu, tým pádom sa táto hodnota neodpisuje, ale v prípade bezodplatného dodania by potom základ pre odvod DPH bol v zmysle § 22 ods. 5 ZDPH náklady obstarania + montáže, hoci auto, prípadne iný majetok by bol už odpísaný celý, a tým pádom by to inak ovplyvnilo i odvod DPH

V tomto zmysle bola doplatená do § 22 ods. 5 ZDPH posledná veta

Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu 26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa osobitného predpisu. 30) Pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 sú základom dane náklady na službu. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.

Je to vyjadrením toho , čo bolo povedané i pri § 8/3 ZDPH – platiteľ by nemal odviesť do štátneho rozpočtu viac ako z neho dostal . zásada daňovej neutrality.

Uvedené ustanovenie oprávňuje platiteľa , ktorý uplatnil pomerné odpočítanie dane v zmysle § 49/5, 49a a § 50 a prípadne vykonal úpravu odpočítanej dane v zmysle § 50 , 54a a § 54d ZDPH aby to zohľadnil pri odvode dane.

Finančný prenájom

Zmyslom tejto úpravy bolo vypustenie § 8 ods. 7 a § 11 ods. 1 a 3 ZDPH , ktoré upravovali povahu finančného leasingu  pri cezhraničnom nadobudnutí v závislostí od statusu dodávateľa buď ako tovar / alebo ako službu. To zmenil až rozhodnute ESD 164/16 Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs  proti Mercedes‑Benz Financial Services UK Ltd, ESD vymedzil nadobudnutie s právom kúpy nadobudnutej veci ako nadobudnutie tovaru. Keďže rozhodnutia ESD sú všeobecne záväzne v celej EU vyššie uvedené ustanovenia stratili zmysel.

To znamená, že na leasing sa vzťahuje

  • Na bezplatný prevod lízingu sa vzťahuje § 8 ods. 3. b) ZDPH
  • Na krádež predmetu lízingu sa vzťahu § 53 ods. 5ZDPH

Vzhľadom na to, že došlo k zmene definície pri nadobudnutí majetku finančným prenájmom bolo nutné upraviť § 54 a § 54a , kde bolo doplnené vety , ktoré upravujú situácie, keď platiteľ nadobudne investičný majetok formou nájmu s právom kúpy prenajatej veci , pričom na účely úpravy odpočítanej dane má za to, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začalo plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi. ( doplnenie § 54 ods. 4 a § 54a ods. 2 ZDPH posledná veta )

Pri úprave odpočítateľnej dane sa za pri majetku obstaranom formou finančného prenájmu považuje za obstarávaciu cenu aj hodnota splátok vzťahujúcich sa na  obstaranie investičného   majetku   formou   nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej   veci,

V súčasnosti napriek uvedenému rozsudku nebola precizovaná definícia finančného prenájmu v ZDPH a preto sa stále finančný prenájom s právom kúpy považuje za službu.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Novela zákona o DPH 2 časť.

Obsah1 Poukazy 1.0.1 Dodávateľ tovaru alebo služby je zároveň vystaviteľ viacúčelového poukazu1.0.2 Dodávateľ tovaru alebo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.